ข่าวและกิจกรรม เดือน มิถุนายน 2557

 
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2557
นายอัศริน เหล่าศิริลือชาไกล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร
Business Management in Oil & Gas แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงเหมืองแร่ สาธารณรัฐโมซัมบิก และสาธารณรัฐเคนย่า
กระทรวงพลังงานและกระทรวงเหมืองแร่ สาธารณรัฐแทนซาเนีย ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)
  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมโครงการปลูกไม้ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวตากวน
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา และนางนุชนารถ ภัทราบุญญากุล เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมและสนับสนุน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับนายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

  เมื่อวันที่19 มิถุนายน  2557
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ประสานใจจัดโครงการ รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 40 ณ ห้องประชุมสมเจตน์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยรับบริจาคโลหิตจากกลุ่มผู้ประกอบการจำนวน 201 คน ได้รับปริมาณโลหิตจำนวน 67,650 ซี.ซี.
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2557
นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม(ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ,นายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี(รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะผู้บริหารมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ต้อนรับนาย กฤษณะ ละไล และคณะทูตอารยสถาปัตย์เข้าเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำ(VTMS) และพื้นที่ภายในสำนักงานนิคมฯมาบตาพุดและท่าเรือฯมาบตาพุดที่ดำเนินการปรับปรุง
ด้วยการใช้หลักอารยสถาปัตย์
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน  2557
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารมาบตาพุดคอมเพล็กซ์
ให้การต้อนรับนายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในการมาเยือน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  2557
นายธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
เฉลิมพระเกียรติฯ ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพลาอู่ตะเภา-สามัคคี

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายธาดา  สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) และนายจำรัส เณรทอง ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และคณะทำงานตัวแทน
ทุกภาคส่วน เดินหน้าตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 และเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก