Download เพลง รักระยอง
เพลงรักระยอง เป็นเพลงที่ส่งเสริม ความรัก ความสามัคคี
และความภูมิใจในจังหวัดระยอง
Click download  

  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง   การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซ่อมบำรุงใหญ่
(Shutdown/Turnaround)ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม
พื้นที่มาบตาพุด
download
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง   กำหนดมาตรการควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
download
  ดาวน์โหลด รายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล
ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว)
ประจำปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น 91 โรงงาน

download word       download pdf
 

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการ CSR ประจำปี 2557 MTPcomplex
download

 
แบบสำรวจข้อมูล ชนิด ปริมาณ การกักเก็บ สารเคมีในบริเวณ
พื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

download
 

โครงการจุดตรวจความปลอดภัยและมั่นคง (Check Post)
download ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวเปิดงานพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันที่ 28 มีนาคม 2557  ซึ่งเป็นการดำเนินงานวิสาหกิจ
ตลาดนัดชุมชน บริการ บนพื้นที่เขตธุรกิจอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถือเป็นการพัฒนาอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น
และแบ่งปันสู่เยาวชนโรงเรียนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมด้วยทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุน ทุนละ 1,000 บาท   
โดยมีนายธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) นางเยาวนุช จิตตินันท์
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์พร้อมผู้บริหาร พนักงาน กนอ. ผู้ประกอบการ ชุมชน เข้าร่วมแสดงความยินดี
ในครั้งนี้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เสวนา “ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข” โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองภาค 7และบรรยายสรุปภาพรวม
การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์  เขต 7
ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท ไบเออร์ จำกัด
ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


เมื่อวันที่ 21 มีนาคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะครู โรงเรียนกุดตาดำ
(คงฤทธิ์ดำคงฤทธิ์คุรุราษฏร์สามัคคี) จ.นครราชสีมา ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ในโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบเงินสนับสนุนกองทุนก่อสร้าง
ศาลเจ้ามาบตาพุด เพื่อนำไปพัฒนาศาลเจ้ามาบตาพุด อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนอีกแห่งหนึ่ง
ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด 

เมื่อวันที่13 มีนาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา  สุนทรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีจัดหาที่ดิน
สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านประชุมมิตร) ณ ศาลาประชาคมบ้านประชุมมิตร

 
  ดูข่าวและกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด

 - ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.012/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(พรมและผ้าม่าน
    พร้อมติดตั้งและรื้อถอนของเดิม) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัระยอง ดาวน์โหลดประกาศ


 - ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.007/2557 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557
   เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด      
       - รับ/ยื่นเอกสารสอบราคาในวันที่ 10 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ
       - กำหนดดูสถานที่วันที่ 20 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 ถึง 11.30 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
    ด้านพัสดุ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 1 ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
    โทรศัพท์ 038-683930 ต่อ 125-126 ดาวน์โหลดประกาศ

 - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (พรมและผ้าม่าน พร้อมติดตั้งและรื้อถอนของเดิม)
   ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.004/2557 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
     - กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
     - กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
     - สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ด้านพัสดุ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 1 ถนนไอ-1 ต.มาบตาพุด
      อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ 038-683930-4 ต่อ 126 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดประกาศ
 

- จุดเริ่มต้น   
- วิสัยทัศน์ / ภาระกิจ    
- การบริหารจัดการ
   
- ระบบสาธารณูปโภค      
- การจัดการด้านความปลอดภัย ฯ
- การอนุมัติ-อนุญาตในส่วนของการใช้ที่ดินและประกอบกิจการ
  ในนิคมอุตสาหกรรม
   
- พัฒนาและห่วงใยชุมชน  
- รายชื่อผู้ประกอบการ

 

Eco- Efficiency ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ

นิยามของคำว่าประสิทธิภาพเชิง
นิเวศน์เศรษฐกิจหมายถึง" การนำมา
ซึ่งการแข่งขันกันในศักยภาพด้านการ
ผลิตและการบริการโดยมีจุดประสงค์
ที่จะตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์"

[รายละเอียดทั้งหมด]
 
Eco - Industrial Estate
นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์

ความหมาย นิคมอุตสาหกรรมเชิง
เศรษฐนิเวศน์ หมายถึง รูปแบบของ
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ได้
ออกแบบ ซึ่งผลิตสินค้าสอดคล้อง
กับวัตถุดิบ หรือศักยภาพของแรงงาน
หรือความต้องการใช้สินค้านั้นใน
ท้องถิ่น 
       
[รายละเอียดทั้งหมด]

 - ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอ EIA Monitoring  download

 - เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการศึกษาโครงการศึกษา
   แผนผังการไหลของกากของเสีย(Material and Waste flow analysis)
   download

 - ตารางการรายงานกำกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
   ในนิคมอุตสาหกรรม (EIA Monitoring) download

 - โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
   พื้นที่มาบตาพุดเพิ่มอัตราการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ download

 - "แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโรงงาน" download

 - แผนการตรวจโรงงานตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
     (pdf) download
     (Excel) download

 - คู่มือการตรวจเยี่ยมโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและ
   ขจัดมลพิษ
ของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด
   download ข้อมูล ณ พ.ค. 57


 - แบบฟอร์มการประเมินผลการตรวจเยี่ยมโรงงาน

    download

 - เกณฑ์การประเมิณผลการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่ม
   นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

    download ข้อมูล ณ พ.ค. 57

  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 1)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 2)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 3)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 4)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 5)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 6)  download


 ข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เข้าสู่เว็บไซต์ู่ ดูข่าวและประกาศที่ผ่านมา


             [Download]

             [Download]

               [Download]

             [Download]
[Download]              [Download]

[Download]              [Download]

[Download]              [Download]
 

  - แผนที่จำลอง มาบตาพุดคอมเพล็กซ์  Download
  - เส้นทางสู่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด Download

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 1  ถนนไอ-หนึ่ง  ตำบลมาบตาพุด  อำเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง  21150

โทรศัพท์ : 038-683930-6
แฟกซ์ : 038-683937,038-683941

 

ช่องทางหางานออนไลน์

อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ
หางานในจังหวัดระยองผ่านทางเว็บไซด์
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

[คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลตำแหน่งงานว่าง]
เว็บไซต์การท่องเที่ยว
ประจำจังหวัดระยอง


มา'ยอง ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
OTOPระยอง ของฝาก จ.ระยอง
 
   คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 173086
   ( ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557  มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด  170,113  ครั้ง )
    สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  [ Click ]Copyright © 2014 Map Ta Phut Industrial Estate. All rights reserved.
โทรศัพท์ : 038-683930-6
แฟกซ์ : 038-683937,038-683941