ข่าวและกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2558

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
นายอัศริน  เหล่าศิริลือชาไกล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท โคลาวสะหวันนะเขต
ในการให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ดร.วีระพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในการจัดกิจกรรม กนอ.ร่วมใจผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด (Thai Kid Spacer)
โดยมีเจ้าหน้าที่ กนอ. กลุ่มผู้ประกอบการ แสดงพลังจัดทำอุปกรณ์ดังกล่าว จำนวน 1,000 ชุด ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กนอ. และกลุ่มผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ
คุณกฤษณะ ละไล ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน และทีมงาน ในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ
ด้านอารยสถาปัตย์หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558
การนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น
บริเวณ โรงเรียนวัดพลา เพื่อเป็นการส่งเสริมพันธุ์สัตว์คืนถิ่น โดยมีนายวิฑูรย์  อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวรายงาน และ
นายภิญโญ    ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวเปิดงาน
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) และคณะผู้บริหาร กนอ. ให้การต้อนรับ นักศึกษา หลักสูตร
การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
นางสาวลักขณา  เมี้ยนกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ คณะจากองค์การอนามัยโลก ประเทศอิรัก
ในการให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
นางสาวลักขณา  เมี้ยนกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนโครงการ 60 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 3 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด และโรงเรียนวัดกรอกยายชา โดยมีชั้นวางหนังสือ พร้อมหนังสือและเงิน จำนวน 50,000 บาท
ให้แต่ละโรงเรียนข้างต้น เพื่อนำไปพัฒนาห้องสมุดให้กับน้องๆนักเรียนต่อไป
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การสนับสนุนงานวันสุนทรภู่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหัดระยอง  มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับนายสิปปภาส สมุทรถา  ตัวแทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง