ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง   การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซ่อมบำรุงใหญ่
(Shutdown/Turnaround)ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม
พื้นที่มาบตาพุด
download
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง   กำหนดมาตรการควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
download
 

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการ CSR ประจำปี 2557 MTPcomplex
download

 
แบบสำรวจข้อมูล ชนิด ปริมาณ การกักเก็บ สารเคมีในบริเวณ
พื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

download


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานและทำบุญทอดกฐินประจำปี ณ วัดซอยคีรี
ชุมชนซอยคีรี เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานและทำบุญวันรวมน้ำใจมัสยิดญามีอุ้ลมุบตาดี
เพื่อซ่อมแซมบูรณะมัสยิด ในการใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาและเป็นศูนย์รวมของมุสลิม ณ ชุมชนอิสลามเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หนึ่งในสมาชิกMPR ร่วมงานกิจกรรม
MPR Music Contest # 3 เปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดระยองสร้างความสามารถในถนนดนตรี เชิงสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 และรอบตัดสินชิงชนะเริส ในวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ ลาน The Ozone
สถานีขนส่งใหม่แห่งที่ 2เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานและทำบุญทอดกฐินวัดห้วยโป่ง
เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น ณ วัดห้วยโป่งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นำทีมปะทะแข้งกับทีมสื่อท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
ณ สนามฟุตบอลขนส่งใหม่ระยอง


เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานกล่าวเปิดงาน โครงการสีสันสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้กระบวนการจัดการน้ำ ให้ความรู้แก่เยาวชนและชุมชน ร ชุมชนซอยคีรี 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  2557
นายอัศริน เหล่าศิริลือชาไกล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ
คณะนักธุรกิจจากประเทศอิสราเอล ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 
  ดูข่าวและกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด


 - ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.001/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำชนิด
Portable Ultrasonic Flow meter ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ดาวน์โหลดประกาศ

 - ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.002/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีเส้นจราจร-ทาสีขอบถนน
และเครื่องหมายจราจร ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ดาวน์โหลดประกาศ 

- จุดเริ่มต้น   
- วิสัยทัศน์ / ภาระกิจ    
- การบริหารจัดการ
   
- ระบบสาธารณูปโภค      
- การจัดการด้านความปลอดภัย ฯ
- การอนุมัติ-อนุญาตในส่วนของการใช้ที่ดินและประกอบกิจการ
  ในนิคมอุตสาหกรรม
   
- พัฒนาและห่วงใยชุมชน  
- รายชื่อผู้ประกอบการ

 

Eco- Efficiency ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ

นิยามของคำว่าประสิทธิภาพเชิง
นิเวศน์เศรษฐกิจหมายถึง" การนำมา
ซึ่งการแข่งขันกันในศักยภาพด้านการ
ผลิตและการบริการโดยมีจุดประสงค์
ที่จะตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์"

[รายละเอียดทั้งหมด]
 
Eco - Industrial Estate
นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์

ความหมาย นิคมอุตสาหกรรมเชิง
เศรษฐนิเวศน์ หมายถึง รูปแบบของ
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ได้
ออกแบบ ซึ่งผลิตสินค้าสอดคล้อง
กับวัตถุดิบ หรือศักยภาพของแรงงาน
หรือความต้องการใช้สินค้านั้นใน
ท้องถิ่น 
       
[รายละเอียดทั้งหมด]

- รายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) ประจำปี 2557 download PDF 

- ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอ EIA Monitoring  download

 - เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการศึกษาโครงการศึกษา
   แผนผังการไหลของกากของเสีย(Material and Waste flow analysis)
   download

 - ตารางการรายงานกำกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
   ในนิคมอุตสาหกรรม (EIA Monitoring) download

 - โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
   พื้นที่มาบตาพุดเพิ่มอัตราการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ download

 - "แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโรงงาน" download

 - แผนการตรวจโรงงานตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
     (pdf) download
     (Excel) download

 - คู่มือการตรวจเยี่ยมโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและ
   ขจัดมลพิษ
ของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด
   download ข้อมูล ณ ต.ค. 57


 - แบบฟอร์มการประเมินผลการตรวจเยี่ยมโรงงาน

    download ข้อมูล ณ ต.ค. 57

 - เกณฑ์การประเมิณผลการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่ม
   นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

    download ข้อมูล ณ ต.ค. 57

  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 1)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 2)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 3)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 4)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 5)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 6)  download


 ข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เข้าสู่เว็บไซต์ู่ ดูข่าวและประกาศที่ผ่านมา


             [Download]

             [Download]

               [Download]

             [Download]
[Download]              [Download]

[Download]              [Download]

[Download]              [Download]
 

  - แผนที่จำลอง มาบตาพุดคอมเพล็กซ์  Download
  - เส้นทางสู่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด Download

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 1  ถนนไอ-หนึ่ง  ตำบลมาบตาพุด  อำเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง  21150

โทรศัพท์ : 038-683930-6
แฟกซ์ : 038-683937,038-683941

 

ช่องทางหางานออนไลน์

อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ
หางานในจังหวัดระยองผ่านทางเว็บไซด์
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

[คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลตำแหน่งงานว่าง]
เว็บไซต์การท่องเที่ยว
ประจำจังหวัดระยอง


มา'ยอง ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
OTOPระยอง ของฝาก จ.ระยอง
 
   คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 186980
   ( ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด  174,790  ครั้ง )
    สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  [ Click ]Copyright © 2014 Map Ta Phut Industrial Estate. All rights reserved.
โทรศัพท์ : 038-683930-6
แฟกซ์ : 038-683937,038-683941