-ประกาศ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม Download เอกสาร

วันที่ 26 มีนาคม 2561
 ประมวลภาพ พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2561
สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่
Download
วันที่ 16 กันยายน 2560
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม
พื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง และใกล้เคียง ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลจังหวัดระยอง ประจำปี 2560
ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.00 น. โดยในปีนี้จัดขึ้น 2 พื้นที่ ได้แก่  หาดน้ำริน – หาดพยูน – หาดพลา
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และตลอดหาดแม่รำพึง ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล เพื่อน้อม
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเล โดยมีสมาชิกจิตอาสาร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ และในปีนี้ได้มีการพัฒนาชายหาดแม่รำพึง ตั้งแต่ลานหินขาวจนถึงก้นอ่าว ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร และบริเวณ
หาด     น้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา ระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง และเป็น
“บ้าน” ของพวกเราทุกคนให้สะอาด เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดระยองต่อไป

วันที่ 15 สิงหาคม 2560
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดโครงการ "ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง...น้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9" โดยมีนายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ รวมทั้งพนักงาน ผู้บริหารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ชุมชน สื่อท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมปลูกดอกดาวเรือง จำนวน 3,000 ต้น ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ดร.วีระพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ให้การต้อนรับสื่อมวลชน ผู้บริหารกรมชลประทาน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการบรรยายสรุปการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และความจำเป็น
ของทรัพยากรน้ำต่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ความก้าวหน้าในการพัฒนานิคมฯ ณ ห้องประชุมสมเจตน์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซ่อมบำรุงใหญ่(Shutdown/
Turnaround)ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง   กำหนดมาตรการควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
download
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แบบสำรวจข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ 
(Decision Support System: DSS)

download
 
  ดูข่าวและกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด
 
 
 
 - แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Download เอกสาร

 - สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    จัดให้มีโครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่โครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
     ประจำปี 2561 (EIA Monitoring awards 2018) รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ  
Download เอกสาร

 -  แจ้งประชาสัมพันธ์ พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ด้วยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
     และท่าเรืออุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพ
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 มีการกำหนดวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมไว้ 4 สาขา ได้แก่
     1. สาขานิวเคลียร์ 2. สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ 3.สาขาการผลิต
     การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย และ 4.สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค
     ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องมีใบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม   
Download เอกสาร

 - แบบสำรวจความต้องการแรงงานปี 2561  
Download เอกสาร

 -  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4913 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เลขที่ มอก.14001-2548 และกำหนด
    มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เลขที่ มอก.14001-2559 ขึ้นใหม่
Download เอกสาร

 -  1. ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการออกประกาศการกําหนดมาตรฐานควบคุม
    การระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
    ที่ได้กําหนดค่ามาตรฐานใหม่ออกมาบังคับใช ้ กรมเจ้าท่าจึงเห็นสมควรออกประกาศใหม่
    2. ให้ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๑๙/๒๕๔๐ เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภท
    โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
    3. ให้ใช้ประกาศนี้แทนประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิด
    ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
    สามารถ ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่
Download เอกสาร

 - เรียน ผู้จัดการโรงงาน สืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์นักศึกษาฝึกงาน และเจ้าหน้าที่โรงงานพลัดตกบ่อระบบบำบัด
   น้ำเสียภายในโรงงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยบ่อดังกล่าว
   เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียที่แยกไขมันออกแล้ว (Draft) ก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ซึ่งเป็น
   บ่ออับอากาศ เมื่อมีคนตกลงไปแล้วมีการลงเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่มีความรู้และเกิดอาการตกใจ จึงกระโดดลงไปช่วยแล้ว
   ขาดอากาศหายใจ จึงทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตถึง ๕ ราย ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน
   ในพื้นที่อับอากาศ กนอ. จึงขอความร่วมมือท่านดำเนินการตรวจสอบสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่อับอากาศ และปฏิบัติให้เป็น
   ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ
Download เอกสาร

 - ตามที่ กนอ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการ
   ในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับโรงงานที่เข้าข่ายใน
   กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและท่าเรือฯ ภายใน 2 ปี (14 พ.ค.2561) นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   และบังคับใช้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ภายใน 5 ปี (14 พ.ค.2564) นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   นั้น ในการนี้ กนอ. ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทุกท่านจัดทำ “แบบสำรวจสารเคมีอันตราย
   ร้ายแรง แก๊สไวไฟ และของเหลวไวไฟ ที่โรงงานในนิคมฯ ครอบครอง” 
Download แบบฟอร์ม  และโปรดส่งแบบสำรวจ
   กลับมาที่ กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทรสารหมายเลข 02-253-5880 หรือ
   E-mail: safety.ieatmail@gmail.com ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด
   สามารถสอบถามได้ที่ E-mail: safety.ieatmail@gmail.com

 - แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงกฏหมาย
download
   1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
   จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประกาศใน
   ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559
   2. ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
   ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539


 -  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่ 86/2558 เรื่อง แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
    พื้นที่มาบตาพุด download PDF

 -  แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและ ท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  download PDF
    สารบัญ download PDF
    ภาคผนวก
      1 ตารางเปรียบเทียบระดับเหตุฉุกเฉิน จากหน่วยงานต่างๆ download PDF
      2 แบบฟอร์มใบแจ้งเหตุผิดปกติ/เหตุฉุกเฉินเบื้องต้น download PDF
      3 แผนผังโรงงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม download PDF
      4 รายการรถดับเพลิงในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด download PDF
      5 รายชื่อประธานชุมชนและโทรศัพท์ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดและเขตพื้นที่บ้านฉาง download PDF
      6 รายละเอียดสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม(มาบตาพุดคอมเพล็กซ์) download PDF
      7 รายละเอียดสถานีข่าวด่วนและแผนที่จุดติดตั้งสถานี download PDF
      8 ข้อมูลทิศทางลมตามฤดูกาล download PDF
      9 ข้อมูลโรงพยาบาล download PDF

 - โครงการตรวจประเมินโรงงาน (ธงขาว-ดาวเขียว) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
    -
คู่มือการตรวจประเมินโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม
      พื้นที่มาบตาพุดและท่าเรือมาบตาพุด
 download
    - แบบฟอร์มการประเมินผลการตรวจโรงงาน download
    - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 1 download
    - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 2 download
    - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 3 download
    - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 4 download


 - หลักเกณฑ์ของผู้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย Download เอกสาร 
 - เกณฑ์การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง Download เอกสาร

  ข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าสู่เว็บไซต
 
  - แผนที่จำลอง มาบตาพุดคอมเพล็กซ์  Download
  - เส้นทางสู่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด Download
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 1  ถนนไอ-หนึ่ง  ตำบลมาบตาพุด  อำเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21150
โทรศัพท์ : 038-683930-6
แฟกซ์ : 038-683937,038-683941
  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Click
   ( ณ วันที่ 1 เมษายน 2561  มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด 229,357  ครั้ง )
ช่องทางหางานออนไลน์
อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการหางานในจังหวัดระยอง

คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
 

Copyright © 2015 Map Ta Phut Industrial Estate. All rights reserved.
โทรศัพท์ : 038-683930-6 แฟกซ์ : 038-683941