ข่าวและกิจกรรม เดือน มกราคม 2559

นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นางสาวลักขณา  เมี้ยนกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคณะเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ ครู-นักเรียน โรงเรียนดำรงศาส์นวิทยา จังหวัดระยอง
โดยการนำจากชุมชนอิสลาม พื้นที่มาบตาพุด เข้าศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559

นายอัศริน  เหล่าศิริลือชาไกล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง จังหวัดระยอง
นำนักลงทุนจากประเทศจีน เข้าศึกษาดูงานพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในนามคณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งคณะทำงานฯได้นำนักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม และได้จัดฐานกิจกรรมนำความรู้ในแนวคิดการพัฒนาเชิงนิเวศ มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ พร้อมของรางวัลมากมาย ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

นายอัศริน  เหล่าศิริลือชาไกล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายชุติสิทธิ์ เดชมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  ให้การต้อนรับ
สมาคมศิษย์เซนโยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะซิสเตอร์ และครูโรงเรียนเซนโยเซฟ คอนเวนต์ เข้าศึกษาดูงานพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559