-   ประกาศ PSM
          1. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 115/2561 เรื่อง แนวทางการตรวจประเมิน
           การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม
 Download เอกสาร
          2. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 116/2561 เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน
           และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก  
Download เอกสาร

       -  การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์
          และการควบคุมมลพิษ พ.ศ.2557 ...
อ่านรายละเอียดทั้งหมด

       -  โครงการการจัดทำข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงานโครงการการจัดทำข้อมูลผลการตรวจ
          สุขภาพพนักงาน
Download 1 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล   2 ตัวอย่างการลงข้อมูล

       -  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
          
Download เอกสาร

       -  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการ
          ระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม Download เอกสาร

       -   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ขอแจ้งกำหนดการนำเสนอผลการดำเนินงานตาม
           มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (Environmental Monitoring) ในกลุ่ม
           นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2561ซึ่งประกอบไปด้วยโรงงานที่ต้องจัดทำรายงาน
           วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
           เบื้องต้น (IEE) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – วันที่ 17 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงาน
          
    นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ท่านสามารถ Download กำหนดการนำเสนอ ฯ และ
    หัวข้อการนำเสนอของ โรงงานพร้อมตัวอย่าง  ได้ทาง website : www.mtpie.com 
    ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางจุไรศรี ไชยศรี เป็นผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0831205232
    อีเมล์ j_chaisri@yahoo.com จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และข้อมูลเพื่อ
    ประกอบการดำเนินงานตามวันและเวลาในกำหนดการนำเสนอของโรงงานดังกล่าว
    Download เอกสาร  คำสั่ง กนอ  หนังสือแจ้งโรงงาน  Presentation  กำหนดการ EIA  Monitoring

-   แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
   Download เอกสาร


-   สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    จัดให้มีโครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่โครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์
    ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 (EIA Monitoring awards 2018)  รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ  
    Download เอกสาร

-   แจ้งประชาสัมพันธ์ พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
    เทคโนโลยี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม
    พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพ
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 มีการกำหนดวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมไว้ 4 สาขา
    ได้แก่ 1. สาขานิวเคลียร์  2. สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ  3.สาขา
    การผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย และ 4.สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ และการใช้จุลินทรีย์   
    ที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องมีใบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
Download เอกสาร

 -  โครงการตรวจประเมินโรงงาน (ธงขาว-ดาวเขียว) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
    - คู่มือการตรวจประเมินโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษของผู้ประกอบการ
      กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและท่าเรือมาบตาพุด
 download
    - แบบฟอร์มการประเมินผลการตรวจโรงงาน download
    - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 1 download
    - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 2 download
    - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 3 download
    - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 4 download


 -   หลักเกณฑ์ของผู้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย Download เอกสาร 
 -   เกณฑ์การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง
      Download เอกสาร


   
     วันที่ 6 ตุลาคม 2561      วันที่ 5 ตุลาคม 2561        วันที่ 3 ตุลาคม 2561
       การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นำโดยนายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการ
       สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรือ
       อุตสาหกรรมมาบตาพุด และพนักงาน ให้การต้อนรับคณะสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมือง
       การปกครองในระบอบประชาธิปไตรสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
       การบริหารงานของ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, การบริหารงานของสำนักงานท่าเรือ
       อุตสาหกรรมมาบตาพุด, พื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน และท่าเรือระยะที่ 3 ณ สำนักงาน
       นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
       นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ. ให้การต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา คณะภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์
       มหาวิทยาลัยบูรพา ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเข้าชม
       ศูนย์เฝ้าระวังแบควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม emcc ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
       นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ. และน.ส.นลินี กาญจนมัย ผอ.สทร. ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีวางศิลาฤกษ์
       สร้างโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ของ บจก.อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย เขตท่าเรืออุตสาหกรรม
       มาบตาพุด
     วันที่ 29 กันยายน 2561      วันที่ 29 กันยายน 2561        วันที่ 28 กันยายน 2561
       นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ. และนางกชพร ต้อยสำราญ ผช.ผอ.สนพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
       บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ในการเยี่ยมชม ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบต าพุด

       นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รผก.บร. และนายวิฑูรย์ อยู่ทิม รผก.ปก.1
       ให้โอวาทพนักงานใหม่ ในโครงการ “เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่พนักงานใหม่ ปี 2561 (IDOLS I-EA-T
        New Gen)” ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี

       คณะผู้บริหาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ถ่ายทอด
       องค์ความรู้การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมให้กับพนักงานใหม่ในการเข้าศึกษา
       ดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
     วันที่ 28 กันยายน 2561      วันที่ 28 กันยายน 2561        วันที่ 26 กันยายน 2561
      บริษัทปาร์ค อินดัสตรี จำกัด ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเวิล์ด วู๊ด วอลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัด
      อ่างทอง นำผู้นำชุมชนและพนักงานจำนวน 130 ท่านเข้าศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
      โดยมีนายมานิต อินเมฆ (ผอ.สนพ.) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

       นายมานิต อินเมฆ (ผอ.สนพ.) เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผน
       ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ณ.ห้องประชุมอุทัย สนพ.โดยมีผู้แทน
       ทุกภาคส่วนเข้ารวมจำนวน 50 ท่าน

       คณะผู้บริหารและทีมงานเจ้าหน้าที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
       มาบตาพุด เยี่ยมชมศูนย์ ECC IRPC เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ
       การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
     วันที่ 26 กันยายน 2561      วันที่ 20 กันยายน 2561        วันที่ 18 กันยายน 2561
      การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้นำเงิน ในโครงการ “ปั่นไปปล่อย” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5
      สิงหาคม 2561 ที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อนำรายได้สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์
      ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านฉาง , โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
      สยามบรมราชกุมารี ระยอง และ โรงพยาบาลระยอง โดยมี นางวรรณวิมล ศรีพงศ์ภัค ผู้อำนวยการ
      ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์เป็นตัวแทนในการมอบครั้งนี้
      ยอดเงินบริจาคที่มอบให้ทั้ง 3 โรงพยาบาลรวมเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท

       นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ. และนางกชพร ต้อยสำราญ ผช.ผอ.สนพ. ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน
       โรงเรียนบ้านหนองจอก จ.ระยอง จำนวน 170 คน เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคม
       อุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ สนง.นิคมฯมาบตาพุด

        นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผอ.ฝตล. พร้อมนายพิรัฐพลและทีมงาน ต้อนรับคณะนายบวร
        สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชฑูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นและผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่น
        ที่ต้องการลงทุนในพื้นที่ EEC และ SEZs ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
        อุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด โดยมีนางสาวนลินี กาญจนามัย ผอ.สทร., นายชุติสิทธิ์ เดชมูล ผช.ผอ.สนพ.,
        นางกชพร ต้อยสำราญ ผช.ผอ.สนพ. และทีมงานสายงานปฏิบัติงาน 3 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
        โดยเข้าเยี่ยมชมศูนย์ EMCC สนพ. และศูนย์ VTMS สทร.
     วันที่ 15 กันยายน 2561      วันที่ 14 กันยายน 2561        วันที่ 6 กันยายน 2561
      กนอ.ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นำโดยนางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รผก.ปก.3 ผช.ผวก. ผอ.สนพ
      ผอ.สทร. คณะผู้บริหาร ปก.3 และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ณ บริเวณเวทีกลาง
      หาดแหลมเจริญ-หาดสุชาดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยในพื้นที่จังหวัดระยอง กำหนดจัดกิจกรรม
      ทำความสะอาดชายหาด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณหาดแหลมเจริญ-หาดสุชาดา อำเภอเมือง จังหวัด
      ระยอง และบริเวณหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่ง กนอ. ได้จัดทีมเข้าร่วม
       กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลทั้ง 2 แห่ง โดย รผก.ปก.3 กล่าวรายงาน รองผวจ.ระยอง ประธานกล่าว
       เปิดงาน ณ หาดแหลมเจริญ โดยมีผู้เข้าร่วกิจกรรมมากกว่า 3,000 คน

       นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ.เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สีสันสิ่งแวดล้อมปี 2561 ภายใต้หัวข้อ"เปิดบ้าน
       ผ่านเลนส์"จัดโดยบ.กัสโก้ พื้นที่มาบตาพุด ณ โรงกรองน้ำ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

        นายมานิต อินเมฆ (ผอ.สนพ.) และนางสาวนลินี กาญจนามัย (ผอ.สทร.) ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุป
        ในโอกาสที่ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก นำนายทหารหลักสูตรเสนาธิการทหารระดับต้น
        จำนวน 180 นาย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
     วันที่ 27 สิงหาคม 2561      วันที่ 23 สิงหาคม 2561        วันที่ 17 สิงหาคม 2561
      นางกชพร ต้อยสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผช.ผอ.สนพ.) เข้ารับ
      มอบโล่ เพื่อขอบคุณในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย
      และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ภายในงาน EEC Public health watch หรือ เปิดประตูเฝ้าระวังที่ยั่งยืน
      ตรวจจับฉับไว เพื่อการแก้ไขที่รวดเร็ว

       นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(รผก.ปก.3)ให้เกียรติ
        เป็นประธานการประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์โดยมี
       ผู้บริหารสายปก.3และผู้แทนผู้ประกอบการทั้ง 7 โซนเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
       มาบตาพุด

        นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(ผอ.สนพ.) เข้าร่วมพิธีเปิด
        งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang Regional 2018 รอบภูมิภาค
        จังหวัดระยอง โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน ณ ระยองฮอล์
        ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง
     วันที่ 6 สิงหาคม 2561      วันที่ 5 สิงหาคม 2561        วันที่ 2 สิงหาคม 2561
       นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ
       เพื่อนชุมชนติวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง เพื่อสร้างเสริม
       ศักยภาพในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 รอบ ระหว่างวันที่ 6-10 และวันที่
       20-24 สิงหาคม 2561 โดยมีนักเรียนมากกว่า 1,000 คน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
       การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการปั่นไปปล่อย อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว
       เพื่อการกุศล นำรายได้ที่ได้มอบให้แก่โรงพยาบาลพื้นที่มาบตาพุด และอื่น ๆ เพื่อนำไปจัดอุปกรณ์
       ทางการแพทย์ นายอัฐพลนจิรวัฒน์จรรยา รักษาการผู้ว่าการ กนอ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายของ
       การจัดงาน และ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี และกล่าว
       เปิดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน
       นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) เป็นประธาน
      ในการประชุมคณะกรรมการกำกับฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และ
       ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
       (มหาชน) สาขา 2 และ สาขา 3 ประจำปี 2561 ให้หน่วยงานราชการและชุมชน รับทราบและพิจารณา
       ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

     
     อ่านข่าวและกิจกรรมที่ผ่านมา - ปี 2561 / ปี 2560  
     
     
  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Click  
  ( ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561  มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด 245,600  ครั้ง )  

 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941