-   ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.003/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน
     งานครัว จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ดาวน์โหลดประกาศ
 -  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนพ.004/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา
    และเผยแพร่  จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ดาวน์โหลดประกาศ
วันที่ 11 เมษายน 2560
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมดังกล่าวได้ที่
ดาวน์โหลดภาพ
วันที่ 24 มีนาคม 2560
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้จัดพิธีมอบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2559
สามารถดาวน์โหลดภาพพิธีมอบธงฯ ได้ที่  ดาวน์โหลดภาพ
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซ่อมบำรุงใหญ่(Shutdown/
Turnaround)ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง   กำหนดมาตรการควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
download
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แบบสำรวจข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ 
(Decision Support System: DSS)

download
วันที่ 12 มกราคม 2560
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่
Download  Part 1   Part 2
วันที่ 20 ธันวาคม 2559
นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้การต้อนรับคณะอาจารย์-นักศึกษา ในการ
ให้ความสนใจในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณ สำนักงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


วันที่ 20 ธันวาคม 2559
นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมือสร้างความดี
กับกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 47 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยได้รับการบริจาคโลหิตจากกลุ่มผู้ประกอบการ จำนวน 78,250 ซีซี
วันที่ 16 ธันวาคม 2559
นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย รุ่นที่ 8 ในการรับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงาน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
 
  ดูข่าวและกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด
 
   - จุดเริ่มต้น   
   - วิสัยทัศน์ / ภาระกิจ    
   - การบริหารจัดการ
   
   - ระบบสาธารณูปโภค      
   - การจัดการด้านความปลอดภัย ฯ
   - การอนุมัติ-อนุญาตในส่วนของการใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
   
   - พัฒนาและห่วงใยชุมชน  
    - รายชื่อผู้ประกอบการ
Eco- Efficiency ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ

นิยามของคำว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจหมายถึง" การนำมา
ซึ่งการแข่งขันกันในศักยภาพด้านการผลิตและการบริการโดยมีจุดประสงค์
ที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์"

[รายละเอียดทั้งหมด]

Eco - Industrial Estate
นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์

ความหมาย นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ หมายถึง รูปแบบของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ได้ออกแบบ ซึ่งผลิตสินค้าสอดคล้องกับวัตถุดิบหรือศักยภาพของแรงงานหรือความต้องการใช้สินค้านั้นในท้องถิ่น        
[รายละเอียดทั้งหมด]

 
 
-   เรื่อง การประชุมสัมมนานำเสนอข้อมูลผลการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบแผนและมาตรการควบคุม
   สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ของผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมฯ และท่าเรือฯ พื้นที่มาบตาพุด ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560
   เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง
download

- รายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
   (ธงขาว-ดาวเขียว)ประจำปี 2559
download

- กำหนดกำรพิธีมอบธงธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย ประจำปี 2559วันศุกร์ที่ 24 มีนำคม 2560
download

- สนพ. ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายตามประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ
  ในการตรวจสอบ และควบคุมการรั่วซึมของงสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555
  ต้องจัดทำบัญชีรายชื่ออุปกรณ์พร้อมผลการตรวจวัดและการซ่อมแซมให้เป็นปัจจุบัน จัดทำสรุปตามแบบรายงาน
  ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กำหนด จัดส่งให้ กรอ. และ สนพ. ภายในเดือน มกราคม 2560
  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่
download

 - สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ขอความร่วมมือให้โรงงานที่เข้าข่ายรายงานข้อมูลการปลดปล่อย
    และเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR) ของปี 2557 และ 2558 โดยการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
    ที่ http://www.2.diw.go.th/prtr/Home.aspx และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนมลพิษอากาศ กรอ.
    โทรศัพท์ 02202 4161  
download  ขั้นตอนการรายงาน PRTR

 - แบบการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
   สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559
    download ตัวอย่าง

 - ตารางกำหนดการนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
    (EIA Monitoring) กลุ่มนิคมอุตสำหกรรมพื้นที่มำบตำพุด ประจำปี 2559
    download ตาราง

-  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่ 86/2558 เรื่อง แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
    พื้นที่มาบตาพุด download PDF

 -  แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและ ท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  
   download PDF

    สารบัญ download PDF
    ภาคผนวก
      1 ตารางเปรียบเทียบระดับเหตุฉุกเฉิน จากหน่วยงานต่างๆ
          download PDF
      2 แบบฟอร์มใบแจ้งเหตุผิดปกติ/เหตุฉุกเฉินเบื้องต้น
          download PDF
      3 แผนผังโรงงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
          download PDF
      4 รายการรถดับเพลิงในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
          download PDF
      5 รายชื่อประธานชุมชนและโทรศัพท์ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดและเขตพื้นที่บ้านฉาง  
       download PDF

      6 รายละเอียดสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม(มาบตาพุดคอมเพล็กซ์)  
       download PDF
      7 รายละเอียดสถานีข่าวด่วนและแผนที่จุดติดตั้งสถานี
          download PDF
      8 ข้อมูลทิศทางลมตามฤดูกาล
          download PDF
      9 ข้อมูลโรงพยาบาล
          download PDF

โครงการตรวจประเมินโรงงาน (ธงขาว-ดาวเขียว) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (อัพเดทข้อมูล 07-10-59)
  - คู่มือการตรวจประเมินโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ
ของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม
    พื้นที่มาบตาพุด download
  
- เกณฑ์การประเมินผลการตรวจโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ ของผู้ประกอบการ
    กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
 download
  - แบบฟอร์มการประเมินผลการตรวจโรงงาน download
  - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 1 download
  - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 2 download
  - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 3 download
  - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 4 download
  - ทีมตรวจโรงงานทีมที่ 5 download

  ข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าสู่เว็บไซต


 
  - แผนที่จำลอง มาบตาพุดคอมเพล็กซ์  Download
  - เส้นทางสู่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด Download
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 1  ถนนไอ-หนึ่ง  ตำบลมาบตาพุด  อำเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21150
โทรศัพท์ : 038-683930-6
แฟกซ์ : 038-683937,038-683941
  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Click
   ( ณ วันที่ 1พฤษภาคม 2560  มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด 224,321  ครั้ง )
ช่องทางหางานออนไลน์
อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการหางานในจังหวัดระยอง

คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
 

Copyright © 2015 Map Ta Phut Industrial Estate. All rights reserved.
โทรศัพท์ : 038-683930-6 แฟกซ์ : 038-683941