นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-World Class

เรื่อง รายละเอียดรายงาน EHIA โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
เรียน กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการโรงงาน
ตามที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานและคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 โดยให้ กนอ. ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดรายละเอียดตาม QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย ด้านล่างหนังสือชี้แจงโรงงาน
Download เอกสาร
1.หนังสือแจ้งเลื่อนประชุม
2.หนังสือชี้แจงโรงงาน

เรื่อง การจัดส่งรายงาน รว.3/1
สนพ. ขอแจ้งให้ท่านจัดทำบัญชีรายชื่ออุปกรณ์พร้อมผลการตรวจวัดและการซ่อมแซมให้เป็นปัจจุบัน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 โดยรวบรวมจัดทำสรุปตามแบบรายงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านในการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำเนาให้ สนพ. ที่อีเมล์ thanyaporn.ch@yahoo.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Download เอกสาร
1.หนังสือแจ้งโรงงาน

เรื่อง แจ้งกำหนดการนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (Environmental Monitoring) ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2566
เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ขอแจ้งกำหนดการนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (Environmental Monitoring) ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2566 ซึ่งประกอบไปด้วยโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ท่านสามารถ Download กำหนดการนำเสนอ ฯ และหัวข้อการนำเสนอของโรงงานพร้อมตัวอย่าง ตามไฟล์ที่แนบ
Download เอกสาร
1.Presentation 66
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ EIA ปี 2566
3.กำหนดการ EIA Monitoring 64 สนพ
4.กำหนดการ EIA Monitoring 64 สน.ดอ.
5.หนังสือแจ้งโรงงาน

เรื่อง การจัดส่งรายงาน รว.3/1
สนพ. ขอแจ้งให้ท่านจัดทำบัญชีรายชื่ออุปกรณ์พร้อมผลการตรวจวัดและการซ่อมแซมให้เป็นปัจจุบัน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 โดยรวบรวมจัดทำสรุปตามแบบรายงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านในการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำเนาให้ สนพ. ที่อีเมล์ thanyaporn.ch@yahoo.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
Download เอกสาร
1.หนังสือแจ้งโรงงาน เรื่อง การปฎิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ

ประกาศ กนอ. ที่ 10/2566
เรื่อง การหยุดเดินเครื่อง ซ่อมบำรุง และซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงงานหรือกระบวนการผลิต หรือเครื่องจักร อุปกรณ์ของโรงงานในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
Download เอกสารแนบ
1. ประกาศ
2. แบบฟอร์มรายงาน กนอ.01
3. แบบฟอร์มรายงาน กนอ.02
4. แบบฟอร์มรายงาน กนอ.03
หากมีข้อสงสัย/ประเด็นขอสอบถามเกี่ยวกับตัวประกาศ
สามารถแจ้งผ่านลิ้งค์ด้านล่าง
https://forms.gle/MS7W8TAR6sNKMd538
และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการรวบรวมประเด็นข้อสอบถามต่างๆ และตอบประเด็นข้อสอบถามดังดังกล่าว ในวันประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับประกาศฯ โดยกำหนดการจัดประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป
Download เอกสารประกอบการประชุม
1.เอกสารประกอบการอบรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
2.การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย PSM
3.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 010/2566
4.ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 010/2566
5.ระบบแจ้งเหตุผิดปกติและกิจกรรมของโรงงานในพื้นที่ Maptaphut Complex


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 2 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน
ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ห้องประชุมนารายณ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 1422 และ 6403

เรื่อง แจ้งให้ท่านจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (Environmental Monitoring) ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2565
เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (Environmental Monitoring) รายละเอียดตามไฟล์แนบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยท่านสามารถจัดส่งเอกสารทาง E-mail : iee.mtpcomplex@gmail.com ทั้งนี้ หากท่านไม่จัดส่งข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนธง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
Download เอกสาร
1.หนังสือแจ้งโรงงาน
2.Presentation 65
3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ EIA ปี 2563
4.รายชื่อโรงงาน นิคมฯ มาบตาพุด
5.รายชื่อโรงงาน นิคมฯ ร่วมดำเนินการ
6.โรงงาน ไม่เข้าข่าย

เรื่อง แจ้งยกเลิกการนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (Environmental Monitoring) ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 กนอ.จึงขอยกเลิกการนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (Environmental Monitoring) ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2564 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ สนพ. ขอความร่วมมือจากท่านให้จัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (Environmental Monitoring) รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ได้หนังสือฉบับนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564
Download เอกสาร
1.หนังสือแจ้งให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง แจ้งกำหนดการนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (Environmental Monitoring) ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2564
เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ขอแจ้งกำหนดการนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (Environmental Monitoring) ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2564 ซึ่งประกอบไปด้วยโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ท่านสามารถ Download กำหนดการนำเสนอ ฯ และหัวข้อการนำเสนอของโรงงานพร้อมตัวอย่าง ตามไฟล์ที่แนบ
Download เอกสาร
1.Presentation 64
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ EIA ปี 2564
3.หนังสือแจ้งกำหนดการนำเสนอ
4.กำหนดการ EIA Monitoring 64 สนพ
5.กำหนดการ EIA Monitoring 64 สนม

สนพ.ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) โดยมีรายละเอียดที่ได้ปรับปรุงแก้ไขและออกกฎหมายใหม่ ดังนี้
1. ข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 : ข้อ 2, 10, 13-18, 21-23 และ 26
2. ประกาศ กนอ. ที่ 34/2564 เรื่อง แนวทางการตรวจประเมิน PSM (ฉบับที่ 2): แก้ไขเพิ่มเติมจากประกาศ กนอ. ที่ 115/2561
3. ประกาศ กนอ. ที่ 35/2564 เรื่อง คุณสมบัติและการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก: ยกเลิกประกาศ กนอ. ที่ 116/2561 และใช้ประกาศฉบับนี้แทน
4. แบบฟอร์มใหม่ที่เกี่ยวกับ PSM
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่https://www.ieat.go.th/th/psm
ดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือเวียนกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับPSM

เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพื่อป้องกันมลพิษควันดำจากการระบายก๊าซไปเผาทำลายที่หอเผา (Flare)
สนพ. ขอแจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ในการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปิโตรเคมี ในพื้นที่มาบตาพุด ที่ระบายก๊าซที่หอเผาทิ้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื่องมาจากการพบปัญหาการปล่อยมลพิษควันดำจำนวนมากจากการระบายระบายก๊าซไปเผาทำลายที่หอเผา (Flare) มีสาเหตุจากระบบไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่จ่ายให้โรงงานเกิดขัดข้องไม่สามารถส่งไฟฟ้าให้โรงงานได้ ทั้งนี้ให้โรงงานปิโตรเคมีดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอดังกล่าวตามประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป ตาม QR Code หรือ รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 6-2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

เรื่อง ให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจัดทำรายงานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษภายใต้ระบบ PRTR ของปี 2561-2563 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และสมุทรปราการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการโรงงานรายงานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ ภายใต้ระบบ PRTR ปี 2561-2563 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และสมุทรปราการ เพื่อให้เกิดการรายงานข้อมูล PRTR ของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ กรอ. ที่ http://www.2.diw.go.th/prtr/Home.aspx ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
น.ส.อัญชลี อ่วมพันธ์เจริญ วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ 022024164
หรืออีเมล์ prtr.2564@gmail.com

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีโครงการคัดเลือกและมอบรางวัลเชิญชวนสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564 รายละเอียดวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามไฟล์ที่แนบ
Download เอกสาร
1.EIA Monitoring Awards 2021

เรื่อง ให้ปฏิบัติตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กำหนดให้โครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ต้องปฏิบัติตาม EIA และ EHIA ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) อย่างเคร่งครัด ในการนี้ สนพ. ขอแจ้งเตือนท่าน หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายงาน EIA หรือ EHIA หรือขยายกำลังการผลิต โครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คชก. ก่อนก่อสร้าง หรือก่อนดำเนินการใดๆ เท่านั้น
Download เอกสาร
1.เอกสาร

เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองรวม และฝุ่น ขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
Download เอกสาร
1.เอกสาร

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
กนอ.ได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปรับแผนของโรงงานให้สอดคล้องแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของ กนอ. ตามประกาศแนบท้ายนี้
Download เอกสาร
1. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 120/2562 เรื่อง แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
2. แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

เรื่อง ขอแจ้งวิธีปฏิบัติและการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เรียน กรรมการ/ผู้จัดการโรงงาน
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ขอเรียนให้ท่านทราบคำแนะนำของ สผ.ที่ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ยังมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ให้ระบุมาตรการฯ และ/หรือการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติไม่ได้พร้อมแสดงเหตุผลประกอบไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Download เอกสาร
1.หนังสือแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการ EIA

เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อ COVID-19 เนื่องด้วยในปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย กนอ.มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ ดังกล่าว จึงได้ออกประกาศ กนอ.ที่ 19/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ และ กนอ. ขอความร่วมมือจากผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม นำประกาศดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดูแลพนักงานของท่านอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมแรงร่วมใจ กันเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ต่อไป
Download เอกสาร
1.ประกาศ กนอ.ที่ 19/2563
2.หนังสือขอความร่วมมือ

ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ใน โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 นั้น ในการนี้กนอ. ขอแจ้งให้โรงงานที่เข้าข่ายตามประกาศฯ จัดทำบัญชีรายชื่ออุปกรณ์พร้อมผลการตรวจวัดและการซ่อมแซมให้เป็นปัจจุบัน โดยจัดทำ สรุปตามแบบรายงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด แล้วจัดส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม หรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดที่โรงงานของท่าน ตั้งอยู่ ภายในเดือนมกราคม 2563
Download เอกสาร

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษภายใต้ระบบ PRTR ปี พ.ศ.2560 และ พ.ศ. 2561 เรียน กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ(PRTR) ในพื้นที่จังหวัดระยอง สมุทรปราการ และชลบุรี กนอ. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุดที่ดำเนินกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามลำดับประเภทโรงงานต่อไปนี้ 42-48, 49-50, 53, 59-64, 88, 89, 101, 102, 105 และ 106 จัดทำรายงานการปลดปล่อยและ เคลื่อนย้ายมลพิษภายใต้ระบบ PRTR ประจำปี พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 โดยให้รายงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(e-license) ที่ http://www.2.diw.go.th/e-license ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2959 3600 ต่อ 206-207 email: rnd_02@secot.co.th
Download เอกสาร

การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561
Download เอกสาร

เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรม
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี 2566
เรียน กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการโรงงาน
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ได้กำหนดแผนการตรวจประเมินโรงงาน ประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2567 รายละเอียดปรากฎตามลิ้งค์ CLICK หรือ QR Code ปรากฎด้านล่างของหนังสือ ประกอบด้วย
1. เกณฑ์การประเมิน 10 ข้อ
2. คำสั่งคณะทำงานตรวจประเมินโรงงาน
3. คู่มือตรวจ
4. แบบประเมิน
5. กำหนดการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี 2566
ขอแสดงความนับถือ
ธัญญพร ชาติกำแหง
Download เอกสาร
1. หนังสือแจ้งโรงงาน

เรื่อง ภาพถ่ายงานพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565
รวมภาพถ่ายชุดที่ 1
รวมภาพถ่ายชุดที่ 2
รวมภาพถ่ายชุดที่ 3

เรื่อง แจ้งรายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลธงขาวดาวเขียว และดาวทอง ประจำปี 2565
ในปี 2565 มีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว - ดาวเขียว) จำนวน 127 โรงงาน และโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อเนื่อง 6 ปี (ธงขาว - ดาวทอง) จำนวน 81 โรงงาน ในการนี้ กนอ. กำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมทั้ง 2 ประเภท ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30–12.00 น. ณ โรงแรม โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง รายละเอียดตามไฟล์แนบดังนี้
Download เอกสาร
1. หนังสือเชิญโรงงานเข้ารับรางวัล
2. กำหนดการ
3. แบบตอบรับการเข้ารับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
4. รายชื่อโรงงานได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียว
5. รายชื่อโรงงานได้รับรางวัลธงขาวดาวทอง

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564
เรียน กรรมการ/ผู้จัดการโรงงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย อัพเดท รายชื่อผู้ได้รับรางวัลธงขาว ดาวเขียว และ ธงขาว ดาวทอง
กนอ.กำหนดให้มีการมอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมทั้ง 2 ประเภท ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30–12.00 น. ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้แทนของบริษัทในการขึ้นรับรางวัลทั้ง 2 ประเภท ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ตาม QR Code ที่ปรากฎด้านล่างของหนังสือ
1.สรุปรายชื่อผู้รับรางวัลธงขาว-ดาวเขียว ปี 2564
2.สรุปรายชื่อผู้รับรางวัลธงขาว-ดาวทอง ปี 2564
3.กำหนดการพิธีมอบธงธรรมาภิบาลฯ ปี 2564
4.หนังสือเชิญ


เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี 2564
เรียน กรรมการผู้จัดการโรงงาน
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ได้กำหนดแผนการตรวจประเมินโรงงาน ประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฎตามลิ้งค์ CLICK หรือ QR Code ปรากฎด้านล่างของหนังสือ ประกอบด้วย 1. แบบตอบรับ/แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานของโรงงาน เข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี 2564 แบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ลิ้งแบบตอบรับ CLICK
- จัดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
2. กำหนดการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี 2564
3. คู่มือตรวจ
4. เกณฑ์การประเมิน 10 ข้อ
ขอแสดงความนับถือ
จุไรศรี ไชยศรี
Download เอกสาร
1.หนังสือแจ้งกำหนดการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
เรื่อง ขอยกเลิกการเข้าตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)ในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 กนอ.จึงขอยกเลิกการเข้าตรวจประเมินโรงงานใน “โครงการตรวจประเมินโรงงาน (ธงขาว-ดาวเขียว) ประจำปี 2563” อย่างไรก็ตามเพื่อรักษา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในปีถัดไป กนอ. ขอความร่วมมือจากท่านให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มการประเมินผลการตรวจประเมินโรงงานที่กำหนด ตาม QR Code ทั้งนี้สามารถส่งข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 สำหรับการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว กนอ. จะใช้เป็นเกณฑ์คะแนนประกอบการพิจารณาสำหรับการตรวจประเมินประจำปี 2564 ด้วย
ตัวอย่างแบบฟอร์มขอข้อมูลผู้ประกอบการ
ผู้ประสานงาน
นายรัตน์พงศ์ กุญชรบุญ
อีเมล์ r.koonchornboon@gmail.com

Click เพื่อส่งข้อมูล

โครงการตรวจประเมินโรงงาน (ธงขาว-ดาวเขียว) ประจำปี 2563
Download เอกสาร
1. เกณฑ์การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโรงงาน ปี 2563
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนเกณฑ์ ปี 2563
4. คู่มือการตรวจประเมินโรงงาน
5. แบบฟอร์มการประเมินผลการตรวจประเมินโรงงาน
6. ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 1
7. ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 2
8. ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 3
7. ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 4

ภาพพิธีมอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำปี 2562
Click เพื่อชมภาพ และ Download ภาพพิธีมอบรางวัลฯ

เรื่อง แจ้งกำหนดการพิธีมอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำปี 2562
เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
กนอ.ไดกนอ.มีกำหนดมอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำปี 2562 (ธงขาว-ดาวเขียว) จำนวน 123 เลขทะเบียน และต่อเนื่อง 6 ปี (ธงขาว-ดาวทอง) จำนวน 67 เลขทะเบียน ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สนพ. จ.ระยอง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
Download เอกสาร
1. กำหนดการและแบบตอบรับ


วันที่ 28 กรกฏาคม 2566
สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม ร่วมบุญสืบสานงานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา โดยนำปัจจัยถวายแก่พระครูขันติธรรมาภิรักษ์ (สุดเอื้อม) เจ้าอาวาสวัดกรอกยายชา และคณะกรรมการวัดกรอกยายชา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นำโดยนายวัชระ กันตังกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมพิธีถวายสัตย์ฯ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
สนพ.นำโดยนางวิชุดา วิจารณ์ประจักษ์เขตต์ นักบัญชี 8 พร้อมพนักงาน สนพ. ร่วมกับโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม ถวายเทียนเข้าพรรษา เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม ณ วัดมาบชลูด

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566
นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้ผู้แทนส่งมอบกระสอบ จำนวน 1,500 กระสอบ เพื่อเข้าช่วยเหลือ กรณีฝนตกอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น โดยนายสิปปภาส สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนส่งมอบกระสอบให้กับนายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำทับมา เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2566
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยนางจุไรศรี ไชยศรี ผช.ผอ.สนพ. และนายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร.เข้าร่วมบรรยาย ภายใต้หัวข้อ "การเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมในอนาคตและโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(ECC)จังหวัดระยอง ให้กับผู้เข้าอบรมพัฒนาผู้ประกอบการและทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC: Rayong NextGen) ณ ห้องประชุม หอการค้าจังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ SME Bank ได้รับเกียรติจาก นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง นายอำเภอ ผู้บริหาร อปท. รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดต่อไป

วันที่ 10 กรกฏาคม 2566
สร้างความรู้ทางบัญชี เพื่อการจัดการที่ดีแก่วิสาหกิจชุมชน ภายใต้ชื่อกิจกรรม "วิสาหกิจก้าวไกล กำไรยั่งยืน" ด้วยความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 โดยนายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) ประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ และนางสุจิตรา บุญชะลอ ผู้ประสานงานกิจการสัมพันธ์ SPRC กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง ในการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของประชาชนในพื้นที่ โดยการยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 23 มิถุนายน 2566
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริษัทเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด รวมพลังปลูกป่า เพิ่มปอด เพื่อคนระยอง ปีที่ 4 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง บ้านต้นลำดวน หมู่ที่ 6 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง บนพื้นที่ป่า 10 ไร่ ต้นไม้ 2,000 ต้น วันที่ 23 มิถุนายน 2566ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากโดยมีนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ และคุณวสันต์ ทรัพย์เอนก รองประธานอาวุโส สายงานผลิตและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ HMC กล่าวรายงาน เป็นลำดับ

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) ได้รับเกียรติเชิญเป็นประธานร่วมกิตติมศักดิ์จาก บจก.อินนิออส สไตโลูชั่น ในโครงการวิ่งรักษ์โลก เก็บขยะชายหาด และกิจกรรมสนับสนุนอาชีพประมงท้องถิ่น และมอบทุนการศึกษา โดยมอบให้กลุ่มประมง 7 กลุ่ม ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อำเภอเมือง และอำเภอบ้านฉางสามัคคี ณ กลุ่มประมงเก้ายอด สร้างการตระหนักรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานและเยาวชน กลุ่มประมงฯ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566
นายฉกาจ พัฒนศรี (ผอ.สนพ.) และเจ้าหน้าที่ สนพ.ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงงาน บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยร้ายแรง จากการประกอบกิจการโรงงาน และเข้าพบผู้บริหารบริษัทฯ ตามแผนกการกำกับดูแลารเยี่ยมลูกค้า (Customer Visit : CRM) เพื่อสร้างความมั่นใจในการกำกับดูแลผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล

วันที่ 6-9 มิถุนายน 2566
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แสดงเจตจำนงและความร่วมมือ ลดภาวะโลกร้อน สร้างชุมชนเชิงนิเวศ ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน กับโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี ด้วยวัสดุรีไซเคิล เพื่อการศึกษา และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จับมือ SPRC และกองการศึกษา เทศบาลเมืองมาบตาพุดจัดกิจกรรม “รวมพลังคนเก่ง ดี มีจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด”ดึง “แพท เพาเวอร์แพท” ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ โดยนายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. กล่าวแสดงความยินดีและเจตนารมณ์ ว่าเป็นโครงการฯที่สร้างผู้นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ตามแนวทางความยั่งยืน (SDGs) ส่งเสริมสังคมสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) พร้อม พนักงาน สนพ. เข้าร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท ให้กับนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ภายใต้โครงการธรรมะกับผู้สูงวัย เสริมสุข สร้างบุญ โดยเป็นโครงการร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองมาบตาพุด และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในการนำผู้สูงวัยเข้าปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายและใจแก่ผู้สูงวัย พื้นที่มาบตาพุด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
นายฉกาจ พัฒนาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) พร้อมพนักงาน ส่งมอบทุนการศึกษาให้กับชุมชน 38 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 380,000 บาท โดยนายฉกาจ พัฒนสรี ผอ.สนพ. กล่าวว่า จากโครงการ Eco green network เป็นการต่อยอดสู่การมอบทุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ ภายใต้การระดมความคิดเห็นจากชุมชน ทำให้เห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ละทิ้งไม่ได้ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมาบตาพุด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเยาวชนในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในการมอบทุนการศึกษาให้กับชุมชน 38 ชุมชน ชุมชนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 380,000 บาท เพื่อนำไปมอบต่อให้กับเยาวชนในพื้นที่มาบตาพุด ให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อไป

วันที่ 5 เมษายน 2566
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) พร้อมพนักงาน และกลุ่มผู้ประกอบการ พบปะชุมชนเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 38 ชุมชน ในการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ชุมชน ประจำปี 2566 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม สืบสานวัฒนธรรมในพื้นที่มาบตาพุดสืบไป

วันที่ 4 เมษายน 2566
มาบตาพุดคอมเพล็กซ์โดยคณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เป็นการรักษาประเพณีนิยมให้ความสำคัญด้วยความเคารพต่อผู้สูงอายุ ด้วยการจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างความสุขและรอยยิ้ม และภาพความร่วมมือของกลุ่มโรงงานที่ร่วมกันสนับสนุน เป็นความอบอุ่นทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ได้มีกิจกรรมที่ดีงามร่วมกัน อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 20 มีนาคม 2566
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) พร้อมพนักงาน สนพ. เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง ภายใต้โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข กิจกรรมอบรม(ฟื้นฟู) ความรู้ด้านวิชาการ "อสม.จิตสาธารณะ ทำดีด้วยหัวใจ คัดกรองสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน" เนื่องในวันอสม. แห่งชาติ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ตึก M) และเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ โครงการดังกล่าวได้มีกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า ข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนภายในเขตเทศบาลทั้ง 38 ชุมชนต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบใบประกาศ อสม. ใหม่ประจำปี 2566 และมอบใบประกาศ อสม. เจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยมี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด( สนพ.) และกลุ่มผู้ประกอบการ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับโรงเรียนมาบตาพุกพันพิทยาคาร จัดโครงการดูแลฝ่ายชะลอน้ำเขาภูดร โดยนายรัตน์พงศ์ กุญชรบุญ นักวิทยาศาสตร์ สนพ.และทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรม กับครูและนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ณ ป่าชุมชนภูดร-ห้วยมะหาด เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเราให้ยั่งยืน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
นายสิปปภาส สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ สนพ.ร่วมพิธีเปิดโครงการและแชร์ประสบการณ์ การจัดการขยะอินทรีย์ ศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเนิน พยอมให้กับผู้เข้าอบรมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ Rayong Less-Waste ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

วันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รผก.ปก.3 เป็นประธาน พร้อมทั้ง นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นางจุไรศรี ไชยศรี ผช.ผอ.สนพ. หน่วยงานราชการ และชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ฯ ของบริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมพัทยา ซีแซนด์ซัน รีสอร์ท&วิลล่า จ.ชลบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่งเสริมการดูแลสุขภาพชุมชนพื้นที่มาบตาพุด นายวัชระ กันตังกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การเข้าร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการคัดกรองสุขภาพเชิงรุกโดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่แกนนำสุขภาพเกี่ยวกับการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต การคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ โดยบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น พร้อมลงพื้นที่ครอบคลุม 38 ชุมชน ในพื้นที่มาบตาพุด โดยทำการอบรมระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดได้มอบหมาย ให้นายนายอำนวย ไตรลักษณ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวเปิดโครงการคัดกรองสุขภาพเชิงรุกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยมีนางสาวกาญจนา เตลียะโชติ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโพธิทอง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนการจัดการขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ,นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ,นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการและรองผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจโอเลฟินส์ประเทศไทย บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และนายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือขับเคลื่อนการจัดการขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอย เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เพื่อผลักดันให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ภายใต้โครงการรณรงค์การบริหารจัดการขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 12 มกราคม 2566
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ กนอ. นายคณพศ ขุนทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ กนอ. (ปฏิบัติการ 3) พร้อมคณะผู้บริหารมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวัดหนองแฟบ เพื่อจัดสร้างองค์พระพิฆเนตร และบำรุงการศึกษาโรงเรียนวัดหนองแฟบ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนทอดผ้าป่าสามัคคีวัดหนองแฟบ รวมเป็นจำนวนเงิน 20,785,844.88 บาท

วันที่ 11 มกราคม 2566
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) กล่าวเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายฉกาจฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เมื่อเยาวชนในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ ก็จะต้องรับผิดชอบในอนาคตของบ้านเมือง ดังนั้น เราควรส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา เพื่อเป็นบุคลากรที่มีความรอบรู้ มีจิตใจดีงาม มีความเข้มแข็ง และพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมและมีความสามารถในอนาคตได้ต่อไป โดยในปีนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบคำขวัญวันเด็ก “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความอดทน ประหยัดและอดออม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซื่อสัตย์สุจริต ดำรงตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ขอขอบคุณคณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ ทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจสนับสนุน ที่ร่วมมือกันจัดงานในวันนี้ นับเป็นนิมิตหมายดี ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ได้มีกิจกรรมที่ดีร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนสืบต่อไป

วันที่ 9 ธันวาคม 2565
นายวัชระ กันตังกุล ผช.ผอ.สนพ. และเจ้าหน้าที่ CSR สนพ. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท ให้กับนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อใช้ดำเนินการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานปีใหม่ จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จับมือกับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด จัดโครงการ "Youth Journey Camp ตอน การเดินทางสู่เยาวชนนักจัดการขยะ" เพื่อเสริมสร้างเยาวชนในพื้นที่มีความตระหนักในการรู้ปัญหาของการเกิดขยะและเข้าใจวิธีการการจัดการที่ถูกต้อง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยนายวัชระ กันตังดุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สนพ.) กล่าวแสดงความร่วมมือ นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าวเปิดงาน และนางสาวบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม HMC กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของโครงการ ในครั้งนี้ ซึ่งนายฉกาจ พัฒนศรี (ผอ.สนพ.) ให้เกียรติเข้าร่วมมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 16 ธันวาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) สนับสนุนงบประมาณและได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีงานรวมน้ำใจ สู่นูรุ้ลฮิดายะห์ ครั้งที่ 20 ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการบำรุงศาสนสถาน ส่งเสริมด้านการศึกษาทางศาสนาและกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และนำมาซึ่งสิ่งที่ดีงามต่อสังคมต่อไป ณ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ ชุมชนอิสลาม

วันที่ 21 ธันวาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบหมายให้นายวัชระ กันตังกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมงานมหกรรม “อาชีพอนาคต กับ ว่าที่เศรษฐี RIETIC” (รอบสื่อมวลชน) โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธี นายกิตติพงศ์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ประธานการจัดงานมหกรรม นายวัชระ กันตังกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม และนางสาวนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานชุมชนวัด ชากลูกหญ้า ขึ้นกล่าวแถลงข่าวงานมหกรรม “อาชีพอนาคต กับ ว่าที่เศรษฐี RIETIC” เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะในงานอาชีพ ผลิตกำลังคน สู่อาชีพอนาคต ผลักดันเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ณ เวทีกลางโดมเอนกประสงค์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. เป็นประธานในพิธีการรับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) และระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพ (ISO 9001) จากหน่วยงานตรวจประเมินบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับสำนักงานนิคมฯ นำร่อง 4 แห่ง (สนน. สนป. สนพ. สทร.) และกนอ. สำนักงานใหญ่ โดยมีนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี (รผก.บร. รก. รผก.พย.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมพิธีการรับมอบใบรับรองฯ ประกอบด้วย นายประทีป เอ่งฉ้วน (รผก.ปก.1) นายธาดา สุนทรพันธุ์ (รผก.ปก.2) นางบุปผา กวินวศิน (ผช.ผวก.พย.) นางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่ (ผอ.ฝปก.2) นางพจนี ศิลารัตน์ (ผอ.สนน.) นายคงวุฒิ ยอดพยุง (ผอ.สนป.) นายอนุชิต สวัสดิ์ (ผอ.สทร.) นางจุไรศรี ไชยศรี (ผช.ผอ.สนพ.) นายกิตติ เหลืองรุจินันท์ (ผอ.ฝบก.) และดร.จริยา สุขะปาน (ผอ.ฝสอ.) ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานนิคมฯ และการให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาตผู้ประกอบกิจการของ กนอ. สำนักงานใหญ่ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน กนอ. ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) มอบหมาย เจ้าหน้าที่ CSR สนับสนุนและเข้าร่วมส่งเสริม กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2565 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมสอบธรรมศึกษา จำนวน 250 คน ณ สนามสอบวัดโสภณวนาราม เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมที่ถูกต้องในเบื้องต้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) เดินหน้ากิจกรรมลดขยะ Your cup we treat ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สนพ.สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม Your cup we treat โดยการนำแก้วน้ำ ,กระติ๊ก มาแลกน้ำดื่ม เพื่อลดขยะที่จะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนมาบตาพุดพันฯ โดยทีม MPP-ECO สนพ.กนอ. เทศบาลฯมาบตาพุด เอสซีจีซี ได้ร่วมหารือวางแนวทางในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อลดปริมาณขยะจากแก้วน้ำดื่ม และมีกิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะและของรางวัล ในงานกีฬาสี ลีลาวดีเกมส์ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงธรรมชาติ ปลุกจิตสำนึกกับนักเรียน ได้ทำจริง เห็นผลจริง กับกิจกรรมดีดี Your cup we treat ลองทำดูแล้วคุณจะรู้.

วันที่ 8 ธันวาคม 2565
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมรณรงค์ โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด โดยมีนายวัชระ กันตังกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าวด้วย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและชุมชนเนินพยอมได้ดำเนินการร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะครบวงจร ณ หมู่บ้านทิวลิป ชุมชนเนินพยอม ซึ่งนายพยนต์ อุ่นแก้ว ประธานวิสาหกิจธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนเนินพยอม ได้อธิบายการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ให้กับนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด ถึงการบริหารจัดการขยะครัวเรือน โดยนำเศษอาหารจากสมาชิกธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนเนินพยอมนำมาให้สัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร ส่งเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับชุมชน รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว ในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โดยเริ่มจัดเก็บปริมาณเศษอาหารตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 10 เดือน มีปริมาณเศษอาหาร 2,152.9 กิโลกรัม ถือเป็นโมเดลต้นแบบหมู่บ้านในจังหวัดระยอง ในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจร สอดคล้องนโยบายการแก้ไขปัญหาขยะ ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ซึ่งทาง สนพ.กนอ.และชุมชนเนินพยอมยังคงดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนต่อไป

วันที่ 25 ตุลาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) และเจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency control center : ECC) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 26 ตุลาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) และเจ้าหน้าที่ สนพ. ร่วมทำบุญงานประเพณีทอดกฐินวัดหนองแฟบ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ด้านประเพณีและวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานและจัดโรงทาน เป็นจำนวนมาก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) พร้อมเจ้าหน้าที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ส่งมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนชากลูกหญ้า โดยมีคณะกรรมการชุมชนชากลูกหญ้า เป็นผู้ประสานงาน นำผู้ประสบภัยมารับถุงยังชีพ บริเวณ ชุมชนชากลูกหญ้า ส่งต่อความสุข ให้คลายทุกข์ ด้วยถุงยังชีพ กนอ.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
นายฉกาจ พัฒนศรีผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) มอบหมายให้นายสิปปภาส สมุทรถา เจ้าหน้าที่ CSR ร่วมกิจกรรมส่งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ และกองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด นำโดยนายสุเมธ คณทา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขตากวนและศูนย์ฯโขดหิน คณะกรรมการกองทุน และอสม. รวมทั้งสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด พบปะและมอบสิ่งของดังกล่าว ให้กับผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) นายวัชระ กันตังกุล (ผช.ผอ.สนพ.) นางจุไรศรี ไชยศรี (ผช.ผอ.สนพ.) และเจ้าหน้าที่ สนพ. ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงงาน บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยร้ายแรง จากการประกอบกิจการโรงงาน

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตั้งศูนย์บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา) กับกิจกรรมบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อาทิเช่น ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซต์ เป็นต้น โดยนายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุก(ผอ.สนพ.) ลงพื้นที่ศูนย์ดังกล่าว พร้อมด้วยนายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา และนายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง และผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับจิตอาสา ณ ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองมะหาด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
กนอ.ห่วงใยปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เราไม่ทิ้งกัน นายฉกาจ พัฒนศรีผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ). และผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์แสดงความห่วงใยส่งมอบข้าวสาร ร่วม 3,000 ถุงๆละ 5 กิโลกรัม ให้กับผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด และผู้บริหารเทศบาลตำบลทับมา ทั้งนี้ได้พลังจากจิตอาสาในการจัดเตรียมข้าวสารเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานดังกล่าว เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังระยองต่อไป

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2565 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง และใกล้เคียงได้ร่วมจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลจังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 โดยในปีนี้จัดขึ้น 3 พื้นที่ ได้แก่
1. หาดแหลมเจริญ – หาดสุชาดา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
2. หาดน้ำริน – หาดพยูน – หาดพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
3. หาดแม่รำพึง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล เพื่อเป็นการแสดงพลังของภาคอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เรียนรู้ พัฒนา ปลูกฝัง การคัดแยกขยะ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเล มีสมาชิกจิตอาสาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 2,961 คน โดยมีนายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวรายงาน และว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2565 ณ หาดแหลมเจริญ และในปีนี้ได้มีการพัฒนาชายหาด 2 พื้นที่ ตั้งแต่หาดแหลมเจริญ – หาดสุชาดา ระยะทางประมาณ 10.2 กิโลเมตร และบริเวณหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา ระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร และหาดแม่รำพึง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง และเป็น “บ้าน” ของพวกเราทุกคนให้สะอาด เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดระยองต่อไป

วันที่ 14 กันยายน 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) มอบหมายเจ้าหน้าที่ CSR สนพ.นำน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้เทศบาลมาบข่าพัฒนาเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยเขตตำบลมาบข่าโดยมี นายสันติ บุษบาศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลมาบข่าเป็นผู้รับมอบ

วันที่ 14 กันยายน 2565
กนอ.รวมพลังกลุ่มผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมพลังปันน้ำใจร่วมสนับสนุน อุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม กระสอบทราย อาหารเครื่องดื่ม และพนักงานจิตอาสา ฯลฯ ในกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
1.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
2.บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
3.โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
4.บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
5.บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
6.บริษัท แอร์ลิควิด(ประเทศไทย)จำกัด
7.กลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
8.บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
9.บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
10.บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุด ยังระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 12 กันยายน 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) มอบหมายให้นายสิปปภาส สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ และพนักงาน สนพ. ส่งมอบน้ำดื่มและกระสอบทราย เร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากอุทกภัย นำน้ำดื่ม จำนวน 150 แพค และกระสอบทราย จำนวน 2,000 ถุง โดยแบ่งมอบน้ำดื่มจำนวน 50 แพค ให้กับอบจ. ระยอง ,มอบน้ำดื่มจำนวน 50 แพค และกระสอบทรายจำนวน 1,000 กระสอบ ให้กับเทศบาลตำบลทับมา และมอบน้ำดื่ม 50 แพค และกระสอบทรายจำนวน 1,000 กระสอบ ให้กับเทศบาลตำบลเนินพระ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนจังหวัดระยอง

วันที่ 7 กันยายน 2565
สนพ.กนอ.รวมพลกลุ่มผู้ประกอบการร่วมสนับสนุนเครื่องตัด-ถ่างพร้อมอุปกรณ์มอบให้กับมูลนิธิสยามร่วมใจ ปู่อินทร์ จังหวัดระยอง นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) ระดมกำลังกลุ่มผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมสนับสนุนเงิน ในการจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยเครื่องตัด-ถ่าง ให้กับพระครูสังฆวิสุทธิคุณ ประธานมูลนิธิสยามร่วมใจ ปู่อินทร์ จังหวัดระยอง ในการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุติดอยู่ภายในรถ กรณีเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการร่วมมือกันเพื่อให้ผู้ใช้รถบนถนนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงผลร้ายต่อผู้ประสบเหตุถึงชีวิตได้ ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของโรงงาน เพื่อให้เกิดการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยร้ายแรงจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยมี นายวัชระ กันตังกุล (ผช.ผอ.สนพ.), นางจุไรศรี ไชยศรี (ผช.ผอ.สนพ.) และพนักงานเข้าร่วมการตรวจติดตามครั้งนี้ด้วย ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 3 กันยายน 2565
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จับมือกับโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สร้างโลกสีเขียว กับโครงการ"จิตอาสาปลูกป่าชายเลน" นายวัชระ กันตังกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สนพ.) ประธานกล่าวเปิดงาน แสดงเจตนารมย์สร้างโลกสีเขียว บนพื้นที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 เนินฆ้อ จังหวัดระยอง ด้วยการปลูกป่าโกงกาง จำนวน 700 ต้น บนพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปัญหาโลกร้อน และนายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กล่าวรายงาน โดยการนำกลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนฯ คณะครู และเจ้าหน้าที่สนง.นิคมฯมาบตาพุด จำนวน 100 คน ตลุยปลูกป่าโกงกาง พัฒนาผืนป่าจังหวัดระยอง สร้างกระบวนการเรียนรู้และการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนด้วยการลงมือปฏิบัติจริงจะเป็น ความร่วมมือด้วยกันในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเรา ป่าโกงกางยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ที่มีความสำคัญในการทำประมงพื้นบ้านอีกด้วย ถ้าพวกเรารู้รักษ์ธรรมชาติ ธรรมชาติจะส่งคืนสิ่งที่ดีให้กับเราอย่างแน่นอน เรารักษ์โลก โลกรักษ์เรา

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของโรงงาน เพื่อให้เกิดการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยร้ายแรงจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยมี นายวัชระ กันตังกุล (ผช.ผอ.สนพ.), นางจุไรศรี ไชยศรี (ผช.ผอ.สนพ.) และพนักงานเข้าร่วมการตรวจติดตามครั้งนี้ด้วย ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 24 สิงหาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) พร้อมด้วย นางจุไรศรี ไชยศรี(ผช.ผอ.สนพ.) และเจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของโรงงาน เพื่อให้เกิดการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยร้ายแรงจากการประกอบกิจการโรงงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ณ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) พร้อมด้วย นางจุไรศรี ไชยศรี (ผช.ผอ.สนพ.) และเจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของโรงงาน เพื่อให้เกิดการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยร้ายแรงจากการประกอบกิจการโรงงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ณ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เพ็ทฟอร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท อีเอส ไฟเบอร์ วิชั่นส์(ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ ร่วมกิจกรรมฉลองความสำเร็จทำงานเกิน 1,000,000 ชั่วโมง โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ของบริษัท โตโยโบะ อินโดรามา แอดวานซ์ ไฟเบอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทในเครือ

วันที่ 12 สิงหาคม 2565
กนอ.ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด SCGC มุ่งมั่นขับเคลื่อนขยะชุมชน กับกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล ณ วัดโขดหิน นายวัชระ กันตังกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผช.ผอ.สนพ.)กล่าวแสดงความร่วมมือว่า สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการขยะในชุมชนตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก่อให้เกิดชุมชนเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของกลไก พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจท้องถิ่น ลดปริมาณขยะ สร้างมูลค่าเพิ่ม กระจายรายได้สู่วิสาหกิจในท้องถิ่น กนอ.และกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ยังคงยึดถือแนวทางการที่นำไปสู่ชุมชนเชิงนิเวศ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ โดยมี คุณบพิตร น้อยรูปเรา ผู้บริหาร บริษัท ในกลุ่มบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงาน และนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานในพิธี “ทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล”เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปี 2565 ณ วัดโขดหิน ในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้ปริมาณน้ำหนักขยะรีไซเคิล จำนวน 6 ตัน คิดเป็นเงินรวมผู้บริจาคประมาณ 60,000 บาท โดยทางพระมหานักรบ อัคคฺธัมโม เจ้าอาวาสวัดโขดหิน มอบเงินทั้งหมดเป็นทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดโขดหินต่อไป

วันที่ 11 สิงหาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ.มอบหมายให้ นายสิปปภาส สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7 สนพ. ส่งมอบถุงใส่ขวดขยะ ให้กับ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ร่วมกัยเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสร้างกระบวนการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน

วันที่ 9 สิงหาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบหมายให้นายสิปปภาส สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7 เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณ ประเพณีงานทิ้งกระจาด ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่คู่กับชุมชนเมืองมาบตาพุด และส่งเสริมดูแลการสร้างคุณภาพชีวิตแก่คนในพื้นที่มาบาตาพุดร่วมกัน

วันที่ 9 สิงหาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมอบหมายให้นายสิปปภาส สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาและกิจกรรมร่วมพัฒนาริมคลองน้ำหู เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธี และนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าววัตถุประสงค์โครงการ ณ ชุมชนคลองน้ำหู

วันที่ 9 สิงหาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) พร้อมด้วย นายวัชระ กันตังกุล (ผช.ผอ.สนพ.) นางจุไรศรี ไชยศรี (ผช.ผอ.สนพ.) และเจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของโรงงาน เพื่อให้เกิดการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยร้ายแรงจากการประกอบกิจการโรงงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ณ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 6 สิงหาคม 2565
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมสนับสนุนงาน “รวมน้ำใจ สู่ญามีอุ้ลมุบตาดี ครั้งที่ 15” ประจำปี 2565 ให้กับ นายวินัย หมื่นภักดี(อิหม่าม) ณ มัสยิดญามีอุ้ลมุบตาดี ชุมชนอิสลาม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อซ่อมศาสนาสถานและยำรุงการศึกษา

วันที่ 6 สิงหาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบหมายให้นายสิปปภาส สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7 เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณ ประเพณีงานทิ้งกระจาด ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่คู่กับชุมชนเมืองมาบตาพุด และส่งเสริมดูแลการสร้างคุณภาพชีวิตแก่คนในพื้นที่มาบาตาพุดร่วมกัน

4 สิงหาคม 2565
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชม ศูนย์บริหารเเละจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้า นำโดยประธานนภาพัฒน์ อู่เจริญ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากอบต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ. พิษณุโลก เพื่อเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการขยะ ณ ธนาคารคัดแยกขยะชุมชนวัดชากลูกหญ้า

วันที่ 3 สิงหาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) พร้อมด้วย นายวัชระ กันตังกุล (ผช.ผอ.สนพ.) นางจุไรศรี ไชยศรี (ผช.ผอ.สนพ.) และเจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของโรงงาน เพื่อให้เกิดการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยร้ายแรงจากการประกอบกิจการโรงงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 25 กรกฏาคม 2565
กนอ.มอบธงขาว-ดาวเขียว ปี 64 เดินหน้าสร้างความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว-ดาวเขียว ประจำปี 2564 ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินฯ เผยมี 119 โรงงานอยู่ในเกณฑ์ดี และอีก 74 โรงงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ย้ำความเชื่อมั่นและการยอมรับระหว่างชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายปฏิบัติการ 3 (รผก.ปก.3) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี และนายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม สมเจตน์ สนพ.

วันที่ 21 กรกฏาคม 2565
คุณจุไรศรี ไชยศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สนพ.) ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประปานครหลวง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผู้บริหารและพนักงานของการประปานครหลวง ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติ การเตรียมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภาวะฉุกเฉิน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 19 กรกฏาคม 2565
กนอ. จับมือ HMC เดินหน้าปลูกป่าเพิ่มปอดเพื่อคนระยอง ปีที่ 3 นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบหมายให้นายวัชระ กันตังกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอมุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นผู้แทนร่วมงานและกล่าวแสดงเจตนารมณ์ ภายใต้โครงการ HMC ปลูกป่าเพิ่มปอด เพื่อคนระยองปีที่ 3 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด-เพ-แกลง จังหวัดระยอง โดย นายวัชระ กันตังกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอมุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้แสดงเจตนารมณ์ ในนามการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ยินดีที่ได้ที่ได้มีส่วนร่วมกับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ถือว่าเป็นพันธมิตรในการผสานความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวคิด BCG MODEL ของรัฐบาล เพื่อสร้างการพัฒฯาอย่างสมดุลมากขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วย นอกจากนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างพื้นที่ป่าในการกักเก็บ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถือเป็นการฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ ลดปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง แสดงการมีส่วนร่วมอย่างของทุกภาคส่วน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในวันนี้ยังมีนายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แสดงถึงความร่วมมือเพื่อเพิ่มปอดให้กับคนระยอง ด้วยการปลูกป่า แสดงถึงเจตนารมณ์ความใส่ใจอย่างแท้จริง

วันที่ 2 กรกฏาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นางจุไรศรี ไชยศรี ผช.ผอ.สนพ. นายวีระพงษ์ ด้วงพิบูลย์ ผช.ผอ.สทร. พนักงาน สนพ. และ สทร. ให้การต้อนรับ นางสาวนลินี กาญจนามัย ผช.ผวก.บร. และพนักงานใหม่ในโครงการ Orientation (New Employee) ปีงบประมาณ 2565 โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม การบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพาเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย สนพ. ชมหอสังเกตกาณ์ รวมถึงลงเรือเยี่ยมชมบรรยากาศภายในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการให้บริการต่างๆ การแนะนำผู้ประกอบการในพื้นที่และประเภทของอุตสาหกรรมที่ดำเนินการภายในท่าเรือฯ ซึ่งในครั้งนี้ บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด สนับสนุนเรือ TUG จำนวน 2 ลำเพื่ออำนวยความสะดวกในการพาพนักงานไปเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบอีกด้วย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี (ผอ.สนพ.) ประธานเปิดกล่าวเปิดงานการฝึกอบรมซ้อมแผนฉุกเฉินดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง และผู้รับเหมา ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สนพ. เพื่อเป็นการฝึกซ้อมกรณีฉุกเฉินประจำปี 2565 ตามนโบายมาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ISO45001

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
นายวัชระ กันตังกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อการศึกษา โดยนายสุเมธ คณทา รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อการศึกษา และนางนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานชุมชนวัดชากลูกหญ้า เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ในการนี้ยังมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมาบตาพุด คณะผู้บริหารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นำโดย นายวัชระ กันตังกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองเข้าร่วมกิจกรรม และถือเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ชุมชนวัดชากลูกหญ้ากลุ่มผู้ประกอบการ และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ได้ขยะรีไซเคิลเป็นจำนวนมาก และยอดเงินจากการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อการศึกษา "เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ" ในครั้งนี้สามารถเปลี่ยนขยะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,611 บาท สู่การพัฒนาการศึกษาต่อไป

วันที่ 2 มิถุนายน 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) มอบหมายให้นางจุไรศรี ไชยศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผช.ผอ.สนพ.) เจ้าหน้าที่ CSR และผู้เกี่ยวข้อง นำเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท มอบให้กับนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ภายใต้โครงการกองทุนสนับสนุนการจัดการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ในรูปแบบกิจกรรมการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณสุขและดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยรอบ 38 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งเสริมการพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป.

วันที่ 1 มิถุนายน 2565
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ร่วมกับเทศบาลนครระยอง และกลุ่มผู้ประกอบการมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เป็นจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาชายหาดนครระยองน่าอยู่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธแรก ของทุกเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2565 โดย สนพ.เป็นผู้ประสานงานกลุ่มผู้ประกอบการและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาชายหาดระยองน่าอยู่ สร้างความสะอาดชายหาดแก่ร้านค้าและนักท่องเที่ยว ณ ชายหาดในเขตเทศบาลนครระยอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
วันมหากุศล สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เชิญชวนผู้บริหาร ผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ชุมชน ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 109 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี ณ บริเวณพื้นที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นำโดยนายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผอ.สน.ดอ. และนายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะ ในกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 109 รูป หลังจากนั้นพระภิกษุสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ และประพรมน้ำมนต์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป

วันที่ 11 เมษายน 2565
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 1 ในสมาชิกชมรมประชาสัมพันธุ์ กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม เข้าร่วมการส่งมอบข้าวสารหอมมะลิ 100 % (ถุงละ 5 กก. )จำนวน 700 ถุง ,ไข่ไก่ (แผงละ 30 ฟอง) จำนวน 600 แผง ,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (แพ็ค 10 ซอง) จำนวน 612 แพ็ค ,และน้ำดื่ม ขนาด 350 มล. (แพ็คละ 12 ขวด) จำนวน 600 แพ็ค ให้กับเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยมีนายถวิล โพธิบัวทองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยโรคโควิด – 19 และผู้ที่กักตัวที่บ้านในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้ง 38 ชุมชน และเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง จำนวน 15 ชุมชน ด้วยความห่วงใยจากชมรมประชาสัมพันธุ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม

วันที่ 11 เมษายน 2565
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 1 ในสมาชิกชมรมประชาสัมพันธุ์ กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม เข้าร่วมการส่งมอบข้าวสารหอมมะลิ 100 % (ถุงละ 5 กก. )จำนวน 700 ถุง ,ไข่ไก่ (แผงละ 30 ฟอง) จำนวน 600 แผง ,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (แพ็ค 10 ซอง) จำนวน 612 แพ็ค ,และน้ำดื่ม ขนาด 350 มล. (แพ็คละ 12 ขวด) จำนวน 600 แพ็ค ให้กับเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยมีนายถวิล โพธิบัวทองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยโรคโควิด – 19 และผู้ที่กักตัวที่บ้านในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้ง 38 ชุมชน และเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง จำนวน 15 ชุมชน ด้วยความห่วงใยจากชมรมประชาสัมพันธุ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม

วันที่ 4 เมษายน 2565
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง นำชุมชนตลุยกองขยะ ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชน ให้เห็นหลักการธรรมชาติที่แฝงไปด้วยมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสิ่งแวดล้อม ยังสะท้อนถึงการใช้สิ่งของต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง ได้ให้องค์ความรู้แก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการขยะชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ชุมชนชากลูกหญ้า ชุมชนหนองหวายโสม ชุมชนห้วยโป่งใน 1 และชุมชนเขาไผ่ เพื่อเป็นการเปิดมุมมองสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม แก้ไขปัญหาขยะ อย่างวัดๆ สู่ความยั่งยืน ณ วัดจากแดง

วันที่ 29 มีนาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เร่งนำข้าวสาร 1 ตัน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้กักตัวหรือผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผช.ผอ.สนพ.) และพนักงาน สนับสนุนข้าวสารจำนวน 1 ตัน แบ่งเป็นถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 200 ถุง ให้กับนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้กักตัวหรือผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 38 ชุมชน ซึ่งอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ด้วยความห่วงใยจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม

วันที่ 18 มีนาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรวิทยาการ การจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) รุ่นที่ 7 เพื่อรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 17 มีนาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ในการดำเนินการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ โดยทาง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสานงานรับนักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกภาคส่วน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง

วันที่ 16 มีนาคม 2565
ผนึกกำลัง สามผสาน ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เทศบาลเมืองมาบตาพุด และผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมนำสิ่งของ เพื่อทำถุงยังชีพ ช่วยผู้ป่วยและผู้ที่กักตัวในช่วงสถานการณ์โควิด ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด นำโดยนายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผช.ผอ.สนพ). พร้อมพนักงาน และกลุ่มผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ร่วมมือเร่งนำสิ่งของ เช่น ข้าวสาร น้ำดื่ม ไข่ มาม่า ปลากระป๋อง เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ถูกกักตัวในช่วงสถานการณ์โควิด ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตึก M โดยทำการกระจายสิ่งของไปตามศูนย์สาธารณสุข 6 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ด้วยความห่วงใยจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์

วันที่ 11 มีนาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) มอบหมายให้นายสิปปภาส สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7 ร่วมสนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมตลาดวิถีไทย ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อส่งเสริมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนเมืองมาบตาพุด ในรูปแบบตลาดวิถีไทย ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2565 ณ บริเวณลานจอดรถ สาธารณสุขเนินพยอม

วันที่ 10 มีนาคม 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) นำทีมพนักงานจัดทำถุงใส่ยา จากถุงเอกสารของสำนักงานฯ เป็นการ Reuse ลดขยะในสำนักงานฯแล้ว ยังก่อเกิดประโยชน์ในการเป็นถุงใส่ยาและวัสดุทางการแพทย์ และพนักงานบางส่วนยังนำถุงกระดาษจากบ้านมาร่วมสมทบด้วย โดยทำการส่งมอบให้สาธารณสุขเนินพยอม เพื่อใช้ประโยชน์แก่ผู้เข้ารับรักษาพยาบาลต่อไป. ลดขยะ...ได้ประโยชน์...ลดมลพิษ..บ้านสะอาด...ประหยัดงบประมาณรัฐ.

วันที่ 2 มีนาคม 2565
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) และกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY พัฒนาชายหาดนครระยองน่าอยู่ ประจำปี 2565 ณ ชายหาดในเขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาบนครระยอง โดย สนพ.เป็นส่วนหนึ่งในการประสานกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดชายต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาด การเก็บขวาดขยะ เศษไม้ การถากหญ้า และการตกแต่งโคนต้นสน ทั้งนี้กิจกรรมกำหนดเป็นวันพุธแรกของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกันยายน 2565 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดนครระยอง ซึ่งเป็นการดูแลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและประชาชน อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม "พัฒนาชายหาดนครระยองน่าอยู่"

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใต้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมมือกับพันธมิตรบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด บริษัท ไทย พีพี-อาร์ จำกัด ผู้ผลิตท่อน้ำดื่ม จากเม็ดพลาสติก PP ได้ดำเนินโครงการน้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดี ช่วยเหลือเด็กนักเรียน และประชาชน ได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อเป็นการสร้างการจัดการน้ำให้มีคุณภาพและสร้างความมั่นคงของการมีน้ำใช้ภายในโรงเรียน ซึ่งอุปกรณ์สำหรับทำน้ำดื่มสะอาด ประกอบด้วยถังเก็บน้ำดื่ม ท่อสีเขียว PPR ที่มีความยืดหยุ่นสูง อายุการใช้งานยาวนานถึง 50 ปี สนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตร และฐานสำหรับวางถังน้ำที่มั่นคงแข็งแรง สนับสนุนโดย กนอ. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว ในการนี้นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์การทำน้ำดื่มสะอาด เพื่อการอุปโภคและบริโภคแก่นักเรียนในโรงเรียนให้คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการสืบไป

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ( ผอ.สนพ). มอบหมายให้นายสิปปภาส สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมงานวางศิลาฤกษ์และร่วมเป็นเจ้าภาพตอกเสาเข็มศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโขดหิน เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) และกลุ่มผู้ประกอบการมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เป็นจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาชายหาดนครระยองน่าอยู่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธแรก ของทุกเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2565 โดย สนพ.เป็นผู้ประสานงานกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาชายหาดระยองน่าอยู่ สร้างความสะอาดชายหาดแก่ร้านค้าและนักท่องเที่ยว ณ ชายหาดในเขตเทศบาลนครระยอง

วันที่ 24 กันยายน 2564
นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และคณะ ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน และทีมแพทย์พยาบาล จิตอาสา โดยนายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สนพ.)ให้การต้อนรับ และนำชมการบริหารจัดการ ศูนย์ยริการฉีดวัคซีน พร้อมแจ้งว่ามีผู้มารับการเฉลี่ยประมาณ 2,000 คนต่อวัน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและกลุ่มผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เพื่อใช้ในการจัดการศูนย์ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ชุมชน จังหวัดระยอง ในการเข้ารัยการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 22 กันยายน 2564
นายฉกาจ พัฒศรี ผอ.สนพ. นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สนพ. และพนักงาน สมทบทุนกองทุนสนับสนุนการบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด ให้กับนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และสนับสนุนน้ำดื่มวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่ ให้กับนายภิรมย์ ชาลวัลย์ ประธานชุมชนเขาไผ่ ณ ศูนย์สาธารณสุขมาบตาพุด

วันที่ 20 กันยายน 2564
นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. ประธานเปิดการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และการคัดแยกประเภทขยะ เพื่อให้พนักงานได้ทบทวนองค์ความรู้ในด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสอดคล้องวัฒนธรรมองค์กร SMART - ECO ณ ห้องประชุมอุทัย สนพ.

วันที่ 14 กันยายน 2564
ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด นำโดย นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผอ.สทร. นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สนม. และผู้แทนผู้ประกอบการในพื้นที่ฯ มอบข้าวสารอาหารแห้ง สนับสนุนโครงการทานน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 (ทำบุญโรงทานวัดตากวน) ณ วัดตากวน ต.มาบตาพุด จ.ระยอง

วันที่ 13 กันยายน 2564
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) พร้อมพนักงาน ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรทราชกุมารี เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้โครงการ กนอ.ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 10 กันยายน 2564
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สนพ.) พร้อมพนักงาน ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลระยอง เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้โครงการ กนอ.ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลระยอง

วันที่ 1 กันยายน 2564
นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาซื้อขายน้ำดิบ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้ลงนาม) และพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำดิบ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผู้ลงนาม) ระหว่าง กนอ. และบริษัท วาย.เอส.เอส.พี แอกกริเกต จำกัด (นายยุทธชัย คันธะโสม กรรมการบริษัทฯ ผู้ลงนาม) โดยผู้เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วย นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ กนอ. นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ กนอ. ผู้บริหาร กนอ. และผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมในพิธี สำหรับการลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำดิบในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านน้ำในภาคอุตสาหกรรมและรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง บริษัท วาย.เอส.เอส.พี แอกกริเกต จำกัด มีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพและมีความสามารถจ่ายน้ำให้กับนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. ได้ในราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาและจ่ายน้ำดิบให้กับ กนอ. เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำสำหรับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในปริมาณไม่น้อยกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในปริมาณไม่น้อยกว่า 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

วันที่ 26 สิงหาคม 2564
คณะผู้บริหารนิคมฯ และท่าเรือฯ พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยนายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ., นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สนม. ได้ส่งมอบชุด Home Isolation และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม ภายใต้ “โครงการจิตอาสา EEC ต้านภัยโควิด : บ้านฉาง-มาบตาพุด” ครั้งที่ 2 โดยมี นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เป็นผู้รับมอบ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

วันที่ 25 สิงหาคม 2564
พื้นที่กลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์เดินหน้าต่อเนื่อง เปิดศูนย์รับฉีดวัคซีน ร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อให้บริการกับผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชนในจังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่อง จนถึงเดือนธันวาคม 2564 หรือตามสถานการณ์ปัจจุบันของโรค เพื่อตอบสนองการฉีดวัคซีนให้กับภาคประชาชนให้ทั่วถึงมากที่สุด ด้วยความห่วงใย เราจะจับมือผ่านไปด้วยกัน "กนอ.ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19"

วันที่ 20 สิงหาคม 2564
ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยนายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผอ.สทร. นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สนม. และผู้แทนผู้ประกอบการในพื้นที่ฯ ส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม ภายใต้ “โครงการจิตอาสา EEC ต้านภัยโควิด : บ้านฉาง-มาบตาพุด” โดยมี นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉาง เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

วันที่ 18 สิงหาคม 2564
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สนพ. สนับสนุนงบประมาณให้กับนายภิรมย์ ชาลวัลย์ ประธานชุมชนเขาไผ่ กับกิจกรรมการเทปูพื้นที่ธนาคารขยะชุมชนเขาไผ่ ณ วิสาหกิจน้ำดื่มชุมชนเขาไผ่

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สนพ.) ส่งมอบชุด PPE จำนวน 190 ชุด ให้กับทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ประจำจุดโรงพยาบาลสนามวัดมาบชลูด

วันที่ 18 มิถุนายน 2564
นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ กนอ. นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด และผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมมอบเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์สู้ภัย โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จำนวน 555,555 บาท โดยมี นายสุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นำโดยนายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สนพ.) พร้อมทีมงาน CSR ร่วมสนับสนุนปัจจัยทอดผ้าป่าการศึกษา วัดหนองแฟบ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร ต่อไป

วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนปัองกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง โดยมีนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและผู้บริหารบริษัทในกลุ่มพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ให้การต้อนรับ โดยผู้ว่าการ กนอ. ได้นำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมในจุดให้บริการต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน การซักถามประวัติ และตรวจเช็คสภาพร่างกายก่อนการเข้าไปรับบริการฉีดวัคซีน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวชมเชยความพร้อมของนิคมฯมาบตาพุด ในการให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ ซึ่งในวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการให้วัคซีนกับกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นายวีริศ กล่าวเสริมว่า การให้บริการฉีดวัคซีนวันนี้ (9 มิ.ย.64) เป็นการนำร่องใน นิคมฯแห่งแรกของ กนอ. เป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ. และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนจากทางสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยในวันนี้มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนจำนวน 1,000 ราย ตั้งเป้าครบ 25,000 ราย ภายในระยะเวลา 2 เดือน โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น.

วันที่ 1 มิถุนายน 2564
นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 2 "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ระหว่าง คณะสงฆ์จังหวัดระยอง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเนินพระ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง น้อมถวายเป็นพุทธบูชา วิสาขปุณมี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยปลูกต้นไม้เพิ่ม 50 ต้น ซ่อมแซม 30 ต้น รวมต้นไม้ 80 ต้น ณ พุทธมณฑลระยอง(สวนป่าวัดกรอกยายชา)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สนพ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ สนพ.และ ผจก.บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด (GEM) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองระยอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(นายก อบจ.ระยอง) เป็นประธานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการรับมือปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่จะมาถึง พร้อมนี้ได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมและการดำเนินการที่ผ่านมาของสถานีสูบน้ำคลองหนองโพรง ที่ กนอ.ได้ให้การร่วมสนับสนุนสร้างสถานีสูบฯกับทางจังหวัดระยอง พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูความพร้อมของโครงการต่างๆ

วันที่ 10 เมษายน 2564
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบหมายให้นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย นางสุจิตรา ดูไร เข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัท​ อติตยา​ เบอร์ล่า​ เคมิคัลส์(ประเทศไทย)​จำกัด​(แอดวานซ์แมททีเรียลส์)​ ณ​ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด​เพื่อดูเทคโนโลยี การวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ Recyclamine ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกที่ได้จดลิขสิทธิ์​ผลงานดังกล่าว

วันที่ 7 เมษายน 2564
นายสิปปภาส สมุทรถา นักบริหารชุมชนสัมพันธ์ 7 เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะชุมชนบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะ โดยมีนางนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานวิสาหกิจธนาคารขะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า พร้อมผู้แทน กนอ. เทศบาลเมืองมาบตาพุด เอสซีจี กลุ่มจีซี ร่วมให้การต้อนรับคณะดังกล่าว ณ ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้า

วันที่ 30 มีนาคม 2564
นายสิปปภาส สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีงานแห่เจ้าศาลเจ้ามาบตาพุด ไปตามบ้านเรือนเพื่อสักการะบูชา นำความเป็นสิริมงคลให้แก่ประชาชนในเมืองมาบตาพุด

วันที่ 28 มีนาคม 2564
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมให้การต้อนรับคณะ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดลำปาง ในการให้ความสนใจศึกษาดูงานการจัดการขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้า โดยมีนางนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานวิสาหกิจธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้า ผู้แทนเทศบาลเมืองมาบตาพุด ผู้แทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้แทนธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ ผู้แทนกลุ่มจีซี ร่วมให้การต้อนรับคณะดังกล่าง ณ ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้า

วันที่ 24 มีนาคม 2564
นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ(สายปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนพ.กนอ. เข้าร่วมประชุมวิสามัญ ชมรมผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด (PMC) ครั้งที่ 1/2564 ในการหารือแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมร่วมกันระหว่าง กนอ.และผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 22 มีนาคม 2564
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่งมอบถังคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน 12 ชุด และถังกรีนโคน จำนวน 100 ถัง ให้กับนางนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานวิสาหกิจธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้า นำสู่การลดขยะชุมชนวัดชากลูกหญ้า ต้นแบบแห่งการจัดการขยะที่ยั่งยืน

วันที่ 22 มีนาคม 2564
กนอ.-JICA โชว์ผลสำเร็จการบริหารจัดการมลพิษอากาศนิคมฯมาบตาพุด ผ่าน“นวัตกรรมเครื่องเก็บตัวอย่างกลิ่น” นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มอบหมายให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รับมอบ"นวัตกรรมเก็บตัวอย่างกลิ่น" จาก (JICA) ภายใต้โครงการ "Community Participated VOCs/Odor Monitoring การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเฝ้าระวังด้านกลิ่น และ VOCs ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยนายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบหมายให้นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบนวัตกรรมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมมือกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)ลดมลพิษด้านกลิ่นให้กับชุมชนพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ผ่านนวัตกรรมสมัยใหม่“เครื่องเก็บตัวอย่างกลิ่น (Mini-Canister)”พร้อมดึงความร่วมมือชุมชนเฝ้าระวัง สร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชน - โรงงานในข้อมูลสารเคมี/มลพิษ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนที่ได้นำระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register หรือที่เรียกโดยย่อว่า ระบบ PRTR : คือฐานข้อมูลที่แสดงถึงชนิดและปริมาณของมลพิษที่มีการปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านอากาศ ดิน และน้ำ) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดย กนอ.มุ่งมั่นผลักดันให้การดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดีภายใต้ความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน โดยได้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (The Development of Basic Schemes for PRTR System in the Kingdom of Thailand) ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) วัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาระบบ PRTR ต้นแบบที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย โดยสร้างระบบฐานข้อมูลที่แสดงถึงชนิดและปริมาณของมลพิษที่มีการปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านอากาศ ดิน น้ำ รวมถึงข้อมูลปริมาณการเคลื่อนย้ายน้ำเสียหรือของเสียออกนอกสถานประกอบการเพื่อบำบัดหรือกำจัดอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ กนอ.นำร่องใช้ระบบ PRTR ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ โดยชุมชนจะรับทราบข้อมูลจากระบบ PRTR และการจัดการด้านสารเคมี ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแง่ของ“การเปิดเผยข้อมูล - การมีส่วนร่วมของประชาชน - การส่งเสริมการจัดการโดยสมัครใจ” ที่จะนำมาใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม อันนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและภาคอุตสาหกรรม และในที่นี้โครงการ PRTR สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการจัดการสารเคมีในพื้นที่ได้ในที่สุด “ปัจจุบันพื้นที่มาบตาพุดมีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีต่อสาธารณะ เช่น การตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เป็นประจำทุกเดือนตามสถานที่ต่างๆ โดยรอบ อย่างไรก็ตาม ชุมชนส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบว่าสารเคมีชนิดใดที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นต่างๆ ซึ่งปัญหาเรื่องกลิ่นเป็นเหตุการณ์ที่มักจะเกิดในระยะสั้นและคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดเมื่อใด ดังนั้น คนในชุมชนที่สัมผัสกลิ่นจึงเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ดีที่สุด ในการนี้ กนอ. และ JICA ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบกลิ่น” มุ่งเป้าให้ชุมชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกลิ่น โดยให้ผู้แทนชุมชนดำเนินการเก็บตัวอย่างกลิ่นด้วยเครื่องมือ Mini-Canister Grab Sampling และนำไปวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ และมีการแจ้งไปยังเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและแก้ปัญหาร่วมกัน ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหากลิ่น และแนวทางการจัดการปัญหากลิ่นได้ดียิ่งขึ้น”นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อการดำเนินงานโครงการดังกล่าวฯได้เสร็จสิ้นลงตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้แทนจาก JICA (Mr. Munehiro Fukuda) ได้แจ้งว่าทาง JICA ประสงค์ที่จะให้ความร่วมมือต่อเนื่อง โดยร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และชุมชนรอบข้าง ในการเฝ้าระวังปัญหากลิ่นที่อาจเกิดขึ้น โดยได้มอบเครื่องมือ Mini-Canister Grab Sampling จำนวน 14 ชุด ให้แก่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือให้ชุมชนเฝ้าระวังปัญหามลพิษด้านกลิ่นบริเวณชุมชนรอบพื้นที่ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้โรงงานและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข”นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว สำหรับการระยะเวลาการดำเนินโครงการฯใช้เวลา 15 เดือน (ตั้งแต่กันยายน 2562 – พฤศจิกายน 2563) ในชุมชนเป้าหมาย 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านพลง ชุมชนตากวน และชุมชนหนองแฟบ อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง เนื่องจากทั้ง 3 ชุมชนนี้มีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านกลิ่นค่อนข้างสูง โดยมีระยะเวลาการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีสถิติการร้องเรียนด้านกลิ่นค่อนข้างสูง พร้อมทั้งอบรมการใช้อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างให้แก่ตัวแทนชุมชน ที่คัดเลือกไว้ มีการทบทวน (Refresh Training) ให้กับผู้ที่จะดำเนินการเก็บตัวอย่าง โดยหลังจากการดำเนินการเก็บตัวอย่าง และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้ให้เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องได้รับทราบ “การนำร่องในพื้นที่มาบตาพุด เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 4 ประเภท ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต์ โดย กนอ. ได้คาดหวังที่จะเพิ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมอื่นๆ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ เข้าร่วมในอนาคต” ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวปิดท้าย

วันที่ 18 มีนาคม 2564
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนน้ำดื่ม และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาด ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม และโรงเรียนวัดตากวน โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธี ณ หาดสุชาดา

วันที่ 14 มีนาคม 2564
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ลงพื้นที่กับกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้าสัญจร อาทิตย์ที่สองของทุกเดือน ณ ชุมชนมาบชลูด และชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง เก็บขยะ ได้ประโยชน์

วันที่ 13 มีนาคม 2564
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 1 ในพี่เลี้ยงลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มนักศึกษา วิสาหกิจเกษตรอินทรีย์โขดหิน-เขาไผ่ ภายใต้โครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 6 วสช.เพื่อเรียนรู้การทำงานของ วสช. ณ ชุมชนโขดหินในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจต่อไป

วันที่ 5 มีนาคม 2564
กิจกรรมธนาคารคัดแยกขยะ ประกันชีวิต เทศบาลเมืองมาบตาพุด "ธนาคารขยะสัญจร" พุธสุดท้ายของทุกเดือน เวลา 09.00-12.00 น. ดัวยการขับเคลื่อนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ธุรกิจเคมิคอลส์เอสซีจี ธนาคารรีไซเคิล กับกิจกรรมธนาคารขยะสัญจร ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเนิน พยอม เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อส่งเสริมชุมชนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบชุมชน Like ขยะ ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก เพื่อสู่การเป็นชุมชนเชิงนิเวศ

วันที่ 3 มีนาคม 2564
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ดับลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด) และผู้ประกอบการ ชุมชน ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมกิจกรรม"จากขยะสู่บล๊อกปูพื้น" โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า โดยการนำขยะโฟมมาผสมกับซีเมนต์ ซึ่งบล๊อกปูพื้น 1 ก้อน ใช้โฟม จำนวน 60 กล่อง ทำให้มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรง เทียบเท่ากับบล๊อกปูพื้นทั่วไป โดยได้รับความรู้จากพระอาจารย์ทิพากร อริโย วัดจากแดง โดยการดำเนินการของ GC และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เทศบาลเมืองมาบตาพุด วท.สารพัดช่างระยอง ประธานชุมชนและวิสาหกิจธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า และผู้ประกอบการในพื้นที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รุดหน้าต่อเนื่องสร้างชุมชนปลอดขยะ ณ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ด้วยการนำถังรักษ์โลก (Green Cone) จำนวน 100 ชุด ให้ตามครัวเรือนในชุมชน เพื่อนำขยะอินทรีย์ในครัวเรือนทิ้งลงถัง เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ที่แม้จะสามารถย่อยสลายได้เอง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อโรคหรือไปปนเปื้อนกับขยะอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ อีกทั้งยังได้ประโยชน์ในเรื่องของธาตุอาหารที่เป็นผลพลอยได้ใช้ในการปรับปรุงดิน ทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ที่ได้ชือว่า Green Cone

วันที่ 25 มกราคม 2564
EEC ปตท. กนอ.ร่วมลงนาม MOU จัดทำระบบห้องเย็นรับโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก ดันไทยผงาดมหานครผลไม้โลก

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำระบบห้องเย็น (Blast freezer & Cold storage) ภายใต้โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC ) พร้อมด้วย นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธาน กรรมการ กนอ. พลโท กานต์ กลัมพสุต นายณกฤศพรรชธ์ ธนัตถ์อนนตชัย พลตำรวจตรี เทียนชัย คามะปะโส นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว นายเดชา จาตุธนานันท์ คณะกรรมการ กนอ.ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนาม MOU ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.) อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 25 โดยการลงนามในครั้งนี้ทั้งสามฝ่ายเห็นร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบห้องเย็นและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เน้นการให้บริการแก่เกษตรกร เพื่อเก็บรักษาและคงคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการใช้ห้องเย็นเพื่อให้สามารถยืดอายุและลดปัญหาผลิตผลการเกษตรล้นตลาด อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในการเป็นมหานครผลไม้ของภูมิภาค

วันที่ 14 ธันวาคม 2563
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เทศบาลเมืองมาบตาพุด ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ชุมชนวัดชากลูกหญ้า จับมือให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่ประชาชนชุมชนวัดชากลูกหญ้า เกี่ยวกับการจัดการขยะ(อินทรีย์)ที่ต้นทาง เพื่อนำเศษอาหารทิ้งให้ถูกที่ กำจัดให้ถูกทาง ณ ที่ทำการ ธนาคารขยะรีไซเคิลวัดชากลูกหญ้า

วันที่ 14 ธันวาคม 2563
นายสิปปภาส สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7 (สนพ.) ผู้แทน นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบอาคาร โดยชุมชนวัดชากลูกหญ้าร่วมกับ GC เเละ ENVICCO จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะ รีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า(Recycle Hub)แห่งเเรกในจังหวัดระยอง ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยกลุ่มวิสาหกิจธนาคารขยะชุมชนวัดชากลูกหญ้าซึ่ง GCเเละ ENVICCO ร่วมเป็นพี่เลี้ยงดูเเลตามเเนวคิดโครงการ POL Circular Living

วันที่ 9 ธ้นวาคม 2563
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สนพ.เป็นผู้แทน กนอ.มอบเงินสนับสนุนการจัดงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยองเป็นผู้รับมอบ

วันที่ 11 ธันวาคม 2563
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผช.ผอ.สนพ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ CSR พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมสนับสนุนงานรวมน้ำใจสู่นูรุ้ฮิดายะห์ ครั้งที่ 18 ณ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ มาบตาพุด จังหวัดระยอง

วันที่ 2 ธันวาคม 2563
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผช.ผอ.สนพ.) ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน หลักสูตรอาขีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก เหล่าทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารเรือ ในการให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีวิสาหกิจชุมชนมาจำหน่ายสินค้าชุมชนให้กับคณะ เพื่อสร้างช่องทางตลาดและรายได้ให้กับชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
รวมพลังทำความดี...ทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวแสดงความร่วมมือ ภายใต้โครงการคัดแยกขยะ ในการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ธุรกิจเคมิคอลส เอสซีจี และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมาบตาพุดร่วมใจ จำกัด ในการทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล ซึ่งมีกลุ่มผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และชุมชน ร่วมกันนำขยะร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ รวมเป็นจำนวน 6,699 กิโลกรัม คิดเป็นเงินจำนวน 23,474 บาท และในส่วนสหกรณ์เครดิตฯภาคตะวันออก นำเงินทอดผ้าป่าจำนวน 143,941 บาท เป็นยอดผ้าป่าทั้งสิ้นจำนวน 167,415 บาท นำถวายแก่วัดมาบตาพุด นอกจากนั้น ยังมีเสื้อ จำนวน 2,272 ชิ้น เครื่องใช้ไฟฟ้า 507 ชิ้น ถวายแก่วัดสวนแก้ว โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล ณ วัดมาบตาพุด

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รผก.ปก3 นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และนางดวงพร ขุนทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “สมาคมเพื่อนชุมชนก้าวสู่ปีที่ 10” ประจำปี 2563 โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ได้ให้เกียรติร่วมเสวนาในหัวข้อ “Sustainable Happiness เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม ก้าวสู่ปีที่ 10 ” โดย มีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ นายวริทธิ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน นายพิภพ อุดร อาจารย์ประจำคณะพาณิชย์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ นายแพทย์ สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และนายสำราญ ทิพย์บรรพต ประธาน วสช. ส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก ณ ห้องสร้อยเพชร 1-3 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สนพ.) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2 รุ่นที่ 33 ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
นายสิปปภาส สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวแสดงความร่วมมือ มุ่งหน้าส่งเสริมกิจกรรมจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง กับ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ในการให้ความรู้ให้กับกลุ่มนักเรียน ชุมชน ในพื้นที่ชุมชนวัดชากลูกหญ้า เพื่อส่วเสริมการสร้างองค์ความรู้ ในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะอย่างถูกวิธี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สนพ. ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม หลักสูตร นักบริหารท้องถิ่นระดับสูง:ผู้นำสมรรถนะสูง (The Excutives High Performance หรือ EHP) รุ่นที่ 2 ในการให้ความสนใจแนวทางการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามแนวทางนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี (ผช.ผอ.สนพ.) ให้การต้อนรับ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ในการเยี่ยมชมบริษัทในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้แก่ บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ส อินดัสตรี้ส์ เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน),บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยเเลนด์) จำกัด เเละบริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ผู้บริหารมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นำโดย นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผอ.สทร.รก.ผอ.สนม. นางกชพร ต้อยสำราญ ผช.ผอ.สนพ. นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผช.ผอ.สทร. และพนักงานในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบและคณะ ให้เกียรติเข้ารับฟังบรรยายการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 30 ตุลาคม 2563
กนอ.เจ้าภาพทอดกฐินวัดเขาไผ่ ได้ยอดเงินกฐิน จำนวน 1,164,319 บาท ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมคณะผู้บริหาร กนอ.และพนักงาน ผู้ประกอบการ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ประกอบด้วย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด บริษัท ดับบบิวเอชเออีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด บริษัท ผาแดงพ็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด บริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด บริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด บริษัท เอ็มอีพี เอ็นจิเนียริ่ง-พลาสติก(ไทยแลนด์) จำกัด ชุมชนเขาไผ่ ชุมชนสำนักกะบาก และชุมชนใกล้เคียง พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทิดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนดีงาม บำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดเขาไผ่ กนอ.ขออนุโมทนาบุญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ณ โอกาสนี้

วันที่ 16 ตุลาคม 2563
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดรับมอบกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermo Scan) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยความห่วงใยจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยมีนายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) และนายจอมเจตน์ ด้วงสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผช.ผอ.สทร.) เป็นผู้แทน ผอ.สทร.รับมอบ ณ ห้งประชุมสมเจตน์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 30 กันยายน 2563
กิจกรรมธนาคารคัดแยกขยะ ประกันชีวิต เทศบาลเมืองมาบตาพุด "ธนาคารขยะสัญจร" พุธสุดท้ายของทุกเดือน เวลา 09.00-12.00 น. ดัวยการขับเคลื่อนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ธุรกิจเคมิคอลส์เอสซีจี ธนาคารรีไซเคิล กับกิจกรรมธนาคารขยะสัญจร ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเนิน พยอม เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อส่งเสริมชุมชนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบชุมชน Like ขยะ ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก เพื่อสู่การเป็นชุมชนเชิงนิเวศ

วันที่ 26 กันยายน 2563
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (สาขาวัดหนองแฟบ) จำนวน 300,000 บาท
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ประธานในพิธีฯ พร้อมคณะผู้บริหารมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ผู้ประอบการ และชุมชน เข้าร่วมงานและทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (สาขาวัดหนองแฟบ) รวมเป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น 565,119 บาท ผู้ว่าฯกนอ.และคณะผู้บริหาร กนอ. ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ในการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในครั้งนี้ เพื่อเป็นการดำรงพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาสืบไป ณ วัดหนองแฟบ

วันที่ 25 กันยายน 2563
กนอ.มอบธงขาว-ดาวเขียว ปี 62 ชู 123 รง.ผ่านเกณฑ์ดี 67 รง.อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม รับธงขาว-ดาวทอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว-ดาวเขียว ประจำปี 2562 ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี 123 ที่อยู่ในเกณฑ์ดี และอีก 67 แห่ง รับมอบธงขาว-ดาวทอง หลังรักษามาตรฐานเกณฑ์ธรรมาภิบาลดีเยี่ยมต่อเนื่อง 6 ปี ตอกย้ำความเชื่อมั่นและการยอมรับระหว่างชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว-ดาวเขียว (Green Star Award) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดย กนอ. ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบ ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550- 2562 ซึ่งมีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี (ธงขาว-ดาวเขียว)-ดีเยี่ยม (ธงขาว-ดาทอง) รวมทั้งสิ้น 1,303 โรง ในกลุ่ม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ภาคตะวันออก(มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยปี 2562 มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในเกณฑ์ดี และรับมอบธงขาว-ดาวเขียว จำนวน 123 โรง และมอบธงธรรมาภิบาลฯ ให้กับสถานประกอบการที่รักษามาตรฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี หรือ ธงขาว-ดาวทอง(Gold Star Award) นับจากปีที่ประเมิน (2557-2562) รวมทั้งสิ้น 67 แห่ง สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับได้ของภาคประชาชนและยังเป็นกลไกสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ นักลงทุนไทยและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ในส่วนของเกณฑ์การประเมินฯ คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามแผนลดและขจัดมลพิษ และคณะทำงานตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กนอ.ผู้พัฒนานิคมฯ ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น สื่อท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบนิคมฯ ทั้งในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลบ้านฉาง และกลุ่มประมงเรือเล็ก ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 10 ด้าน คือ การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการด้านขยะ/กากของเสีย การจัดการระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ การจัดการไอระเหยสารเคมีและสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสภาพพื้นที่การทำงาน การบริหารจัดการด้านลดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยและข้อร้องเรียน การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ก การจราจรขนส่ง (วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์) และความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล และระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล ขณะเดียวกัน กนอ.ยังกำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบนิคมฯ มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงอย่างยังยืนควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรมไทย อีกด้วย”นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว สำหรับปี 2562 มีโรงงานที่ได้รับมอบธงธรรมาภิบาลธงขาว–ดาวเขียว จำนวนทั้งสิ้น 123 แห่ง แบ่งออกเป็น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 55 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) จำนวน 37 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จำนวน 2 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำนวน 13 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จำนวน 5 โรงงาน และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 11 โรงงาน และได้รับมอบธงธรรมาภิบาลธงขาว– ดาวทอง สำหรับโรงงานที่รักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปีต่อเนื่อง (2557-2562) จำนวน 67 โรงงาน ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 26 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) จำนวน 20 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จำนวน 1 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำนวน 10 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จำนวน 4 โรงงาน และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 6 โรงงาน “กนอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมผลักดันให้โรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในด้านต่างๆที่ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมและใกล้เคียงต่อไป”ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวปิดท้าย

วันที่ 24 กันยายน 2563
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้ารับรางวัลนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ World Class อีกก้าวสู่ความสำเร็จในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงาน Eco Innovation forum 2020 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเชิดชูเกียรติแก่นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม ในการสนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยได้รับเกียรติจากคุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมี ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผวก. เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในปีนี้มีนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองในระดับ Eco-Champion ​จำนวน 34 แห่ง โดยยกระดับเป็น Eco-Excellence​ จำนวน 13 แห่ง และระดับ Eco-World Class จำนวน 3 แห่ง นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 3 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม 4.0 5 แห่ง สำหรับช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ ปรับตัวให้อยู่รอด ทางออกอุตสาหกรรม 4.0 ในยุค New Normal โดยได้รับเกียรติจาก ​นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รผก.บพ. เป็นวิทยากรร่วมกับ นายวิกรม วัชระคุปต์ ​​​กรรมการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ​​​สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ​​ดร.อาทิตย์ พัฒนาพงศ์ชัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดร.พิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ ​​​กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่โซลูชั่นส์ จำกัด ดร.ภัค​พิมล​ สิงห​พงษ์ ​​​บริษัท Envision Digital International ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วันที่ 23 กันยายน 2563
ผู้บริหารกลุ่มมาบตาพุด คอมเพล็กซ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดย นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบท ผอ.สนม. และ นางสาว นลินี กาญจนามัย ผอ.สทร. กำหนดจัดงาน กนอ. สานสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลพื้นที่จังหวัดระยอง วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ อาคารสัมมนา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแทนคำขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุน ความสัมพันธ์อันดีที่มีให้กันมาตลอดมา และร่วมทำข่าวเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของ กนอ. อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สื่อมวลชน กับ กนอ. ในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน เสมือนงานสังสรรค์ของครอบครัว ผู้บริหารกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ขอขอบคุณจากหัวใจ และเราจะยังคงสานต่อสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยั่งยืนยาวตลอดไป ด้วยความขอบคุณ

วันที่ 20 กันยายน 2563
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมมาบตาพุด ได้รับมอบหมายจากนายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรม "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่" เพื่อดูแลสุขภาพชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม วันที่ 20 กันยายน 2563 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดกรอกยายชา ในการดูแลตรวจสุขภาพประชาชน บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะป็น ตรวจร่างกาย โรคทั่วไป วัดสายตา ทันตกรรม นวดแผนไทย ตัดผม ระบายสีสำหรับเด็กๆ ฯลฯ

วันที่ 19 กันยายน 2563
14 องค์กร ผนึกกำลังเก็บขยะชายหาดระยอง สร้างจิตสำนึกขยะคือทรัพยากร เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปีที่ 18

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 มุ่งสร้างจิตสำนึกขยะคือทรัพยากรเพื่อการทิ้งขยะอย่างถูกที่และคัดแยกให้ถูกประเภท รวมพลังประชาชนจิตอาสากว่า 2,000 คน จัดสรรพื้นที่เก็บขยะชายฝั่ง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)รวม 24 จุดที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เก็บขยะชายหาด และนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยขยะที่รีไซเคิลได้ อาทิ พลาสติก แก้ว และโลหะ ที่เก็บได้ในงาน จะนำไปบริจาคให้แก่ธนาคารขยะของโรงเรียนในพื้นที่เพื่อเป็นกองทุนธนาคารขะรีไซเคิล และส่งต่อให้กับโรงงานรีไซเคิลนำกลับไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นทรัพยากรใหม่ หรือ Upcycling ส่วนขยะประเภทอื่น ๆ เช่น ขยะอันตรายและขยะทั่วไปเทศบาลแต่ละพื้นที่จะรวบรวมส่งไปยังศูนย์กำจัดขยะครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานและปุ๋ยเพื่อการเกษตรต่อไป ภายในงานมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกและบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อป้องกันการหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม มุ่งแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน จากปัญหาขยะในทะเลซึ่งกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ ทั่วโลกจึงได้เกิดการรวมพลังประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดระดับโลกในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Costal Cleanup (ICC Day) โดยจัดพร้อมกันทั่วโลก ทุกวันเสาร์ที่ 3 ในเดือนกันยายนของทุกปี สำหรับประเทศไทย ในจังหวัดระยอง ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 18 ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร ณ บริเวณชายหาดแหลมเจริญ-หาดแสงจันทร์-หาดสุชาดา อำเภอเมือง และบริเวณหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉาง รวมพื้นที่ 24 จุด ซึ่งแต่ละจุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง ภายใต้เคมเปญ #PullingOurWeight ซึ่งหมายถึงการรวบรวมปริมาณขยะที่หลุดรอดสู่ท้องทะเลกลับคืนมาเข้าสู่วงจรการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและครบวงจร และ #CleanOn หมายถึงการร่วมกันปกป้องทะเลได้ โดยการเริ่มลดขยะตั้งแต่ต้นทาง และเก็บขยะจากพื้นที่เล็ก ๆ ของตนเอง เพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพและยังคงได้ร่วมอนุรักษ์ชายฝั่ง และมหาสมุทรให้ปลอดขยะ นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (สทช.1) กล่าวว่า “ยินดีที่ได้ช่วยสร้างให้คนระยองตระหนักถึงปัญหา ความท้าทาย และโอกาส รวมถึงผลกระทบของขยะในทะเล ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยผลักดันให้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2565 ที่ต้องการจะนำพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 100% ภายในปี พ.ศ. 2570 เป็นไปได้ง่ายขึ้น หากสามารถขยายผลจากกิจกรรมในวันนี้ ให้ต่อเนื่อง และได้แก้ไขตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนไปพร้อม ๆ กัน” คุณกชพร ต้อยสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่รวมตัวกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชายฝั่งทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถนำขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ต่อแก่เยาวชนในพื้นที่ โดยนำไปกำจัดให้ถูกวิธี หรือนำไปหมุนเวียนใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขยะในทะเลของประเทศได้” ระยอง ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทั้งยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยม ระยองมีปริมาณขยะทั้งจังหวัดต่อเดือนเฉลี่ย 30,000 ตัน คิดเป็นขยะพลาสติกประมาณ 9,000 ตัน หรือประมาณ 30% ของขยะทั้งหมด มีโอกาสที่ขยะดังกล่าวจะหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมและชายหาดต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศ จึงมีความสำคัญอย่างมากที่ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันคัดแยกและบริหารจัดการขยะอย่างเหมาะสม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกในด้านการจัดการคัดแยกขยะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางระยองโมเดลที่มีเป้าหมายจะลดขยะพลาสติกที่ออกสู่สิ่งแวดล้อมให้หมดไปภายใน 5 ปี ซึ่งนอกจากจะช่วยด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว” ภายในงานปีนี้ ยังมีการจัดบูทนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดแสดงโครงการที่นำขยะเวียนกลับมาใช้ให้เกิดคุณค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มาร่วมกิจกรรมและสื่อสารข้อความที่จะช่วยโลกด้วยการจัดการขยะ อีกด้วย ตลอด 18 ปี ของกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการ หน่วยงาน ประชาชนในและนอกพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นทุกปี สามารถเก็บขยะได้แล้วกว่า 9 แสนชิ้น รวมน้ำหนักทั้งสิ้นกว่า 98,000 กิโลกรัม โดยข้อมูลของขยะที่เก็บได้จะถูกส่งไปยังองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรวบรวมกับข้อมูลของประเทศอื่น ๆ ในการแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาการลดปริมาณขยะ และสร้างจิตสำนึกการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งของโลกอย่างยั่งยืน รายชื่อ 14 องค์กรที่ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ปีที่ 17 1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3) ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 4) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 5) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 6) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 7) บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 8) บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด 9) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 10) บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 11) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 12) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 13)กลุ่มบริษัทโซลเวย์ 14)บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

วันที่ 16 กันยายน 2563
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผช.ผอ.สนพ.) เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตร Carbor Footprint of Organization และ Carbon Neutral Certified ของ สนพ. ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

วันที่ 13 กันยายน 2563
ประธานคณะกรรมาธิการ ท่านพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช นำคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี องค์บริหารส่วนจังหวัดระยอง และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การขยายพื้นที่ถมทะเลสร้างท่าเรือ ระยะ 3 โดยมีนางสาวนลินี กาญจนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมคณะผู้บริหารมายตาพุดคอมเพล็กซ์ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 12 กันยายน 2563
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด( ผช.ผอ.สนพ.) ให้การต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง"(วบส.)(Advanced Master of Management Program,AMM)รุ่นที่ 5 ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและ AEC ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 10 กันยายน 2563
สนง.นิคมฯมาบตาพุด ร่วมกับ บจก.บางกอกโคเจเนอเรชั่น มอบถังหมักน้ำ EM ให้กับเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อนำไปใช้ในตลาดเทศบาลมาบตาพุด และโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42

วันที่ 7 สิงหาคม 2563
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับกัสโก้ และผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมบำบัดน้ำทิ้งด้วยถังดักไขมัน "ลดของเสียให้เป็นศูนย์" ให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 โดยมีนายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และส่งมอบถังหมักรักษ์โลก GREEN CONE และถังดักไขมัน ให้กับนางบุษบา ธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 เพื่อใช้ในการจัดการเศษอาหารภายในโรงเรียนให้ลดน้อยลง อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางโรงเรียนเชิงนิเวศ อย่างยั่งยืน

วันที่ 7 สิงหาคม 2563
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวสนับสนุนโครงการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีนายปัญญา กลัดสมบัติ รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ชุมชนโขดหินมิตรภาพ ร่วมกับสำนักงานนคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ขอเชิญสมาชิกชาวชมรมแอโรบิคของชุมชน และผู้ที่สนใจทุกๆท่าน ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพกันครับ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 19.00 น.

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
นางกชพร ต้อยสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผช.ผอ.สนพ.)และนายธวัชศักดิ์ เกิดมณี (ผช.ผอ.สนพ.) พร้อมพนักงาน ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา วัดมาบชลูด และวัดมาบตาพุด เพื่อสืบสานพุทธประเพณี และถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ำและการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่บ้านฉาง สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง กล่าวรายงาน และนายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ บริเวณสระหลวงสาธารณะประโยชน์ หมู่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วันที่ 30 มิถุนายน 2563
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้เซอร์วิส จำกัด ร่วมสนับสนุนกระสอบทราย ให้กับนายสมภักดิ์ บำรุงพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ เทศบาลตำบลเนินพระ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้เซอร์วิส จำกัด ร่วมสนับสนุนกระสอบทราย จำนวน 2,000 กระสอบ ให้กับนายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ เทศบาลตำบลทับมา

วันที่ 26 มิถุนายน 2563
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมกิจกรรม ธุรกิจเคมิคอลส์เอสซีจี ในการจัดอบรมเรื่องการจัดการขยะในโรงเรียน ภายใต้โครงการ ‘ชุมชน LIKE (ไร้)ขยะ’ ให้กับครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ส่งเสริมพฤติกรรม ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี โดย นายกฤษดา เรืองโชติวิทย์ Circular Economy Manager นายสมชาย หงษ์สุวรรณ CSR Manager พร้อมด้วยทีม Waste Management และทีมงานที่พัฒนาแอปพลิเคชัน Koomkah (คุ้มค่า) ได้จัดอบรมเชิงปฏบัติการเกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียนภายใต้โครงการ ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ ให้กับคณาจารย์โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า จ.ระยอง ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและคุณค่าที่เกิดจากการคัดแยกขยะด้วย 3 พฤติกรรม คือ ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก รวมถึงการแยกขยะเปียก ขยะแห้ง แล้วแยกตามประเภทที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ขยะแต่ละประเภทถูกนำไปใประโยชน์ได้มากที่สุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการถูกนำไปฝังกลบ และลดอัตราการหลุดรอดของขยะออกไปสู่สิ่งแวดล้อม โดยการอบรมในครั้งนี้ เหล่าคณาจารย์โรงเรียนวัดชากลูกหญ้าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังในเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ อันจะเป็นประโยขน์ต่อตัวเองและสังคมต่อไป

วันที่ 26 มิถุนายน 2563
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดโครงการ BIG CLEANING พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับโรงเรียนโขดหินมิตรภาพที่ 42 เตรียมความพร้อมและแนวทางป้องกันก่อนเปิดภาคเรียน และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของครูและนักเรียน โดยมีนางกชพร ต้อยสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สนพ.) นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สนพ.) และพนักงาน พร้อมผู้ประกอบการ ประธานชุมชนโขดหิน 2 และประธานชุมชนเขาไผ่ ร่วมมอบอุปกรณ์ ให้กับนางบุษบา ธนากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโขดหินมิตรภาพที่ 42 ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ ที่เหยียบเจลแบบเท้า และเครื่องวัดอุณหภูมิ ณ โรงเรียนโขดหินมิตรภาพที่ 42

วันที่ 25 มิถุนายน 2563
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกกชุมชนเกาะกก

วันที่ 18 มิถุนายน 2563
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นายเจริญ ปิยารมย์ ประธานคณะทำงานกลุ่มลุ่มน้ำวังโตนด จังหวัดจันทบุรี และคณะทำงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ,นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ,นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด ,ชมรมผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด ,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มนิคมฯพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ การนำเสนอแผนการพัฒนาน้ำอย่างยั่งยืน และเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม EMCC ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

วันที่ 17 มิถุนายน 2563
กนอ.จัดโครงการตู้ปันสุข "ใส่ตู้ อิ่มใจ หยิบไป อิ่มท้อง" ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ชุมชนโขดหิน 2 ชุมชนโขดหินมิตรภาพ และสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ร่วมเปิดตู้ปันสุขเพื่อร่วมกันแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยสิ่งของที่อยู่ในตู้ ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง ฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณป้อมตำรวจติดวัดโขดหิน และสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด โดยมีพระอาจารย์มหานักรบ อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโขดหิน นายจำลอง หอมหวล ประธานชุมชนโขดหิน 2 และนายณรงค์ เคล้าคล่อง ประธานชุมชนโขดหินมิตรภาพ และผู้แทนสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุดร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลแห่งละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท ภายใต้โครงการ "กนอ.ปันน้ำใจต้านภัยโควิด-19" วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดี เป็นการป้องกันทั้งผู้รักษาและผู้ถูกรักษา โดยมีนายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นางกชพร ต้อยสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเจ้าหน้าที่ ในการส่งมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมบริจาคสิ่งของและอาหารแห้งต่างๆใส่ตู้ปันสุข ชุมชนหนองแฟบ "ตู้ปันสุข" น้ำใจในยามยาก ความเอื้อเฟื้อในยามวิกฤต เพื่อร่วมแบ่งเบาความเดือดร้อนของชุมในจากสถานณ์โควิด-19(COVID-19) และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ได้อิ่มท้อง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
กนอ.ส่งต่อถุงซิปอเนกประสงค์ให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตามนโยบาย อก. ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดร.แสน ชฎารัมย์ รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิน้ำแห่งความชื่นใจ นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมเป็นประธานส่งมอบถุงซิปอเนกประสงค์ลดการแพร่เชื้อจากบริษัท คิงส์ แพค อินดัสเตรียล จำกัด จำนวน 90,000 ใบ ให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์และเทศบาลฯโดยรอบ อาทิ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลมาบข่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID–19) โดยถุงดังกล่าวนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบจากบริษัท คิงส์ แพค อินดัสเตรียล จำกัด เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เพื่อส่งต่อให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศและชุมชนโดยรอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงใช้แยกขยะติดเชื้อไม่ให้ปะปนกับขยะทั่วไปเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผช.ผอ.สนพ.) พร้อมพนักงาน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 2,100 กิโลกรัม ให้กับวัดโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยในวันนี้ได้ร่วมแจกข้าวสารโรงทาน จำนวน 300 ถุง ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชที่ประทานให้วัดทั่วประเทศจัดทำโรงทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติน้อมถวายเป็นพุทธบูชาวิสาขปุณมี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดระยอง ,สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ,หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเนินพระ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง จำนวน 100 ต้น ณ พุทธมณฑลระยอง (สวนป่าวัดกรอกยายชา) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สนพ.)พร้อมพนักงาน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 2,100 กิโลกรัม ให้กับวัดโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้แก่ วัดมาบตาพุด วัดโสภณฯ วัดเขาไผ่ วัดโขดหิน วัดซอยคีรี วัดหนองแฟบ วัดชากลูกหญ้า และพุทธมณฑลระยอง สวนป่าวัดกรอกยายชา ในจังหวัดระยอง ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชที่ประทานให้วัดทั่วประเทศจัดทำโรงทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโรคโควิด-19

วันที่ 30 เมษายน 2563
พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ. นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รผก.ปก3 นายประทีป เอ่งฉ้วน ผช.ผวก.ปก3 นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผอ.สนม. นางสาวนลินี กาญจนามัย ผอ.สทร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ชมรมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (MTP PMC) สภาอุตสาหกรรม คณะอนุกรรมาธิการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยฯ กรมชลประธาน เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความมั่นคงแก่น้ำต้นทุนในจังหวัดระยอง นอกจากนี้ กนอ. และชมรมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สาธารณสุขอำเภอวังจันทร์และผู้แทนชุมชน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์

วันที่ 30 เมษายน 2563
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "โลหิตคนละนิด...ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 53" โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมบริจาค จำนวน 44 ราย ได้ โลหิต 15,630 ซี.ซี. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 29 เมษายน 2563
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ เรื่องแนวทางความร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ กนอ. ในพื้นที่ EEC โดยในเบื้องต้น สพร. ได้ให้ สนพ. เป็นนิคมอุตสาหกรรมนำร่องพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการภาคประชาชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 23 เมษายน 2563
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการ กนอ. นำทีมผู้ประกอบการกลุ่มนิคมมาบตาพุดคอมเพล็ก มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ปั้นน้ำใจ สู้ภัยโควิด” โดยสิ่งของที่นำมามอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุด PPE 200 ชุด เจลแอลกอฮอล์ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 10 ถัง ขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 50 ขวด และขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด หน้ากาก face shield จำนวน 3,000 ชุด หน้ากาก เอ็น 95 จำนวน 250 ชิ้น หน้ากากผ้า จำนวน 6,580 ชิ้น ถุงมือยาง จำนวน 1,000 ชุด และ เครื่อง thermos scan จำนวน 10 ชุด รวมทั้งหมด 11,300 ชิ้น รวมมูลค่า 300,000 บาทพร้อมเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบการกลุ่มนิคมมาบตาพุดคอมเพล็ก จำนวน 100,000 บาท โดยความร่วมมือในครั้งนี้ กนอ.ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยพ้นจากวิกฤตจากการระบาดของโรคดังกล่าวได้โดยเร็ว

วันที่ 9 เมษายน 2563
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.)ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือร่วมกับกลุ่มบริษัท เคมีคอลส์ เอสซีจี ,บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด และชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม ให้กับนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง นายกเทศมนตรีมาบข่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ 1.หน้ากากผ้า จำนวน 36,500 ชิ้น และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 3,000 ลิตร จากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีและบจก.กรุงเทพซินธิติกส์ 2.เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 159 เครื่อง ให้กับหน่วยงานราชการและชุมชนโดยรอบพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง จากชมรมประชสัมพันธ์กลุ่มโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม

วันที่ 13 มีนาคม 2563
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด

วันที่ 13 มีนาคม 2563
เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย กนอ.มีความห่วงใยต่อสถานการณ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดโขดหินฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
กนอ.ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ตามแนวทาง"ธรรมศาสตร์โมเดล" ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือและร่วมกิจกรรม(MOU)เปิดตัววิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ตามแนวทาง "ธรรมศาสตร์โมเกล" รุ่นที่ 5 /2563 จำนวน 9 กลุ่ม ในเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และ 4 กลุ่ม นอกเขตพื้นที่ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้นำเสนอโครงการฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตามรูปแบบประชารัฐ นำไปสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเอื้ออาทรพึ่งพากันได้ ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการสมาคมเพื่อนชุมชนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ณ ห้องสร้อยทอง 3-4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

วันที่ 30 มกราคม 2563
คณะกรรมการ กนอ. นำโดยท่านปลัดกอบชัยฯ ประธานกรรมการ กนอ. เยี่ยมชมการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง วันที่30 มกราคม 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการ กนอ. คณะกรรมการ กนอ. พร้อมด้วย นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมี คณะผู้บริหารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคณะผู้บริหารนิคมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สำหรับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบด้วยกลุ่มนิคมฯ ในพื้นที่ จำนวน 5 นิคมฯ และท่าเรืออุตสาหกรรมให้บริการ 12 ท่า แบ่งเป็นท่าเรือสาธารณะ 3 ท่า และท่าเรือเฉพาะกิจ 9 ท่า มีโรงงาน 151 โรงงาน โดยมีประเภทของอุตสาหกรรม อาทิ ปิโตรเคมีขั้นต้น ปิโตรเคมีขั้นกลาง ปิโตรเคมีขั้นปลาย ก๊าซ เคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน เหล็ก และอื่นๆ

วันที่ 8 มกราคม 2563
คณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ สานฝันวันเด็ก "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" วันที่ 8 มกราคม 2563 คณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง หรือ คณะทำงานมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้จัดเตรียมของขวัญส่งมอบความสุขให้กับน้องๆ มีฐานกิจกรรมต่างๆ สร้างความรู้และความสนุกสนาน ให้กับเด็กๆ ทั้ง 4 โรงเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งความรู้ความปลอดภัยบนท้องถนน โดยทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด โดยในปีนี้นายสุชาติ การะเกด ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด 1 ใน คณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการสร้างความสุขให้กับเด็กนักเรียน จาก 4 โรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ โรเรียนบ้านฉง โรงเรียนบ้านคลองทราย โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 และโรงเรียนชุมชนวัดทับมา ซึ่งมี Theme ในการจัดงานเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดระยองมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในลำดับที่ 10 ของประเทศ และมีการประกาศให้มีการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระจังหวัดระยอง โดยมีคณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ 8 หน่วยงาน .....

ประกอบด้วย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด,สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมาบตาพุด,บจก.ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียล เอสเตท,บจก.โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส,บจก.ผาแดงพร็อพเพอร์ตี้ส์,บจก.อาร์ไอแอล 1996 และบจก.นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ในการรวมพลังสานฝันวันเด็ก นอกจากนี้ประธานกล่าวเปิดงาน ได้แก่ นางสาวนลินี กาญจนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้กล่าวถึงคำขวัญ ประจำปี "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" เป็นคำขวัญวันเด็กในปีนี้ของท่านายกรัญมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบให้เด็กและเยาวชน โดยให้คำนึงประโยชน์ส่วรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความอดทน ประหยัดและอดออม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซื่อสัตย์สุจริต และอนุรักษ์ความเป็นไทย และขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจสนับสนุน ทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือกันจัดงานวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนต่อไป

วันที่ 7 ธันวาคม 2562
นางสาวนลิณี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพนักงาน กนอ. สนับสนุนและเข้าร่วมงาน 6 ทศวรรษ แสงสว่าง แห่งทางนำ "รวมน้ำใจนูรู้ลฮิดายะห์ ครั้งที่ 17 ณ บริเวณมัสยิดนูรู้ลฮิดายะห์ ชุมชนอิสลาม

วันที่ 3 ธันวาคม 2562
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 62
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ชุมชนเกาะกก โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางประชารัฐ

วันที่ 25​ พฤศจิกายน​2562​
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผช.ผอ.สนพ.) ให้การต้อนรับ อาจารย์-นักศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ในการให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรม "BST Group พบชุมชน" และเปิดบ้านต้อนรับชุมชน ณ บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สนพ.) ให้การต้อนรับคณะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการเยี่ยมชมการบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 14​ พฤศจิกายน​2562​
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมรับคณะนายกัว รุ่ยหมิน รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว​ และคณะสาธารณรัฐประชาชนจีน​ ในการเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง​ ตามกำหนดเยือนประเทศไทย​ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว​ เกษตรกรรม​และอื่นๆ​ ระหว่างกัน​ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง​นายสุรศักดิ์​ เจริญศิริโชติ​ ให้การต้อนรับพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 14​ พฤศจิกายน​2562​
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ "โลหิตคนละนิดช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" ครั้งที่ 52 ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการพืเนที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 127 คน ได้รับโลหิต จำนวน 56,250 ซี.ซี. ณ ห้องอัญชลี อาคารสัมมนา 102 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นำทีม พร้อมกลุ่ม พนง.สนพ. สนม. และสทร. สนัยสนุนและร่วมกิจกรรม ว่าวนานาชาติ ชายหาดหนองแฟบ ประจำปี 2562 บริเวณ ชายหาดหนองแฟบ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมสืบสานประเพณีงานลอยกระทงชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 9 พฤศจิกายน​2562​
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมพิธีเปิดโครงการธนาคารคัดแยกขยะชุมชนเขาไผ่ โดยนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ได้มอบหมายให้นายปัญญา กลัดสมบัติ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิด โครงการธนาคารคัดแยกขยะชุมชนเขาไผ่ ณ ที่ทำการชุมชนเขาไผ่ โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจ เคมีคอลส์ เอสซีจี และชุมชนเขาไผ่ เพื่อจัดตั้งธนาคารขยะให้แก่ประชาชน พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชัน คุ้มค่า เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะด้วย

วันที่ 8​ พฤศจิกายน​2562​
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ชุมชนในพื้นที่ ทอดกฐินสามัคคี วัดเนินกระปรอก ประจำปี 2562 โดยมีนายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานทอดผ้ากฐิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กนอ.พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ พนักงาน กลุ่มผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้ร่วมบุญทุกท่าน เพื่อเป็นการสืบสานพุทธประเพณีให้คงอยู่สืบไป โดยมีผู้ร่วมบุญในการทอดกฐินในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 1,068,149 บาท #กนอ. ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนกิจกรรมและร่วมพิธีเปิดงาน "รวมน้ำใจสู่ญามีอุ้ลมุบตาดี" ครั้งที่13 วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้บำรุงซ่อมแซมบูรณะมัสยิดและส่งเสริมเรื่องการศึกษา ณ มัสยิดญามีอุ้ลมุบตาดี ชุมชนอิสลาม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้าน โครงการ HMC & Habitat "ร่วมใจ 14 ปี แห่งการให้...แต้มยิ้มสดใสสู่ชุมชน" ณ บ้านคุณสุริยนต์ ทองอยู่ ชุมชนสี่กั๊ก ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

วันที่ 28 ตุลาคม 2562​
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวสนับสนุนธนาคารคัดแยกขยะ ประกันชีวิต เทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง เทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ เอสซีจีโดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ประธานกล่าวเปิดงาน ณ อาคารปฏิบัติการรักษาความสะอาด สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม ตามแนวคิด"Circular Economy"

วันที่ 25 ตุลาคม 2562​
นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท สตาร์ ปิโตเลี่ยม รีไฟนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่จะดำเนินกิจกรรมซ่อมบำรุงใหญ่ (ในรอบ 5 ปี) ระหว่างวันที่ 15 พ.ย 62 - 15 ธ.ค.62 โดยจะมีผู้รับเหมาเข้ามาทำงานในพื้นที่ประมาณ 8,000 คน ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีมาตรการ การดำเนินกิจกรรมซ่อมบำรุงใหญ่เป็นไปตามประกาศที่ 67/2557 ของ กนอ.

วันที่ 10 ตุลาคม 2562
นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โดยมีพนักงาน สนม. และผู้แทนบริษัทผู้พัฒนานิคมฯ ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) และผู้แทนบริษัทผู้พัฒนานิคมฯ เอเซีย เข้าร่วม และมีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

วันที่ 8 ตุลาคม 2562
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผช.ผวก.ปก3 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และการเตรียมการในการยื่นขออนุญาตการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ต่อ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมประกอบด้วย ปลัดจังหวัดระยอง ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ประมงจังหวัดระยอง ประธานหอการค้าระยอง เป็นต้น ทั้งนี้ ผอ.ฝปก.3 ผอ.สทร. ผอ.กพท.และพนักงานสายงานปฏิบัติการ 3 เข้าร่วมด้วย

วันที่ 5 ตุลาคม 2562​
นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สนพ. และพนักงาน ให้การต้อนรับคณะสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)รุ่นที่ 4 เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และศูนย์เฝ้าระวังฯ EMCC ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 4 ตุลาคม 2562​
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกับนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด พร้อมเจ้าหน้าที่ พนง.กลุ่มปตท.ตามชุมชนวัดโสภณ เนินพยอม หนองหวายโสม และวัดชากลูกหญ้า

วันที่ 26 กันยายน 2562
นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมดำเนินโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ ที่ทำการชุมชนบ้านพลง เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมงานบุญประเพณี ที่สะดวก ปลอดภัย รวมถึงเป็นพื้นที่ออกกำลังกายของชุมชนบ้านพลงและใกล้เคียง ในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน