-  การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์
          และการควบคุมมลพิษ พ.ศ.2557 ...
อ่านรายละเอียดทั้งหมด

       -  โครงการการจัดทำข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงานโครงการการจัดทำข้อมูลผลการตรวจ
          สุขภาพพนักงาน
Download 1 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล   2 ตัวอย่างการลงข้อมูล

       -  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
          
Download เอกสาร

       -  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการ
          ระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม Download เอกสาร

       -   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ขอแจ้งกำหนดการนำเสนอผลการดำเนินงานตาม
           มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (Environmental Monitoring) ในกลุ่ม
           นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2561ซึ่งประกอบไปด้วยโรงงานที่ต้องจัดทำรายงาน
           วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
           เบื้องต้น (IEE) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – วันที่ 17 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงาน
           นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ท่านสามารถ Download กำหนดการนำเสนอ ฯ และ
           หัวข้อการนำเสนอของ โรงงานพร้อมตัวอย่าง  ได้ทาง website : www.mtpie.com 
           ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางจุไรศรี ไชยศรี เป็นผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0831205232
           อีเมล์ j_chaisri@yahoo.com จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และข้อมูลเพื่อ
           ประกอบการดำเนินงานตามวันและเวลาในกำหนดการนำเสนอของโรงงานดังกล่าว
          Download เอกสาร  คำสั่ง กนอ  หนังสือแจ้งโรงงาน  Presentation  กำหนดการ EIA  Monitoring
-   แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
   Download เอกสาร


-   สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    จัดให้มีโครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่โครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์
    ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 (EIA Monitoring awards 2018)  รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ  
    Download เอกสาร

-   แจ้งประชาสัมพันธ์ พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
    เทคโนโลยี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม
    พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพ
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 มีการกำหนดวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมไว้ 4 สาขา
    ได้แก่ 1. สาขานิวเคลียร์  2. สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ  3.สาขา
    การผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย และ 4.สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ และการใช้จุลินทรีย์   
    ที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องมีใบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
Download เอกสาร

 -  โครงการตรวจประเมินโรงงาน (ธงขาว-ดาวเขียว) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
    - คู่มือการตรวจประเมินโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษของผู้ประกอบการ
      กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและท่าเรือมาบตาพุด
 download
    - แบบฟอร์มการประเมินผลการตรวจโรงงาน download
    - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 1 download
    - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 2 download
    - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 3 download
    - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 4 download


 -   หลักเกณฑ์ของผู้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย Download เอกสาร 
 -   เกณฑ์การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง
      Download เอกสาร


   
     วันที่ 6 สิงหาคม 2561      วันที่ 5 สิงหาคม 2561        วันที่ 2 สิงหาคม 2561
       นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ
       เพื่อนชุมชนติวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง เพื่อสร้างเสริม
       ศักยภาพในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 รอบ ระหว่างวันที่ 6-10 และวันที่
       20-24 สิงหาคม 2561 โดยมีนักเรียนมากกว่า 1,000 คน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
       การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการปั่นไปปล่อย อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว
       เพื่อการกุศล นำรายได้ที่ได้มอบให้แก่โรงพยาบาลพื้นที่มาบตาพุด และอื่น ๆ เพื่อนำไปจัดอุปกรณ์
       ทางการแพทย์ นายอัฐพลนจิรวัฒน์จรรยา รักษาการผู้ว่าการ กนอ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายของ
       การจัดงาน และ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี และกล่าว
       เปิดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน
       นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) เป็นประธาน
      ในการประชุมคณะกรรมการกำกับฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และ
       ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
       (มหาชน) สาขา 2 และ สาขา 3 ประจำปี 2561 ให้หน่วยงานราชการและชุมชน รับทราบและพิจารณา
       ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

     
       วันที่ 23 มิถุนายน 2561        วันที่ 7 มิถุนายน 2561        วันที่ 6 มิถุนายน 2561
       นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) บรรยายพิเศษ
       การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดสิ่งแวดล้อม นิด้า
       ณ.ห้องประชุมอัญชลี ศูนย์สัมมนา 102 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
       นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นำทีมตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคม
       อุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด โดยแบ่งเป็น 4 ทีม เข้าตรวจโรงงาน จำนวน 129 หมายเลขทะเบียนโรงงาน
       ที่ประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2561จนถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 2561
       นายชุติสิทธิ์ เดชมูล ผช.ผอ.สนง.นิคมฯมาบตาพุด ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้น
       เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจปิโตรเคมี" จากสถาบันปิโตรเบียมแห่งประเทศไทย ในการศึกษาดูงาน
       การยริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
       EMCC ณ สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
       วันที่ 1 มิถุนายน 2561        วันที่ 31 พฤษภาคม 2561        วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
       นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ.ให้การต้อนรับคณะโยธาธิการและผังเมือง จ.ระยอง รับฟังการบรรยาสรุป
       นิคมฯมาบตาพุด และท่าเรือฯมาบตาพุด ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สนพ.  
(อ่านต่อ)
       นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ. และทีมงานมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบรายงานโครงการ
       สมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 3 /2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
(อ่านต่อ)
       นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ. พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์การ
       ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ครั้งที่ 7 โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 600 ต้น
       และพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 250 ทุน ณ บริเวณโรงเรียนระยองวิทยาคม
       นิคมอุตสาหกรรม  
(อ่านต่อ)
     อ่านข่าวและกิจกรรมที่ผ่านมา - ปี 2561 / ปี 2560  
     
     
  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Click  
  ( ณ วันที่ 1 เมษายน 2561  มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด 229,357  ครั้ง )  

 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941