ข่าวและกิจกรรม เดือน เมษายน 2559

  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม  มาบตาพุด ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชุมชนกรอกยายชา
เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  และมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีชุมชน และผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม  มาบตาพุด ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชุมชนวัดโสภณ
เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีชุมชน และผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมอบทุนการศึกษา
ชุมชนหนองแตงเม เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีชุมชน และผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชุมชนเกาะกก
เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีชุมชน และผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

คณะผู้บริหาร กนอ. พื้นที่มาบตาพุด และบ้านฉาง นำโดยนายมานิต  อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นางสาวนลินี กาญจนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธวัชศักดิ์ เกิดมณี  ช่าง 8 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน (มาบตาพุด)
ร่วมรดน้ำขอพรนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น