-    พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
         
   Download เอกสาร

       -    ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการ
           ระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม Download เอกสาร

       -   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ขอแจ้งกำหนดการนำเสนอผลการดำเนินงานตาม
           มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (Environmental Monitoring) ในกลุ่ม
           นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2561ซึ่งประกอบไปด้วยโรงงานที่ต้องจัดทำรายงาน
           วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
           เบื้องต้น (IEE) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – วันที่ 17 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงาน
           นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ท่านสามารถ Download กำหนดการนำเสนอ ฯ และ
           หัวข้อการนำเสนอของ โรงงานพร้อมตัวอย่าง  ได้ทาง website : www.mtpie.com 
           ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางจุไรศรี ไชยศรี เป็นผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0831205232
           อีเมล์ j_chaisri@yahoo.com จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และข้อมูล
           เพื่อประกอบการดำเนินงานตามวันและเวลาในกำหนดการนำเสนอของโรงงานดังกล่าว

           Download เอกสาร

-   แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
    
Download เอกสาร


-   สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    จัดให้มีโครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่โครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์
    ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 (EIA Monitoring awards 2018)  รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ  
    Download เอกสาร

-   แจ้งประชาสัมพันธ์ พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
    เทคโนโลยี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม
    พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพ
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 มีการกำหนดวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมไว้ 4 สาขา
    ได้แก่ 1. สาขานิวเคลียร์  2. สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ  3.สาขา
    การผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย และ 4.สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ และการใช้จุลินทรีย์   
    ที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องมีใบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
Download เอกสาร
 -  โครงการตรวจประเมินโรงงาน (ธงขาว-ดาวเขียว) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
    -
คู่มือการตรวจประเมินโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษของผู้ประกอบการ
      กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและท่าเรือมาบตาพุด
 download
    - แบบฟอร์มการประเมินผลการตรวจโรงงาน download
    - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 1 download
    - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 2 download
    - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 3 download
    - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 4 download


 -   หลักเกณฑ์ของผู้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย Download เอกสาร 
 -   เกณฑ์การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง
      Download เอกสาร


   
         วันที่ 7 มิถุนายน 2561        วันที่ 6 มิถุนายน 2561
         นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นำทีมตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคม
       อุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด โดยแบ่งเป็น 4 ทีม เข้าตรวจโรงงาน จำนวน 129 หมายเลขทะเบียนโรงงาน
       ที่ประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2561จนถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 2561
       นายชุติสิทธิ์ เดชมูล ผช.ผอ.สนง.นิคมฯมาบตาพุด ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้น
       เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจปิโตรเคมี" จากสถาบันปิโตรเบียมแห่งประเทศไทย ในการศึกษาดูงาน
       การยริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
       EMCC ณ สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
       วันที่ 1 มิถุนายน 2561        วันที่ 31 พฤษภาคม 2561        วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
       นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ.ให้การต้อนรับคณะโยธาธิการและผังเมือง จ.ระยอง รับฟังการบรรยาสรุป
       นิคมฯมาบตาพุด และท่าเรือฯมาบตาพุด ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สนพ.  
(อ่านต่อ)
       นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ. และทีมงานมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบรายงานโครงการ
       สมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 3 /2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
(อ่านต่อ)
       นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ. พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์การ
       ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ครั้งที่ 7 โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 600 ต้น
       และพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 250 ทุน ณ บริเวณโรงเรียนระยองวิทยาคม
       นิคมอุตสาหกรรม  
(อ่านต่อ)
     อ่านข่าวและกิจกรรมที่ผ่านมา - ปี 2561 / ปี 2560  
     
     
  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Click  
  ( ณ วันที่ 1 เมษายน 2561  มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด 229,357  ครั้ง )  

 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941