-   ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.003/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน
     งานครัว จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ดาวน์โหลดประกาศ
 -  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.004/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา
    และเผยแพร่  จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ดาวน์โหลดประกาศ
 
ปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ. ) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเปิดให้บริการขนส่งสินค้าผ่าน
ท่าเรือสาธารณะแห่งที่ 2 (ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด-MIT) คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนสิงหาคม 2558
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มายังผู้ประกอบการ และลูกค้าผู้สนใจทราบ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (038) 683305-8
หรือที่กองพัฒนาท่าเรือ (02) 2530561 ต่อ 6410
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซ่อมบำรุงใหญ่(Shutdown/
Turnaround)ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง   กำหนดมาตรการควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
download
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แบบสำรวจข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ 
(Decision Support System: DSS)

download
วันที่ 19 เมษายน 2559
กนอ.พื้นที่มาบตาพุดร่วมสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ชุมชนในเขต เทศเมืองมาบตาพุด
วันที่ 19 เมษายน 2559
ผอ.สนพ.ร่วมรดน้ำขอพร นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด (นายถวิล โพธิบัวทอง)และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด
 
  ดูข่าวและกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด
 
   - จุดเริ่มต้น   
   - วิสัยทัศน์ / ภาระกิจ    
   - การบริหารจัดการ
   
   - ระบบสาธารณูปโภค      
   - การจัดการด้านความปลอดภัย ฯ
   - การอนุมัติ-อนุญาตในส่วนของการใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
   
   - พัฒนาและห่วงใยชุมชน  
    - รายชื่อผู้ประกอบการ
Eco- Efficiency ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ

นิยามของคำว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจหมายถึง" การนำมา
ซึ่งการแข่งขันกันในศักยภาพด้านการผลิตและการบริการโดยมีจุดประสงค์
ที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์"

[รายละเอียดทั้งหมด]

Eco - Industrial Estate
นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์

ความหมาย นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ หมายถึง รูปแบบของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ได้ออกแบบ ซึ่งผลิตสินค้าสอดคล้องกับวัตถุดิบหรือศักยภาพของแรงงานหรือความต้องการใช้สินค้านั้นในท้องถิ่น        
[รายละเอียดทั้งหมด]

 
 
 - ด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติ
   เขตเศรษฐกิจ พิเศษ จากหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาพส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็น
   ครั้งนี้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระ ราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ในขั้นตอนการนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
   ทั้งนี้ กนอ. ได้จัดให้มีการสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นในร่าง พรบ. ดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558
   เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ยอลรูม  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค  กรุงเทพฯและท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ได้ที่ นายวรรณวรรธน์  สิทธิมนต์  โทรศัพท์ 02-253-0561 ต่อ 1191
     download เอกสารแนบ 1
     download เอกสารแนบ 2
     download เอกสารแนบ 3
     download เอกสารแนบ 4

-  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่ 86/2558 เรื่อง แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
    พื้นที่มาบตาพุด download PDF

 -  แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและ ท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  
   download PDF

    สารบัญ download PDF
    ภาคผนวก
      1 ตารางเปรียบเทียบระดับเหตุฉุกเฉิน จากหน่วยงานต่างๆ
          download PDF
      2 แบบฟอร์มใบแจ้งเหตุผิดปกติ/เหตุฉุกเฉินเบื้องต้น
          download PDF
      3 แผนผังโรงงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
          download PDF
      4 รายการรถดับเพลิงในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
          download PDF
      5 รายชื่อประธานชุมชนและโทรศัพท์ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด
         และเขตพื้นที่บ้านฉาง  download PDF
      6 รายละเอียดสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
         (มาบตาพุดคอมเพล็กซ์)  download PDF
      7 รายละเอียดสถานีข่าวด่วนและแผนที่จุดติดตั้งสถานี
          download PDF
      8 ข้อมูลทิศทางลมตามฤดูกาล
          download PDF
      9 ข้อมูลโรงพยาบาล
          download PDF

โครงการตรวจประเมินโรงงาน (ธงขาว-ดาวเขียว) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  - คู่มือการตรวจประเมินโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ
ของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม
    พื้นที่มาบตาพุด download
  
- เกณฑ์การประเมินผลการตรวจโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ ของผู้ประกอบการ
    กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
 download
  - แบบฟอร์มการประเมินผลการตรวจโรงงาน download
  - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 1 download
  - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 2 download
  - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 3 download
  - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 4 download
  - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 5 download

  ข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าสู่เว็บไซต
วารสาร นิคมอุตสาหกรรมเพื่อชุมชน
MAP TA PHUT COMPLEX
ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)ประจำปี 2558

DOWNLOAD
วารสาร นิคมอุตสาหกรรมเพื่อชุมชน
MAP TA PHUT COMPLEX
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)ประจำปี 2555
Download
วารสาร นิคมอุตสาหกรรมเพื่อชุมชน
MAP TA PHUT COMPLEX
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)ประจำปี 2555

Download
  - แผนที่จำลอง มาบตาพุดคอมเพล็กซ์  Download
  - เส้นทางสู่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด Download
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 1  ถนนไอ-หนึ่ง  ตำบลมาบตาพุด  อำเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21150
โทรศัพท์ : 038-683930-6
แฟกซ์ : 038-683937,038-683941
   คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 214521
   ( ณ วันที่ 1 เมษายน 2559  มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด  209,011  ครั้ง )
    สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Click
ช่องทางหางานออนไลน์
อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการหางานในจังหวัดระยอง

คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
 

Copyright © 2015 Map Ta Phut Industrial Estate. All rights reserved.
โทรศัพท์ : 038-683930-6 แฟกซ์ : 038-683941