ข่าวและกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2558

 
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และบริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จัดนิทรรศการให้ความรู้นิคมอุตสาหกรรม
และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ในงานมหกรรมวิชาการ “สานสัมพันธ์สู่ชุมชน     ครั้งที่ 4 ” โรงเรียนวัดเนินพระ 
  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2558
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม
หลักสูตร”ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจปิโตรเคมี” จัดโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่ง ประเทศไทย
ในการรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2558
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพนักงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน
และมอบของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2558
นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ บริษัท เอสงซี เมนเนจเม้นท์ จำกัด
นำคณะนักเรียนเรือกล ศึกษางานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2558
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีฯ ) จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เกิดความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง โดยนักเรียนในการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่มีดุลยภาพและยั่งยืน  จำนวน 200 คน
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมวันคืนความสุขสู่ชุมชน 38 ชุมชน เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีชุมชน
และกลุ่มผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์วัด  มาบตาพุด

  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2558
        นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปฏิบัติการ 3 นายประทีป เอ่งฉ้วน
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะผู้บริหารและพนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และคณะ ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2558
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะผู้บริหารและพนักงาน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนและร่วมงานงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม