ข่าวและกิจกรรม เดือน พฤษภาคม 2557

 
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ 65 ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)
  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ต้อนรับผู้เข้าอบรมในโครงการต้นกล้ากระบวนการยุติธรรม
(หลักสูตรประกาศนียบัตร) และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ในการเข้ารับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม
และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)
  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2557
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผุ้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เปิดการอบรม สัมมนาผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมและ
ท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมสมเจตน์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

  เมื่อวันที่15 พฤษภาคม  2557
นายอัศริน อัศวลือชาไกล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานทุนการศึกษาแก่โรงเรียนชากลูกหญ้า
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬายิงปืน ชุมชนซอยคีรีชู้ตติ้ง ครั้งที่ 1/2557
ณ สนามฝึกยิงปืน กองการบินทหารเรือ
  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานและสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬายิงปืน
ชุมชนซอยคีรีชู้ตติ้ง ครั้งที่ 1/2557 ณ สนามฝึกยิงปืน กองการบินทหารเรือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 และชุมชนจะนำรายได้
จากการจัดกิจกรรมเป็นทุนการศึกษาแก่โรงเรียนชากลูกหญ้า โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ต่อไป 
  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2557
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผุ้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เปิดการอบรม สัมมนาผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมและ
ท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสมเจตน์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ต้อนรับคณะ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ในการเข้ารับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)