ข่าวและกิจกรรม เดือน เมษายน 2557

 
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินISO 14001
ในการเข้าตรวจประเมินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของ สนพ.
  เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2557
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในนามคณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีไทย
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีนายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานเปิดงาน และผู้บริหาร กนอ.
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมกิจกรรมขอพรผู้สูงอายุจากพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่10 เมษายน  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

  เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่งานมวลชนสัมพันธ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดน้ำริน
เทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยมีชุมชน และผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณชายหาดน้ำริน
  เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร นายทหารประทวน รุ่นที่ 66
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในการศึกษา  ดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ร สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2557
กนอ. พัฒนายกระดับผู้ตรวจโรงงาน ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 โดยมีงาน นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
กล่าวรายงาน และนายวิฑูรย์ อยู่ทิม ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการอบรม โครงการยกระดับการตรวจ
ประเมินโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า ธงขาวดาวเขียว ให้กับพนักงาน กนอ. ณ ห้องประชุมสมเจตน์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด