กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัวรางวัลไพรม์มินิสเตอร์ อินดัสทรี อวอร์ด ประจำปี 2558 (The Prime Minister Industry Award 2015) รางวัลสูงสุดของภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งมอบให้กับ
  องค์กรที่มีระบบบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

     1. รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล และ

     2. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 7 ประเภท อันได้แก่
        1) ประเภทการเพิ่มผลผลิต  2) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  3) ประเภทการบริหารความปลอดภัย  4) ประเภทการบริหารงานคุณภาพ  5) ประเภทการจัดการพลังงาน
        6) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ และ 7) ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

     พร้อมเข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นต้นแบบในการสร้างแรงกระตุ้น ให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เดินหน้าพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
  การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2558 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.dip.go.th และจัดส่งใบสมัครมายัง
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรืออุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
  ภาคที่ 1-11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/pmindustryaward และ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-202-4461 , 02-202-4522 , 02-202-4413