- เรื่อง  แจ้งกำหนดการนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
         สิ่งแวดล้อมของโรงงาน (Environmental Monitoring) ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่
         มาบตาพุด ประจำปี 2562 สนพ. ขอแจ้งกำหนดการประชุม เพื่อรับฟังการนำเสนอผล
         การดำเนินงานตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
         (Environmental Monitoring) ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2562 
         ซึ่งประกอบไปด้วยโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
         และโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 
         ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 31 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุมอุทัย  สนพ. จ.ระยอง
         Download เอกสาร  [ Presentation ]  [ กำหนดการ ]  [ คำสั่ง ] [ หนังสือแจ้งโรงงาน ]

       - การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ
         สถานที่ทำงาน และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
         พ.ศ.2561   
Download เอกสาร

       - เรื่อง  ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
         ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรม
...อ่านรายละเอียดทั้งหมด
       
-  ประกาศ PSM
         1. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 115/2561 เรื่อง แนวทางการตรวจประเมิน
          การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม  Download เอกสาร
         2. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 116/2561 เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจ
          ประเมิน และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก  Download เอกสาร

       -  การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์
         และการควบคุมมลพิษ พ.ศ.2557 ... อ่านรายละเอียดทั้งหมด

 โครงการการจัดทำข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงานโครงการการจัดทำข้อมูลผลการตรวจ
    สุขภาพพนักงาน
Download 1 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล   2 ตัวอย่างการลงข้อมูล

-   พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
    
Download เอกสาร

-   ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการ
    ระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม Download เอกสาร

-   แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
   Download เอกสาร


-   แจ้งประชาสัมพันธ์ พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
    เทคโนโลยี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม
    พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพ
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 มีการกำหนดวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมไว้ 4 สาขา
    ได้แก่ 1. สาขานิวเคลียร์  2. สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ  3.สาขา
    การผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย และ 4.สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ และการ
    ใช้จุลินทรีย์ ที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องมีใบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
    Download เอกสาร

-    โครงการตรวจประเมินโรงงาน (ธงขาว-ดาวเขียว) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
      -  คู่มือการตรวจประเมินโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษของผู้ประกอบการ
         กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและท่าเรือมาบตาพุด  
Download เอกสาร
      -  แบบฟอร์มการประเมินผลการตรวจโรงงาน  
Download เอกสาร 
      -  เกณฑ์การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
         Download เอกสาร
      -  ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 1 Download เอกสาร
      -  ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 2 Download เอกสาร
      -  ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 3 Download เอกสาร
      -  ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 4 Download เอกสาร
 -   ภาพพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2561
      Download รูปภาพ

   
   วันที่ 20 เมษายน 2562     วันที่ 18 เมษายน 2562    วันที่ 17 เมษายน 2562
       สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.)สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
       ชุมชนกลุ่มห้วยโป่ง ชุมชนวัดมาบตาพุด ชุมชนวัดโสภณ ชุมชนหัวน้ำตก ชุมชนเนินพยอม
       ชุมชนอิสลาม และเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรพระวัดโขดหิน
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
       สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.)ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
       ตลาดเทศบาลมาบตาพุด และชุมชนมาบยา และร่วมกิจกรรมการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย
       ณ วัดโขดหิน
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
       สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
       ประจำปี 2562 ชุมชนโขดหิน 2 ชุมชนเขาไผ่ ชุมชนสำนักกะบาก ชุมชนบ้านล่าง ชุมชนตากวน-
       อ่าวประดู่ และที่ร้านประธานไมตรี กลุ่มประมง ชุมชนมาบชลูด ชุมชนซอยคีรี ชุมชนมาบชลูด
       ชากกลาง ชุมชนเจริญพัฒนา เทศบาลเมืองมาบตาพุด
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
   วันที่ 16 เมษายน 2562     วันที่ 15 เมษายน 2562    วันที่ 17 เมษายน 2562
       สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.)สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี
       รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ชุมชนเกาะกก และชุมชนบ้านบน
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
       สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี รดน้ำขอพร
       ผู้สูงอายุ ชุมชนโขดหินมิตรภาพ ชุมชนหนองแตงเม และชุมชนคลองน้ำหู
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
       สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
       ประจำปี 2562 ชุมชนโขดหิน 2 ชุมชนเขาไผ่ ชุมชนสำนักกะบาก ชุมชนบ้านล่าง ชุมชนตากวน-
       อ่าวประดู่ และที่ร้านประธานไมตรี กลุ่มประมง ชุมชนมาบชลูด ชุมชนซอยคีรี ชุมชนมาบชลูด
       ชากกลาง ชุมชนเจริญพัฒนา เทศบาลเมืองมาบตาพุด
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
   วันที่ 14 เมษายน 2562     วันที่ 14 เมษายน 2562    วันที่ 11 เมษายน 2562
       เจ้าหน้าที่ CSR สนพ.ได้ไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนตามคำสั่ง ผวจ.ระยอง
       พร้อมมอบน้ำดื่มและขนมให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน 6 จุดดังนี้
      1.หน้า อบต.บ้านแลง 2.หน้า อบต.สำนักทอง 3.หน้า อบต. กระเฉด 4.หน้า ทต. แกลง-กระเฉด
       5.หน้าอบต. แกลง 6 ทต.บ้านเพหน้าโลตัสบ้านเพ
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
       สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี
       สงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนซอยประปา ชุมชนหนองน้ำเย็น ชุมชนซอยร่วมพัฒนา
       และชุมชนชากลูกหญ้า
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
       สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ ชุมชน
       หนองบัวแดง ชุมชนมาบข่า-มาบใน
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
   วันที่ 10 เมษายน 2562     วันที่ 10 เมษายน 2562    วันที่ 8 เมษายน 2562
       นายประทีบ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานปฏิบัติการ 3 พร้อมด้วย นายฉกาจ พัฒนศรี
       ผอ.สนพ. นางสาวนลินี กาญจนามัย ผอ.สทร. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผอ.สนม. และ
       คณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมกับเทศบาลตำบล
       บ้านฉาง จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง
       อ.บ้านฉาง จ. ระยอง
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
       ... ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด
       สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.)สนับสนุนปละเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี
       รดน้ำผู้สูงอายุ ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
      นางเยาวนุช จิตตินันทน์ ผช.ผวก.บร. ร่วมด้วยผู้บริหารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่ม
      มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผอ.สนม. และ
      นางสาวนลินี กาญจนามัย ผอ.สทร. พร้อมด้วยทีมงาน CSR ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
      ประจำปี 2562 ณ ชุมชนแผ่นดินไท
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
   วันที่ 2 เมษายน 2562     วันที่ 1 เมษายน 2562    วันที่ 28 มีนาคม 2562
       นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผอ.สนม. และพนักงาน สนับสนุนและ
       เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
       พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. เป็นประธาน
       ในพิธี ณ วัดหนองแฟบ
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
       สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนและร่วมงานบรรพชาอุปสมบทสามเณร
       ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 8 เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
       สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ณ วัดโขดหิน
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
      นายประทีป เอ่งฉ้วน ผช.ผวก.ปก.3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการป้องกัน
      แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของกลุ่ม
      บริษัท โกลว์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ครั้งที่ 1/2562 ณ โดยมี นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ.
      และนางสาวนลินี กาญจนามัย ผอ.สทร. เข้าร่วมประชุมพร้อมกับตัวแทนจากหน่วยงานราชการ
      และชุมชน ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
   วันที่ 28 มีนาคม 2562     วันที่ 26 มีนาคม 2562    วันที่ 25 มีนาคม 2562
       นายประทีป เอ่งฉ้วน ผช.ผวก.ปก.3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่องมาตรการองค์กร
       “Rayong Road Safety” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและ
       ท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       จ.ระยอง และบริษัทในกลุ่ม PTT GROUP โดยมีนายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายเริงฤทธิ์
       กุศลกรรมบถ ผอ.สนม. และนางกชพร ต้อยสำราญ ผช.ผอ.สนพ. เข้าร่วมการสัมมนา
       ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
       นางกชพร ต้อยสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ
       คณะ Representatives from the Ohio Small Business Development Centers (SBDC),
       Northwest Pennsylvania Regional Planning and Development Commission, and
       Columbiana Port Authority. เพื่อเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม
       มาบตาพุด และชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม EMCC ณ อาคารสำนักงาน
       นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
      กนอ. มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯธงขาว-ดาวเขียว-ดาวทองให้กับโรงงานกลุ่มนิคมฯ – ท่าเรือ
      อุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด กนอ.มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย ประจ าปี 2561
      ให้กับโรงงานในนิคมฯพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง โดยมอบธงขาว-ดาวเขียวให้กับผู้ประกอบการที่มี
      การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ผ่านการตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จำนวน
      113 แห่ง และมอบธงขาว-ดาวทองห้กับโรงงานที่รักษามาตรฐานตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลดีเยี่ยม
      ต่อเนื่อง 6 ปีตั้งแต่ปี 2556-2561 อีกจำนวน 55 แห่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโรงงานที่มีการรักษา
      มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับของชุมชน
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
   วันที่ 22 มีนาคม 2562     วันที่ 12 มีนาคม 2562    วันที่ 12 มีนาคม 2562
       นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รผก.ปก.3 นางสาวนลินี กาญจนมัย ผอ.สทร. นางกชพร ต้อยสำราญ ผช.ผอ.สนพ.
       ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ PTTLNG โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว
       หนองแฟบ
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
       นางกชพร ต้อยสำราญ ผช.ผอ.สนพ. ให้การต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้กำกับ รุ่นที่ 119
       วิทยาลัยการตำรวจ ในการให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการ
       นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)
       ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
      นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นางกชพร ต้อยสำราญ ผช.ผอ.สนพ. ให้การต้อนรับ
      นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ
      แบบบูรณาการ และคณะ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคม
      อุตสาหกรรมมาบตาพุด และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      (EMCC) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
   วันที่ 10 มีนาคม 2562     วันที่ 7 มีนาคม 2562    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
       นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และ นางกชพร
       ต้อยสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะชมรม
       เปตองรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังบรรยายเกี่ยวการบริหาร
       จัดการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
       ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเข้าชมการบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและ
       ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
       นายนนทฤทธิ์ ศักรานุกิจ ผู้อำนวยการกองอำนวยการปฏิบัติการ 3 และนางกชพร ต้อยสำราญ
       ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะดูงาน จาก
       Business Mutual Aid Association (BMAA) เพื่อรับฟังบรรยายเกี่ยวการบริหารจัดการ
       นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ Smart Park พร้อมชมศูนย์ EMCC ณ สนพ.
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
      นายประทีบ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานปฏิบัติการ 3
      พร้อมด้วยนางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และ
      คณะทำงาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการสมาคมเพื่อนชุมชนสร้างเสริม
      และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัด
      ระยอง ตามแนวทาง “ธรรมศาสตร์โมเดล” รุ่นที่ 4/2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
       นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผช.ผวก.) ร่วมพิธี
       ลงนามความร่วมมือดำเนินโครงการนำร่องเพื่อการจัดการการระบายสารเบนซีน โดยการใช้
       มาตรการ COP ประกอบด้วยกลุ่มโรงงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือ
       อุตสาหกรรมพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 13 โรงงาน ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สนพ.
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
       นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รผก. และนายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
       (ผอ.สนพ.) เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา
       และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง โดยมีฯพณฯนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ อาคาร A
       โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
      ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์
      รองผู้ว่าการ กนอ. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไข
      ปัญหายาเสพติด ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง กล่าวเปิดพิธีลงนาม
      บันทึกข้อตกลง โดยมีผู้บริหาร ประธานสหภาพ และพนักงาน กนอ. เป็นสักขีพยาน ร่วมกับ
      รัฐวิสาหกิจ 17 รัฐ ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน กทม.
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
       นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) ประธาน
       การประชุมโครงการเฝ้าระวังและลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดสารอินทรีย์ระเหยง่าย
       ของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
       โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคม
       อุตสาหกรรมมาบตาพุด
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
       นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) ประธานการ
       ประชุมคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
       สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
      นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมผอ. สนพ., นางสาวนลินี กาญจนามัย
      ผอ.สทร. และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมกิจกรรม และสนับสนุนงบประมาณ
      ในงานประเพณีบุญข้าวหลามหนองแฟบ ประจำปี 2562 ณ ชุมชนหนองแฟบ ทั้งนี้ ผอ.สนพ
      ได้รับเกียรติขึ้นมอบรางวัลการแข่งขันกินข้าวหลาม ประเพณีบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแฟบ
       ... ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
     
     ข่าวและกิจกรรมที่ผ่านมา  
     
     
  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Click  
  ( ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด 251,346  ครั้ง )  

 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941