ข่าวและกิจกรรม เดือน มกราคม 2558

 
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับสถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
นำนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในการเข้าเยี่ยมชม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยให้ความสนใจศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)
วันที่ 20 มกราคม 2558 โดยมี นายสิปปภาส สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับในครั้งนี้
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับนายวิทยา ฉายสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยให้ความสนใจศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)
วันที่ 20 มกราคม 2558 โดยมี ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับในครั้งนี้
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดระยอง และการใช้งานระบบการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)
ด้วยวิธีอิเลคทรอนิคส์ สำหรับเจ้าของและผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ วันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีนายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

  เมื่อวันที่ 13 มกราคม  2558
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการคมนาคม
ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 12 มกราคม  2558
นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ 3) และนายประทีป  เอ่งฉ้วน
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าพบ พลตำรวจตรีชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่
  เมื่อวันที่ 9 มกราคม  2558
         สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในนามคณะทำงานเสริมสร้างชุมชน ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ชุมชนพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง
ร่วมทั้งหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนในจังหวัดระยอง ในช่วงเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558