ข่าวและกิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2558

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) จัดโครงการ “พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ”
พัฒนาเยาวชนได้มาเรียนรู้แหล่งน้ำพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  เก็บน้ำตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมี
นางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯดังกล่าว และมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2558  ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง นำนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ให้กับต้อนรับ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์
การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติในการเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมกิจกรรมประเพณีดำนา ณ ชุมชนเกาะกก  เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น
โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
นำนักศึกษาฝึกงาน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด