ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง   การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซ่อมบำรุงใหญ่
(Shutdown/Turnaround)ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม
พื้นที่มาบตาพุด
download
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง   กำหนดมาตรการควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
download
 

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการ CSR ประจำปี 2557 MTPcomplex
download

 
แบบสำรวจข้อมูล ชนิด ปริมาณ การกักเก็บ สารเคมีในบริเวณ
พื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

download


     ปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ. ) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเปิดให้บริการขนส่งสินค้า
ผ่านท่าเรือสาธารณะแห่งที่ 2 (ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด-MIT) คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนสิงหาคม 2558
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มายังผู้ประกอบการ และลูกค้าผู้สนใจทราบ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (038) 683305-8 หรือที่กองพัฒนาท่าเรือ (02) 2530561 ต่อ 6410

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และบริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จัดนิทรรศการให้ความรู้
นิคมอุตสาหกรรมและการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ในงานมหกรรมวิชาการ “สานสัมพันธ์สู่ชุมชน  ครั้งที่ 4 ”
โรงเรียนวัดเนินพระ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม
หลักสูตร”ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจปิโตรเคมี” จัดโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่ง ประเทศไทย
ในการรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
  ดูข่าวและกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด


 - ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.006/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำบริเวณอาคารสำนักงาน
   (อาคาร101) ของสำนักนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  ดาวน์โหลดประกาศ
 - ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.001/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำชนิด
   Portable Ultrasonic Flow meter ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ดาวน์โหลดประกาศ

 - ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.002/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีเส้นจราจร-ทาสีขอบถนน
   และเครื่องหมายจราจร ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ดาวน์โหลดประกาศ 

- จุดเริ่มต้น   
- วิสัยทัศน์ / ภาระกิจ    
- การบริหารจัดการ
   
- ระบบสาธารณูปโภค      
- การจัดการด้านความปลอดภัย ฯ
- การอนุมัติ-อนุญาตในส่วนของการใช้ที่ดินและประกอบกิจการ
  ในนิคมอุตสาหกรรม
   
- พัฒนาและห่วงใยชุมชน  
- รายชื่อผู้ประกอบการ

 

Eco- Efficiency ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ

นิยามของคำว่าประสิทธิภาพเชิง
นิเวศน์เศรษฐกิจหมายถึง" การนำมา
ซึ่งการแข่งขันกันในศักยภาพด้านการ
ผลิตและการบริการโดยมีจุดประสงค์
ที่จะตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์"

[รายละเอียดทั้งหมด]
 
Eco - Industrial Estate
นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์

ความหมาย นิคมอุตสาหกรรมเชิง
เศรษฐนิเวศน์ หมายถึง รูปแบบของ
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ได้
ออกแบบ ซึ่งผลิตสินค้าสอดคล้อง
กับวัตถุดิบ หรือศักยภาพของแรงงาน
หรือความต้องการใช้สินค้านั้นใน
ท้องถิ่น 
       
[รายละเอียดทั้งหมด]

- รายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) ประจำปี 2557 download PDF 

- ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอ EIA Monitoring  download

 - เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการศึกษาโครงการศึกษา
   แผนผังการไหลของกากของเสีย(Material and Waste flow analysis)
   download

 - ตารางการรายงานกำกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
   ในนิคมอุตสาหกรรม (EIA Monitoring) download

 - โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
   พื้นที่มาบตาพุดเพิ่มอัตราการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ download

 - "แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโรงงาน" download

 - แผนการตรวจโรงงานตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
     (pdf) download
     (Excel) download

 - คู่มือการตรวจเยี่ยมโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและ
   ขจัดมลพิษ
ของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด
   download ข้อมูล ณ ต.ค. 57


 - แบบฟอร์มการประเมินผลการตรวจเยี่ยมโรงงาน

    download ข้อมูล ณ ต.ค. 57

 - เกณฑ์การประเมิณผลการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่ม
   นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

    download ข้อมูล ณ ต.ค. 57

  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 1)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 2)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 3)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 4)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 5)  download
  - แผนตรวจโรงงาน ครั้งที่ 1-2557 (ทีมที่ 6)  download


 ข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เข้าสู่เว็บไซต์ู่ ดูข่าวและประกาศที่ผ่านมา


             [Download]

             [Download]

               [Download]

             [Download]
[Download]              [Download]

[Download]              [Download]

[Download]              [Download]
 

  - แผนที่จำลอง มาบตาพุดคอมเพล็กซ์  Download
  - เส้นทางสู่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด Download

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 1  ถนนไอ-หนึ่ง  ตำบลมาบตาพุด  อำเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง  21150

โทรศัพท์ : 038-683930-6
แฟกซ์ : 038-683937,038-683941

 

ช่องทางหางานออนไลน์

อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ
หางานในจังหวัดระยองผ่านทางเว็บไซด์
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

[คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลตำแหน่งงานว่าง]
เว็บไซต์การท่องเที่ยว
ประจำจังหวัดระยอง


มา'ยอง ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
OTOPระยอง ของฝาก จ.ระยอง
 
   คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 187764
   ( ณ วันที่ 1 เมษายน 2558  มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด  186,391  ครั้ง )
    สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  [ Click ]Copyright © 2015 Map Ta Phut Industrial Estate. All rights reserved.
โทรศัพท์ : 038-683930-6
แฟกซ์ : 038-683937,038-683941