ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง   การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซ่อมบำรุงใหญ่
(Shutdown/Turnaround)ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม
พื้นที่มาบตาพุด
download
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง   กำหนดมาตรการควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
download
 
แบบสำรวจข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ (Decision Support System: DSS)
download


     ปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ. ) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเปิดให้บริการขนส่งสินค้า
ผ่านท่าเรือสาธารณะแห่งที่ 2 (ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด-MIT) คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนสิงหาคม 2558
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มายังผู้ประกอบการ และลูกค้าผู้สนใจทราบ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (038) 683305-8 หรือที่กองพัฒนาท่าเรือ (02) 2530561 ต่อ 6410
วันที่ 31 มีนาคม 2558
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และวิสาหกิจตลาดนัดชุมชน บริการ มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 4
จำนวน 100 ทุนๆละ 1,000 บาท ณ ห้องสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีนายชุติสิทธิ์ เดชมูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นประธานในพิธี
วันที่ 27 มีนาคม 2558
นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานพิธีมอบป้าย
“โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 “จังหวัดระยอง โดยพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธาน
ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ วัดเนินพระี

วันที่ 19 มีนาคม 2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับวิทยาลัยการตำรวจ ให้การให้ความสนใจ
เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


วันที่ 17 มีนาคม 2558
นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ
เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ในการให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาพรวม
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม EMCC และมีสินค้าชุมชน
มาจำหน่ายให้กับคณะดังกล่าวด้วย วันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ สำนักนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
วันที่ 17 มีนาคม 2558
นางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าพบนายถวิล โพธิบัวทอง
นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ในฐานะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคนปัจจุบัน
วันที่ 16 มีนาคม 2558
นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบเงินสนับสนุนสมทบทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาล
ประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ให้กับพล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์    
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 
  ดูข่าวและกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำจากพื้นที่
   นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ
   ๒๕๕๙
 จำนวน ๑ รายการ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ตามประกาศ
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.๐๐๙
/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 
   ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
   มาบตาพุด เลขที่ ๑ ถนนไอ-๑ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐
 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
   ในวันที่
 ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักงาน
   นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ ๑ ถนนไอ-๑ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม
   ๒๕๕๘
 ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
   ๐-๓๘๖๘-๓๙๓๐ ต่อ ๑๒๕ -๖, ๐-๓๘๖๘-๓๙๓๗ ในวันและเวลาราชการ  ดาวน์โหลดประกาศ

 - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
   รายละเอียดตามประกาศ กนอ.เลขที่ ๘๕
/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม
   ๒๕๕๘
 ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
   เลขที่ ๑ ถนนไอ-๑ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐
ดาวน์โหลดประกาศ
 - ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.006/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำบริเวณอาคารสำนักงาน
   (อาคาร101) ของสำนักนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  ดาวน์โหลดประกาศ
 - ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.001/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำชนิด
   Portable Ultrasonic Flow meter ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ดาวน์โหลดประกาศ

 - ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.002/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีเส้นจราจร-ทาสีขอบถนน
   และเครื่องหมายจราจร ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ดาวน์โหลดประกาศ 

- จุดเริ่มต้น   
- วิสัยทัศน์ / ภาระกิจ    
- การบริหารจัดการ
   
- ระบบสาธารณูปโภค      
- การจัดการด้านความปลอดภัย ฯ
- การอนุมัติ-อนุญาตในส่วนของการใช้ที่ดินและประกอบกิจการ
  ในนิคมอุตสาหกรรม
   
- พัฒนาและห่วงใยชุมชน  
- รายชื่อผู้ประกอบการ

 

Eco- Efficiency ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ

นิยามของคำว่าประสิทธิภาพเชิง
นิเวศน์เศรษฐกิจหมายถึง" การนำมา
ซึ่งการแข่งขันกันในศักยภาพด้านการ
ผลิตและการบริการโดยมีจุดประสงค์
ที่จะตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์"

[รายละเอียดทั้งหมด]
 
Eco - Industrial Estate
นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์

ความหมาย นิคมอุตสาหกรรมเชิง
เศรษฐนิเวศน์ หมายถึง รูปแบบของ
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ได้
ออกแบบ ซึ่งผลิตสินค้าสอดคล้อง
กับวัตถุดิบ หรือศักยภาพของแรงงาน
หรือความต้องการใช้สินค้านั้นใน
ท้องถิ่น 
       
[รายละเอียดทั้งหมด]

 -   ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่ 86/2558
    เรื่อง แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
    download PDF

 -   แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและ
   ท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  download PDF
   สารบัญ download PDF
   ภาคผนวก
      1 ตารางเปรียบเทียบระดับเหตุฉุกเฉิน จากหน่วยงานต่างๆ
          download PDF
      2 แบบฟอร์มใบแจ้งเหตุผิดปกติ/เหตุฉุกเฉินเบื้องต้น
          download PDF
      3 แผนผังโรงงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
          download PDF
      4 รายการรถดับเพลิงในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
          download PDF
      5 รายชื่อประธานชุมชนและโทรศัพท์ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด
         และเขตพื้นที่บ้านฉาง  download PDF
      6 รายละเอียดสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
         (มาบตาพุดคอมเพล็กซ์)  download PDF
      7 รายละเอียดสถานีข่าวด่วนและแผนที่จุดติดตั้งสถานี
          download PDF
      8 ข้อมูลทิศทางลมตามฤดูกาล
          download PDF
      9 ข้อมูลโรงพยาบาล
          download PDF

 - ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอ EIA Monitoring  download

 -  ตารางกำหนดการนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตาม
   ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (EIA Monitoring) download


 - คำสั่งคณะกรรมการกำกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลด
    และขจัดมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
    และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ที่ 005/2558
    download  
 - คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 130/2558
    เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
    การลดและขจัดมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคม
    อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
    download 
 - 
คู่มือการตรวจเยี่ยมโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและ
   ขจัดมลพิษ
ของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด
   download ข้อมูล ณ พ.ค. 58
 

 - แบบฟอร์มการประเมินผลการตรวจเยี่ยมโรงงาน

    download ข้อมูล ณ พ.ค. 58

 - เกณฑ์การประเมิณผลการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่ม
   นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

    download ข้อมูล ณ พ.ค. 58

 - หลักเกณฑ์ของผู้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ
   ความปลอดภัย(2557-2558)
   download ข้อมูล ณ พ.ค.58

 - แผนตรวจโรงงาน 2558 (ทีมที่ 1)  download
 - แผนตรวจโรงงาน 2558 (ทีมที่ 2)  download
 - แผนตรวจโรงงาน 2558 (ทีมที่ 3)  download
 - แผนตรวจโรงงาน 2558 (ทีมที่ 4)  download
 - แผนตรวจโรงงาน 2558 (ทีมที่ 5)  download
 - แผนตรวจโรงงาน 2558 (ทีมที่ 6)  download


 ข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เข้าสู่เว็บไซต์ู่ ดูข่าวและประกาศที่ผ่านมา


             [Download]

             [Download]

               [Download]

             [Download]
[Download]              [Download]

[Download]              [Download]

[Download]              [Download]
 

  - แผนที่จำลอง มาบตาพุดคอมเพล็กซ์  Download
  - เส้นทางสู่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด Download

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 1  ถนนไอ-หนึ่ง  ตำบลมาบตาพุด  อำเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง  21150

โทรศัพท์ : 038-683930-6
แฟกซ์ : 038-683937,038-683941

 ช่องทางหางานออนไลน์

อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ
หางานในจังหวัดระยองผ่านทางเว็บไซด์
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

[คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลตำแหน่งงานว่าง]
เว็บไซต์การท่องเที่ยว
ประจำจังหวัดระยอง


มา'ยอง ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
OTOPระยอง ของฝาก จ.ระยอง
 
   คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 200301
   ( ณ วันที่ 1 กันยายน 2558  มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด  197,703  ครั้ง )
    สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  [ Click ]Copyright © 2015 Map Ta Phut Industrial Estate. All rights reserved.
โทรศัพท์ : 038-683930-6
แฟกซ์ : 038-683941