ข่าวและกิจกรรม เดือน กรกฎาคม 2557

 
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) ร่วมกับผู้ประกอบการ ชุมชน
พัฒนาปรับปรุงศาลหลวงเตี่ย ชุมชนมาบชลูด
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2557
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จัดโครงการ
กนอ.พาน้อง...ท่องโลกวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับและส่งเสริมเยาวชน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  2557
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานเปิดการสัมมนาโครงการตรวจประเมินความปลอดภัย
ของโรงงานอุตสาหกรรม(Plant Integrity Audit)  เพื่อกำหนดมาตรฐานและแนวทางการตรวจประเมินการจัดการด้านความปลอดภัย
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนบริเวณโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบแนวทางและรายละเอียด ณ ห้องสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2557
นายสิปปภาส สมุทรถา เจ้าหน้าที่งานมวลชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับชุมชนพื้นที่บ้านฉางในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC) ซึ่งเป็นโครงการเปิดบ้านฯร่วมกัน
ระหว่าง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกลุ่มบริษัท ดาว

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม  2557
นายสิปปภาส สมุทรถา เจ้าหน้าที่งานมวลชนสัมพันธ์ และนางบุปผา บุญมาเลิศ เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปิโตรเคมีและวัสดุ PETROMAT ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2557
นายอัศริน เหล่าศิริลือชาไกล และนางทิวาพร เอี่ยมโพธิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมกับโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดมาบชลูด
  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานจังหวัดระยอง
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 โดยมีนายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดงาน ณ โรงยิมส์ 2500 ที่นั่ง สนามกีฬากลาง
จังหวัดระยอง วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 ทั้งนี้ กนอ. (มาบตาพุด) จัดส่งทีมฟุตบอล 5 คน ในร่มชาย ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย