สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านไวรัสโควิด 19

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
กนอ.ได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปรับแผนของโรงงานให้สอดคล้องแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของ กนอ. ตามประกาศแนบท้ายนี้
Download เอกสาร
1. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 120/2562 เรื่อง แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
2. แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

การปฎิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
กนอ. ขอแจ้งให้ท่านจัดทำบัญชีรายชื่ออุปกรณ์พร้อมผลการตรวจวัดและการซ่อมแซมให้เป็นปัจจุบัน โดยจัดทำสรุปตามแบบรายงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด แล้วจัดส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม หรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดที่โรงงานของท่านตั้งอยู่ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563
Download เอกสาร
1.หนังสือแจ้ง เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง ขอแจ้งวิธีปฏิบัติและการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เรียน กรรมการ/ผู้จัดการโรงงาน
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ขอเรียนให้ท่านทราบคำแนะนำของ สผ.ที่ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ยังมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ให้ระบุมาตรการฯ และ/หรือการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติไม่ได้พร้อมแสดงเหตุผลประกอบไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Download เอกสาร
1.หนังสือแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการ EIA

เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อ COVID-19 เนื่องด้วยในปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย กนอ.มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ ดังกล่าว จึงได้ออกประกาศ กนอ.ที่ 19/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ และ กนอ. ขอความร่วมมือจากผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม นำประกาศดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดูแลพนักงานของท่านอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมแรงร่วมใจ กันเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ต่อไป
Download เอกสาร
1.ประกาศ กนอ.ที่ 19/2563
2.หนังสือขอความร่วมมือ

ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ใน โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 นั้น ในการนี้กนอ. ขอแจ้งให้โรงงานที่เข้าข่ายตามประกาศฯ จัดทำบัญชีรายชื่ออุปกรณ์พร้อมผลการตรวจวัดและการซ่อมแซมให้เป็นปัจจุบัน โดยจัดทำ สรุปตามแบบรายงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด แล้วจัดส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม หรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดที่โรงงานของท่าน ตั้งอยู่ ภายในเดือนมกราคม 2563
Download เอกสาร

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษภายใต้ระบบ PRTR ปี พ.ศ.2560 และ พ.ศ. 2561 เรียน กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ(PRTR) ในพื้นที่จังหวัดระยอง สมุทรปราการ และชลบุรี กนอ. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุดที่ดำเนินกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามลำดับประเภทโรงงานต่อไปนี้ 42-48, 49-50, 53, 59-64, 88, 89, 101, 102, 105 และ 106 จัดทำรายงานการปลดปล่อยและ เคลื่อนย้ายมลพิษภายใต้ระบบ PRTR ประจำปี พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 โดยให้รายงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(e-license) ที่ http://www.2.diw.go.th/e-license ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2959 3600 ต่อ 206-207 email: rnd_02@secot.co.th
Download เอกสาร

การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561
Download เอกสาร

เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรม
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง แจ้งกำหนดการนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (Environmental Monitoring) ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2563
เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ขอแจ้งกำหนดการนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (Environmental Monitoring) ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2563 ซึ่งประกอบไปด้วยโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ท่านสามารถ Download กำหนดการนำเสนอ ฯ และหัวข้อการนำเสนอของโรงงานพร้อมตัวอย่าง ตามไฟล์ที่แนบ และได้มอบหมายให้นางจุไรศรี ไชยศรี เป็นผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0831205232 อีเมล์ j_chaisri@yahoo.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานตามวันและเวลาในกำหนดการนำเสนอของโรงงานดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ จุไรศรี ไชยศรี
Download เอกสาร
1.Presentation 63
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ EIA ปี 2563
3.หนังสือแจ้งกำหนดการนำเสนอ
4.สนพ.กำหนดการ EIA Monitoring 63
5.สนม.กำหนดการ EIA Monitoring 63


เรียน กรรมการ / ผู้จัดการโรงงาน สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19 ที่มีการแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย และเพื่อปฏิบัติตามประกาศของ กนอ.ที่ 19/2563 กนอ.จึงเห็นสมควร ดังต่อไปนี้ 1. เลื่อน การมอบรางวัลธงธรรมาภิบาล ธงขาวดาวเขีนว และธงขาว ดาวทอง 2. เลื่อน การตรวจประเมินโรงงาน (ธงขาว-ดาวเขียว) ครั้งที่ 1/2563 3. เลื่อน การนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) ประจำปี 2563 ส่วนกำหนดการ วันและเวลา จะแจ้งให้ท่านให้ทราบต่อไป Download เอกสาร
1. แจ้งรายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์และขอเลื่อนกำหนดการมอบรางวัล
2. รายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล ปี 2562
3. ขอเลื่อนกำหนดการตรวจประเมินโรงงาน ปี 2563

โครงการตรวจประเมินโรงงาน (ธงขาว-ดาวเขียว) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
- คู่มือการตรวจประเมินโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษของผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและท่าเรือมาบตาพุด Download เอกสาร
- แบบฟอร์มการประเมินผลการตรวจโรงงาน Download เอกสาร
- เกณฑ์การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง Download เอกสาร
- ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 1 Download เอกสาร
- ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 2 Download เอกสาร
- ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 3 Download เอกสาร
- ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 4 Download เอกสาร


วันที่ 14 มีนาคม 2563
ประธานคณะกรรมาธิการ ท่านพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช นำคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี องค์บริหารส่วนจังหวัดระยอง และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การขยายพื้นที่ถมทะเลสร้างท่าเรือ ระยะ 3 โดยมีนางสาวนลินี กาญจนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมคณะผู้บริหารมายตาพุดคอมเพล็กซ์ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 13 มีนาคม 2563
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด

วันที่ 13 มีนาคม 2563
เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย กนอ.มีความห่วงใยต่อสถานการณ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดโขดหินฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
กนอ.ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ตามแนวทาง"ธรรมศาสตร์โมเดล" ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือและร่วมกิจกรรม(MOU)เปิดตัววิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ตามแนวทาง "ธรรมศาสตร์โมเกล" รุ่นที่ 5 /2563 จำนวน 9 กลุ่ม ในเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และ 4 กลุ่ม นอกเขตพื้นที่ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้นำเสนอโครงการฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตามรูปแบบประชารัฐ นำไปสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเอื้ออาทรพึ่งพากันได้ ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการสมาคมเพื่อนชุมชนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ณ ห้องสร้อยทอง 3-4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

วันที่ 30 มกราคม 2563
คณะกรรมการ กนอ. นำโดยท่านปลัดกอบชัยฯ ประธานกรรมการ กนอ. เยี่ยมชมการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง วันที่30 มกราคม 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการ กนอ. คณะกรรมการ กนอ. พร้อมด้วย นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมี คณะผู้บริหารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคณะผู้บริหารนิคมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สำหรับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบด้วยกลุ่มนิคมฯ ในพื้นที่ จำนวน 5 นิคมฯ และท่าเรืออุตสาหกรรมให้บริการ 12 ท่า แบ่งเป็นท่าเรือสาธารณะ 3 ท่า และท่าเรือเฉพาะกิจ 9 ท่า มีโรงงาน 151 โรงงาน โดยมีประเภทของอุตสาหกรรม อาทิ ปิโตรเคมีขั้นต้น ปิโตรเคมีขั้นกลาง ปิโตรเคมีขั้นปลาย ก๊าซ เคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน เหล็ก และอื่นๆ

วันที่ 8 มกราคม 2563
คณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ สานฝันวันเด็ก "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" วันที่ 8 มกราคม 2563 คณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง หรือ คณะทำงานมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้จัดเตรียมของขวัญส่งมอบความสุขให้กับน้องๆ มีฐานกิจกรรมต่างๆ สร้างความรู้และความสนุกสนาน ให้กับเด็กๆ ทั้ง 4 โรงเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งความรู้ความปลอดภัยบนท้องถนน โดยทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด โดยในปีนี้นายสุชาติ การะเกด ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด 1 ใน คณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการสร้างความสุขให้กับเด็กนักเรียน จาก 4 โรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ โรเรียนบ้านฉง โรงเรียนบ้านคลองทราย โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 และโรงเรียนชุมชนวัดทับมา ซึ่งมี Theme ในการจัดงานเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดระยองมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในลำดับที่ 10 ของประเทศ และมีการประกาศให้มีการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระจังหวัดระยอง โดยมีคณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ 8 หน่วยงาน .....

ประกอบด้วย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด,สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมาบตาพุด,บจก.ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียล เอสเตท,บจก.โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส,บจก.ผาแดงพร็อพเพอร์ตี้ส์,บจก.อาร์ไอแอล 1996 และบจก.นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ในการรวมพลังสานฝันวันเด็ก นอกจากนี้ประธานกล่าวเปิดงาน ได้แก่ นางสาวนลินี กาญจนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้กล่าวถึงคำขวัญ ประจำปี "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" เป็นคำขวัญวันเด็กในปีนี้ของท่านายกรัญมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบให้เด็กและเยาวชน โดยให้คำนึงประโยชน์ส่วรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความอดทน ประหยัดและอดออม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซื่อสัตย์สุจริต และอนุรักษ์ความเป็นไทย และขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจสนับสนุน ทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือกันจัดงานวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนต่อไป

วันที่ 7 ธันวาคม 2562
นางสาวนลิณี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพนักงาน กนอ. สนับสนุนและเข้าร่วมงาน 6 ทศวรรษ แสงสว่าง แห่งทางนำ "รวมน้ำใจนูรู้ลฮิดายะห์ ครั้งที่ 17 ณ บริเวณมัสยิดนูรู้ลฮิดายะห์ ชุมชนอิสลาม

วันที่ 3 ธันวาคม 2562
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 62
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ชุมชนเกาะกก โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางประชารัฐ

วันที่ 25​ พฤศจิกายน​2562​
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผช.ผอ.สนพ.) ให้การต้อนรับ อาจารย์-นักศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ในการให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรม "BST Group พบชุมชน" และเปิดบ้านต้อนรับชุมชน ณ บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สนพ.) ให้การต้อนรับคณะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการเยี่ยมชมการบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 14​ พฤศจิกายน​2562​
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมรับคณะนายกัว รุ่ยหมิน รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว​ และคณะสาธารณรัฐประชาชนจีน​ ในการเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง​ ตามกำหนดเยือนประเทศไทย​ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว​ เกษตรกรรม​และอื่นๆ​ ระหว่างกัน​ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง​นายสุรศักดิ์​ เจริญศิริโชติ​ ให้การต้อนรับพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 14​ พฤศจิกายน​2562​
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ "โลหิตคนละนิดช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" ครั้งที่ 52 ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการพืเนที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 127 คน ได้รับโลหิต จำนวน 56,250 ซี.ซี. ณ ห้องอัญชลี อาคารสัมมนา 102 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นำทีม พร้อมกลุ่ม พนง.สนพ. สนม. และสทร. สนัยสนุนและร่วมกิจกรรม ว่าวนานาชาติ ชายหาดหนองแฟบ ประจำปี 2562 บริเวณ ชายหาดหนองแฟบ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมสืบสานประเพณีงานลอยกระทงชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 9 พฤศจิกายน​2562​
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมพิธีเปิดโครงการธนาคารคัดแยกขยะชุมชนเขาไผ่ โดยนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ได้มอบหมายให้นายปัญญา กลัดสมบัติ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิด โครงการธนาคารคัดแยกขยะชุมชนเขาไผ่ ณ ที่ทำการชุมชนเขาไผ่ โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจ เคมีคอลส์ เอสซีจี และชุมชนเขาไผ่ เพื่อจัดตั้งธนาคารขยะให้แก่ประชาชน พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชัน คุ้มค่า เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะด้วย

วันที่ 8​ พฤศจิกายน​2562​
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ชุมชนในพื้นที่ ทอดกฐินสามัคคี วัดเนินกระปรอก ประจำปี 2562 โดยมีนายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานทอดผ้ากฐิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กนอ.พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ พนักงาน กลุ่มผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้ร่วมบุญทุกท่าน เพื่อเป็นการสืบสานพุทธประเพณีให้คงอยู่สืบไป โดยมีผู้ร่วมบุญในการทอดกฐินในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 1,068,149 บาท #กนอ. ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนกิจกรรมและร่วมพิธีเปิดงาน "รวมน้ำใจสู่ญามีอุ้ลมุบตาดี" ครั้งที่13 วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้บำรุงซ่อมแซมบูรณะมัสยิดและส่งเสริมเรื่องการศึกษา ณ มัสยิดญามีอุ้ลมุบตาดี ชุมชนอิสลาม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้าน โครงการ HMC & Habitat "ร่วมใจ 14 ปี แห่งการให้...แต้มยิ้มสดใสสู่ชุมชน" ณ บ้านคุณสุริยนต์ ทองอยู่ ชุมชนสี่กั๊ก ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

วันที่ 28 ตุลาคม 2562​
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวสนับสนุนธนาคารคัดแยกขยะ ประกันชีวิต เทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง เทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ เอสซีจีโดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ประธานกล่าวเปิดงาน ณ อาคารปฏิบัติการรักษาความสะอาด สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม ตามแนวคิด"Circular Economy"

วันที่ 25 ตุลาคม 2562​
นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท สตาร์ ปิโตเลี่ยม รีไฟนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่จะดำเนินกิจกรรมซ่อมบำรุงใหญ่ (ในรอบ 5 ปี) ระหว่างวันที่ 15 พ.ย 62 - 15 ธ.ค.62 โดยจะมีผู้รับเหมาเข้ามาทำงานในพื้นที่ประมาณ 8,000 คน ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีมาตรการ การดำเนินกิจกรรมซ่อมบำรุงใหญ่เป็นไปตามประกาศที่ 67/2557 ของ กนอ.

วันที่ 10 ตุลาคม 2562
นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โดยมีพนักงาน สนม. และผู้แทนบริษัทผู้พัฒนานิคมฯ ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) และผู้แทนบริษัทผู้พัฒนานิคมฯ เอเซีย เข้าร่วม และมีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

วันที่ 8 ตุลาคม 2562
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผช.ผวก.ปก3 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และการเตรียมการในการยื่นขออนุญาตการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ต่อ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมประกอบด้วย ปลัดจังหวัดระยอง ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ประมงจังหวัดระยอง ประธานหอการค้าระยอง เป็นต้น ทั้งนี้ ผอ.ฝปก.3 ผอ.สทร. ผอ.กพท.และพนักงานสายงานปฏิบัติการ 3 เข้าร่วมด้วย

วันที่ 5 ตุลาคม 2562​
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สนพ. และพนักงาน ให้การต้อนรับคณะสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)รุ่นที่ 4 เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และศูนย์เฝ้าระวังฯ EMCC ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 4 ตุลาคม 2562​
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกับนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด พร้อมเจ้าหน้าที่ พนง.กลุ่มปตท.ตามชุมชนวัดโสภณ เนินพยอม หนองหวายโสม และวัดชากลูกหญ้า

วันที่ 26 กันยายน 2562
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมดำเนินโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ ที่ทำการชุมชนบ้านพลง เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมงานบุญประเพณี ที่สะดวก ปลอดภัย รวมถึงเป็นพื้นที่ออกกำลังกายของชุมชนบ้านพลงและใกล้เคียง ในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน