วันที่ 15 สิงหาคม 2560
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดโครงการ "ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง...น้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9" โดยมีนายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ รวมทั้งพนักงาน ผู้บริหารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ชุมชน สื่อท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมปลูกดอกดาวเรือง จำนวน 3,000 ต้น ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ดร.วีระพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ให้การต้อนรับสื่อมวลชน ผู้บริหารกรมชลประทาน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการบรรยายสรุปการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และความจำเป็น
ของทรัพยากรน้ำต่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ความก้าวหน้าในการพัฒนานิคมฯ ณ ห้องประชุมสมเจตน์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
วันที่ 11 เมษายน 2560
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
วันที่ 24 มีนาคม 2560
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้จัดพิธีมอบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2559
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซ่อมบำรุงใหญ่(Shutdown/
Turnaround)ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง   กำหนดมาตรการควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
download
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แบบสำรวจข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ 
(Decision Support System: DSS)

download
วันที่ 12 มกราคม 2560
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 20 ธันวาคม 2559
นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้การต้อนรับคณะอาจารย์-นักศึกษา ในการ
ให้ความสนใจในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณ สำนักงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


วันที่ 20 ธันวาคม 2559
นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมือสร้างความดี
กับกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 47 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยได้รับการบริจาคโลหิตจากกลุ่มผู้ประกอบการ จำนวน 78,250 ซีซี
วันที่ 16 ธันวาคม 2559
นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย รุ่นที่ 8 ในการรับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงาน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
 
  ดูข่าวและกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด
 
   - จุดเริ่มต้น   
   - วิสัยทัศน์ / ภาระกิจ    
   - การบริหารจัดการ
   
   - ระบบสาธารณูปโภค      
   - การจัดการด้านความปลอดภัย ฯ
   - การอนุมัติ-อนุญาตในส่วนของการใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
   
   - พัฒนาและห่วงใยชุมชน  
    - รายชื่อผู้ประกอบการ
Eco- Efficiency ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ

นิยามของคำว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจหมายถึง" การนำมา
ซึ่งการแข่งขันกันในศักยภาพด้านการผลิตและการบริการโดยมีจุดประสงค์
ที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์"

[รายละเอียดทั้งหมด]

Eco - Industrial Estate
นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์

ความหมาย นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ หมายถึง รูปแบบของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ได้ออกแบบ ซึ่งผลิตสินค้าสอดคล้องกับวัตถุดิบหรือศักยภาพของแรงงานหรือความต้องการใช้สินค้านั้นในท้องถิ่น        
[รายละเอียดทั้งหมด]

 
 
 -   1. ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการออกประกาศการกําหนดมาตรฐานควบคุม
    การระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
    ที่ได้กําหนดค่ามาตรฐานใหม่ออกมาบังคับใช ้ กรมเจ้าท่าจึงเห็นสมควรออกประกาศใหม่
    2. ให้ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๑๙/๒๕๔๐ เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภท
    โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
    3. ให้ใช้ประกาศนี้แทนประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิด
    ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
    สามารถ ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่
Download เอกสาร

 - เรียน ผู้จัดการโรงงาน สืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์นักศึกษาฝึกงาน และเจ้าหน้าที่โรงงานพลัดตกบ่อระบบบำบัด
   น้ำเสียภายในโรงงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยบ่อดังกล่าว
   เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียที่แยกไขมันออกแล้ว (Draft) ก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ซึ่งเป็น
   บ่ออับอากาศ เมื่อมีคนตกลงไปแล้วมีการลงเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่มีความรู้และเกิดอาการตกใจ จึงกระโดดลงไปช่วยแล้ว
   ขาดอากาศหายใจ จึงทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตถึง ๕ ราย ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน
   ในพื้นที่อับอากาศ กนอ. จึงขอความร่วมมือท่านดำเนินการตรวจสอบสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่อับอากาศ และปฏิบัติให้เป็น
   ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ
Download เอกสาร

 - ตามที่ กนอ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการ
   ในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับโรงงานที่เข้าข่ายใน
   กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและท่าเรือฯ ภายใน 2 ปี (14 พ.ค.2561) นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   และบังคับใช้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ภายใน 5 ปี (14 พ.ค.2564) นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   นั้น ในการนี้ กนอ. ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทุกท่านจัดทำ “แบบสำรวจสารเคมีอันตราย
   ร้ายแรง แก๊สไวไฟ และของเหลวไวไฟ ที่โรงงานในนิคมฯ ครอบครอง” 
Download แบบฟอร์ม  และโปรดส่งแบบสำรวจ
   กลับมาที่ กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทรสารหมายเลข 02-253-5880 หรือ
   E-mail: safety.ieatmail@gmail.com ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 2561 และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด
   สามารถสอบถามได้ที่ E-mail: safety.ieatmail@gmail.com

 - การนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน  (EIA Monitoring)
   กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2560 มี 2 ไฟล์ ประกอบด้วย
   แผนงาน/กำหนดการนำเสนอ EIA Monitoring ของโรงงาน
download
   Presentation การนำเสนอรายงาน (update) download

 - แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงกฏหมาย
download
   1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
   จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประกาศใน
   ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559
   2. ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
   ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539


 -  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่ 86/2558 เรื่อง แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
    พื้นที่มาบตาพุด download PDF

 -  แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและ ท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  download PDF
    สารบัญ download PDF
    ภาคผนวก
      1 ตารางเปรียบเทียบระดับเหตุฉุกเฉิน จากหน่วยงานต่างๆ download PDF
      2 แบบฟอร์มใบแจ้งเหตุผิดปกติ/เหตุฉุกเฉินเบื้องต้น download PDF
      3 แผนผังโรงงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม download PDF
      4 รายการรถดับเพลิงในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด download PDF
      5 รายชื่อประธานชุมชนและโทรศัพท์ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดและเขตพื้นที่บ้านฉาง download PDF
      6 รายละเอียดสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม(มาบตาพุดคอมเพล็กซ์) download PDF
      7 รายละเอียดสถานีข่าวด่วนและแผนที่จุดติดตั้งสถานี download PDF
      8 ข้อมูลทิศทางลมตามฤดูกาล download PDF
      9 ข้อมูลโรงพยาบาล download PDF

 - โครงการตรวจประเมินโรงงาน ธงขาว-ดาวเขียว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 - เกณฑ์การประเมินผลการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง
   download
 - คู่มือการตรวจประเมินโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด
   download
 - แบบฟอร์มการประเมินผลการตรวจประเมินโรงงาน
   download
 - แจ้งกำหนดการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด
   download
 - ตารางการตรวจประเมินโรงงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 / ทีมที่ 1 download
 - ตารางการตรวจประเมินโรงงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 / ทีมที่ 2 download
 - ตารางการตรวจประเมินโรงงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 / ทีมที่ 3 download
 - ตารางการตรวจประเมินโรงงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 / ทีมที่ 4 download
 - ตารางการตรวจประเมินโรงงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 / ทีมที่ 5 download

  ข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าสู่เว็บไซต
 
  - แผนที่จำลอง มาบตาพุดคอมเพล็กซ์  Download
  - เส้นทางสู่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด Download
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 1  ถนนไอ-หนึ่ง  ตำบลมาบตาพุด  อำเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21150
โทรศัพท์ : 038-683930-6
แฟกซ์ : 038-683937,038-683941
  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Click
   ( ณ วันที่ 1สิงหาคม 2560  มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด 225,817  ครั้ง )
ช่องทางหางานออนไลน์
อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการหางานในจังหวัดระยอง

คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
 

Copyright © 2015 Map Ta Phut Industrial Estate. All rights reserved.
โทรศัพท์ : 038-683930-6 แฟกซ์ : 038-683941