ข่าวและกิจกรรม เดือนเมษายน 2558

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ในการให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยายสรุป
ภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม EMCC และมีสินค้าชุมชนมาจำหน่ายให้กับคณะดังกล่าวด้วย
ณ สำนักนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมโครงการหอยหวานคืนถิ่น ณ บริเวณกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ โดยมีนายจำรัส เณรทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวรายงาน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วักโสภณวนาราม เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และการสร้าง
ฐานความรู้พระพุทธศาสนาให้กับเยาวชนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ “ผู้สูงวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชมรมผู้สูงอายุ และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีไทยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
“พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ”    ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
นายอัศริน เหล่าศิริลือชาไกล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยมีส่วนราชการ เอกชน และสื่อท้องถิ่นมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดโครงการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 42 “โลหิตคนละนิด...ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด   คอมเพล็กซ์ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก